Daň z příjmů právnických osob

Cílem je správné stanovení základu daně a vlastní daňové povinnosti tak, aby byla minimalizována rizika případného doměření daně při kontrole ze strany finančního úřadu a zároveň aby byly zohledněné veškeré zákonné možnosti minimalizace daňové povinnosti.

Sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob se skládá zejména z následujících služeb.

Doporučujeme s námi řešit jednotlivé transakce prospektivně již v průběhu zdaňovacího období tak, aby byla minimalizována negativní daňová zátěž. Přispěje to i k hladkému průběhu procesu sestavení daňového přiznání. Platí, že ne vše je možné pozitivně řešit až v rámci sestavení daňového přiznání.

Úvodní jednání

Setkání se zaměstnanci nebo vedením společnosti pro získání celkové představy ohledně dokumentů, které společnost vyplňuje.

Revize

Úvodní revize oblastí, které jsou rozhodující pro daňovou povinnost společnosti před uzavřením účetnictví společnosti.

Ověření

Ověření oblastí, které jsou rozhodující pro daňovou povinnost společnosti, skládající se minimálně z namátkové kontroly následujícího: 1. správného posouzení zisku před zdaněním pro účely řádku 10 formuláře přiznání k DPPO; 2. správného vyloučení všech položek neoprávněně snižujících základ daně podle zákona. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“); 3. správného vyloučení všech položek, které neoprávněně zvyšují základ daně podle ZDP; 4. správného stanovení daňových opravných položek k pohledávkám a správného stanovení daňově účinného odpisu těchto pohledávek; 5. správného stanovení položek, které je podle § 34 ZDP možné z daňového základu odečíst; 6. správného uplatnění daňových úlev podle § 35 ZDP;

Kalkulace

Kalkulace daňové povinnosti týkající se daně z příjmu právnických osob.

Závěrečná zpráva

Příprava závěrečné zprávy – Zprávy o přípravě přiznání k dani z příjmu právnických osob – objasňující nejdůležitější oblasti.

Sestavení formuláře

Sestavení a vyplnění správného formuláře přiznání k DPPO autorizovaným daňovým poradcem na základě plné moci.

Návazná doporučení

Příprava doporučení pro vedení společnosti týkající se nejspornějších otázek a také jejich případných řešení do budoucna.

Potřebujete naše služby
v německém jazyce?

Nabízíme komplexní servis a poradenství

German Desk

Novinky

Lidé