GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petr Němec | Martin Hahn | 4. Dubna 2023

Investiční pobídky - Novela nařízení vlády - zpřísnění podmínek vyšší přidané hodnoty

Sdílet článek:

Dne 22. 3. 2023 projednala vláda ČR návrh nařízení vlády týkající se investičních pobídek. O původním znění novely nařízení vlády jsme vás informovali již v září 2022.

Rozšíření strategických investičních akcí

Nařízení vlády rozšiřuje okruh strategických investičních akcí o investiční akci v centru pro tvorbu softwaru, datovém centru nebo centru sdílených služeb, pokud má být celá investiční akce realizována v rámci významného projektu společného evropského zájmu, u kterého Evropská komise svým rozhodnutím schválila slučitelnost jeho podpory s vnitřním trhem, a příjemce investiční pobídky se účastní řešení tohoto projektu jako přímý nebo nepřímý účastník (dále jen „významný projekt EU“).

Pro významný projekt EU se nepoužijí podmínky minimální přidané hodnoty, ani minimální požadavky nových pracovních míst či minimální hodnoty pořizovaného hmotného či nehmotného majetku.

Zvýšení přidané hodnoty

Nařízení vlády zpřísňuje podmínky vyšší přidané hodnoty, a to následujícím způsobem:

  • zvýšení výše výdajů v oblasti výzkumu a vývoje vynaložením prostředků na spolupráci s výzkumnou organizací na 2 % způsobilých nákladů (současně 1 %),
  • zvýšení podílu výzkumných a vývojových pracovníků na počtu zaměstnanců na 3 % (současně 2 %).

Podmínka vyšší přidané hodnoty se obecně použije již pro všechny regiony ČR, ale nepoužije se:

  • pro regiony České republiky s podílem nezaměstnaných osob alespoň ve výši 7,5 % (v současné době se jedná pouze o okres Karviná),
  • pro významné projekty EU,
  • pro některé strategické investiční akce.

Cílem je silnější motivace firem k investicím do dalších podnikových činností, zejména tedy do aktivit spojených s výzkumem a vývojem, které pomohou firmám zvýšit produktivitu i přidanou hodnotu a vyrovnat se tak lépe s růstem cen a mezd.

Energetická transformace ČR

Nově se vláda snaží dále přispět i k naplňování energetických cílů českého hospodářství a energetické soběstačnosti České republiky cílenější podporou výroby technologií a zařízení, která budou přispívat k energetickým úsporám a energetické transformaci. Seznam těchto vybraných výrobků je uveden v nově doplněné samostatné příloze č. 4 k nařízení vlády č. 221/2019 Sb. Obecně se musí jednat o výrobky určené k výrobě nebo skladování energie z obnovitelných zdrojů, ke zvyšování energetické účinnosti nebo snižování energetické náročnosti budov.

Účinnost

Finální návrh novely již byl podepsán předsedou vlády a v nejbližších dnech by měl být publikován ve Sbírce zákonů. Účinnost nového nařízení nastává 15. dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Dle nového nařízení se budou řídit záměry získat investiční pobídku podané až ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Záměry podané dříve se řídí původním zněním nařízení.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se investičních pobídek se na nás neváhejte kdykoliv obrátit. Rádi s vámi prodiskutujeme vaše možnosti a navrhneme optimální postup (ať již pro získání investiční pobídky, tak její čerpání a plnění požadovaných podmínek).