Právní pokyny

Email disclaimer

E-maily (a jejich přílohy) jsou určeny výhradně pro příjemce v e-mailu uvedené. Obsahují právně chráněné a důvěrné informace. Použití, zpracování a zasílání e-mailů, jejich příloh nebo jakýchkoli jeho částí může porušovat práva dotčených osob, a je proto přísně zakázáno. Obdržíte-li nějakou zprávu omylem nebo nejste-li z jiných důvodů určenou osobou příjemce, informujte nás prosím neprodleně na adrese info@cz.gt.com a tuto zprávu (včetně jejích příloh) i všechny kopie okamžitě vymažte. Odesílatel nenese odpovědnost zejména za neúplné, opožděné či poškozené zprávy, nemůže-li být viněn z úmyslného jednání.

Disclaimer

1. Odkazy

Autor ani vlastník neručí za obsahy jakéhokoli druhu na cizích webových stránkách, na které se přímo (links) či nepřímo odkazuje. Povinnost odpovědnosti může nastat pouze v případě, kdy autor nebo vlastník ví o nelegálním obsahu a bylo by technicky možné a myslitelné zabránit používání nelegálních obsahů ze strany uživatelů vlastních internetových stránek. Za případné škody vzniklé v důsledku používání obsahu těchto odkazů ručí výhradně provozovatelé dané internetové stránky. V žádném případě nevzniká odpovědnost autora či vlastníka. Toto ustanovení platí pro všechny odkazy vložené v rámci autorem či vlastníkem nabízených internetových stránek, jakož i pro cizí zápisy do zřízených diskusních fór, knihy hostů a e-mailové seznamy.

2. Obsah internetových nabídek

Autor ani vlastník neručí v žádném případě za aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost za materiální škodu či nehmotnou újmu způsobené používáním či nepoužíváním nabízených informací nebo používáním nesprávných či neúplných informací jsou vyloučeny. Všechny nabídky jsou dobrovolné a nezávazné. Autor nebo vlastník si výslovně vyhrazuje právo části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění změnit, doplnit, smazat nebo zveřejnění dočasně či definitivně zastavit.

Žádnou z nabídek či informací zveřejněných na těchto webových stránkách nelze považovat za přeshraniční uspořádání, které se má oznamovat, ve smyslu zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, v platném znění, a jako takové nepodléhají oznamovací povinnosti. Pokud by snad některá z nabídek či zveřejněných informací měla charakter přeshraničního uspořádání, které se má oznamovat, uplatňujeme ve všech takových případech své právo na zproštění povinnosti podávat informace o přeshraničním uspořádání, které se má oznamovat, z titulu naší zákonné profesní mlčenlivosti podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, resp. zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů. Případná oznamovací povinnost tedy musí být splněna dalšími zprostředkovateli podílejícími se na zavedení tohoto uspořádání a není-li jich, nebo pokud rovněž uplatnili svou zákonnou profesní mlčenlivost a toto uživateli sdělili, pak uživatelem uspořádání.

3. Autorská práva (Copyright)

Autor nebo vlastník se snaží ve všech publikacích dodržovat autorská práva použitých grafik, hlasových dokumentů (audio), videonahrávek i textů. Autorská práva samotného autora či vlastníka patří vždy pouze autorovi či vlastníkovi. Rozmnožování nebo používání takových grafik, hlasových dokumentů (audio), textů a videosekvencí v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora nebo vlastníka.

Informace k ochraně oznamovatelů

Společnosti skupiny Grant Thornton (dále jen „Společnosti GT“), a to:

 • Grant Thornton Czech Republic s.r.o., IČO 081 68 733, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C 390866 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „GTCZ“);
 • Grant Thornton Audit s.r.o., IČO 080 61 017, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C 312316 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „GTAu“);
 • Grant Thornton Appraisal services a.s., IČO 275 99 582, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. B 23987 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „GTAS“);
 • GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 084 64 715, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C 319356 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „GTL“);
 • Grant Thornton Advisory k.s., IČO 190 83 076, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, sp. zn. A 80133 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „GTA“);

 

jakožto povinné osoby ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) v souladu s ustanovením § 21 odst. 6 písm. b) AML zákona ve spojení se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vedou vnitřní oznamovací systémy zajišťující ochranu oznamovatelů a mají určené příslušné osoby k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení podávaných prostřednictvím vnitřních oznamovacích systémů a k navrhování opatření k nápravě nebo předejití protiprávních stavů.

Kdo a jak může využívat vnitřní oznamovací systémy Společností GT?

Vnitřní oznamovací systém příslušné Společnosti GT může jakožto oznamovatel využít zejména:

 • Zaměstnanec, který je / byl v základním pracovněprávním vztahu k dotčené Společnosti GT, tj. jak zaměstnanec v pracovním poměru, tak zaměstnanec vykonávající práci na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 • osoba, která je / byla pro dotčenou Společnost GT činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu (např. osoba samostatně výdělečně činná);
 • osoba, která u dotčené Společnosti GT vykonává / vykonávala dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž;
 • další osoby, které s dotčenou Společností GT spolupracují / spolupracovaly či jsou / byly s ní v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti v kontaktu (např. obchodní partneři, dodavatelé, uchazeči o zaměstnání); případně
 • anonymní oznamovatelé.

 

Pro účely vnitřního oznamovacího systému každá ze Společností GT zřídila následující oznamovací kanály:

 • telefonická linka, která slouží pro podání ústních oznámení;
 • e-mailová adresa, která slouží pro podání písemných oznámení;
 • osobní oznámení na žádost oznamovatele.

Jaké další možnosti oznamování může oznamovatel využít?

Oznamovatelé jsou oprávněni vedle vnitřních oznamovacích systémů Společností GT využít i vnější oznamovací systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti. Pro podání oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému lze využít:

Oznámení, která oznamují porušení AML zákona, nelze podat prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Pro taková oznámení je možné využít oznamovací systém Finančního analytického úřadu či příslušné profesní komory.

Oznamovatelé jsou dále oprávněni uveřejnit oznámení, a to jako krajní prostředek v situaci, kdy nebyla přijata nápravná opatření po podání oznámení prostřednictvím vnitřního a vnějšího oznamovacího systému nebo pouze prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému. V případě uveřejnění oznámení bez předchozího využití vnitřního a vnějšího, příp. pouze vnějšího, oznamovacího systému nepodléhá oznamovatel ochraně proti odvetným opatřením ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů.  Uveřejnění oznámení je vyloučeno v případech, kdy je jeho obsah tvořen informacemi, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle AML zákona.  

Příslušné osoby a jejich kontaktní údaje

Příslušnými osobami v jednotlivých Společnostech GT, včetně jejich kontaktních údajů pro podávání oznámení, jsou:

 • Grant Thornton Czech Republic: Tomáš Brabenec, Richard Knobloch
 • Grant Thornton Audit: Tomáš Brabenec, Milan Pašek
 • Grant Thornton Appraisal services: Tomáš Brabenec, Richard Knobloch
 • GT Legal: Karolína Sojková, Jessica Vaculíková
 • Grant Thornton Advisory: Jana Marhefková

Uvedené komunikační kanály (e-maily, telefonní linky) jsou důvěrné. Telefonní hovory nebudou nahrávány, pokud k tomu neudělí oznamovatel svůj souhlas.