Financování infrastrukturních projektů

Financování infrastrukturních projektů představuje klíčovou složku pro realizaci a rozvoj odvětví energetiky a dopravy. Rozumíme tomu, jak je náročné rozhodnout, zda a případně jakou formou investovat do nových technologií, rozšiřovat stávající energetické systémy, technologie obnovitelné energie a provádět opatření pro zvýšení energetické efektivity. 

V Grant Thornton Advisory pomáháme našim klientům nejprve vyhodnotit, zda a jak je jejich záměr proveditelný. Následně navrhneme vhodnou formu realizace, ať už z vlastních zdrojů nebo pomocí úvěrových řešení s bankami (včetně EIB). Naše zkušenosti zahrnují i nastavení komplexního řešení financování, například formou Public Private Partnership (PPP) nebo využití systému dotačních nástrojů EU i jiných institucí.  

Specializujeme se na to, jak se orientovat ve složitém a administrativně náročném procesu získání dotace pro váš projekt již od prvního návrhu podnikatelského záměru až po úspěšné obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotační management zajišťuje náš interní tým profesionálů, který garantuje včasné podání kompletní žádosti požadovanou formou a s veškerými náležitostmi. 

Naše expertíza zahrnuje:

Technické a strategické poradenství

Poskytujeme odborné poradenství v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů energie, včetně výběru optimálních technologických řešení pro jednotlivé projekty. Provádíme komplexní studie proveditelnosti s cílem popsat všechny výhody a rizika pro investice do vybraných technologii. Rozumíme tomu, že jednotlivé technologie nelze sledovat jako samostatné celky, ale součást ekosystému klienta.  

Analýza a hodnocení projektů

Provádíme finanční analýzy, jak z pohledu globálních tržních analýz, po konkrétní investiční záměry. Běžně připravujeme základní business modely záměrů, výpočtů návratnosti investic a cash-flow analýz nebo cost-benefit analýzy, aby naši klienti měli jasné a realistické představy o potenciálním výnosu a rizicích svých projektů. 

Finanční a dotační poradenství

Pomáháme klientům identifikovat a využívat vhodné finanční modely pro investiční záměr, specializujeme se na přípravu investičních záměrů pro vyjednávání s investičními fondy, bankami, evropskými institucemi jako jsou EBRD nebo EIB. Dokážeme vyhledat pro vybraný investiční záměr vhodné dotační možnosti, jak na národní i evropské úrovni. 

Příprava a podání žádostí

Pomáháme se zpracováním žádosti včetně potřebných příloh, cost-benefit analýzy a ekonomického vyhodnocení projektu, rozpočtu projektu a identifikací způsobilých výdajů. Dokážeme vás provést celým procesem podání žádosti a následnou administrací projektu. Pro tento účel disponujeme celým týmem zkušených profesionálů Naviga Advisory and Evaluation.

Management a implementace projektů

Po získání financování poskytujeme podporu v průběhu realizace projektů, ať již jde o Public Private Partnership (PPP), kde máme zkušenost se správou nastaveného finančního modelu a nastavení systému kontroly plnění závazků stran, nebo zajištění procesu v při řízení projektů podpořených z fondů EU, kde máme nastavenou metodiku komunikace s poskytovatelem dotace, pravidelný reporting rozpočtu a všech náležitostí daného dotačního titulu a podávání žádostí o platbu. Zajišťujeme také dodržování časového plánu, rozpočtu a legislativních požadavků.