GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Zuzana Kalincová | Kristýna Bardonová | 18. Října 2023

Konsolidační balíček: změny u právnických osob, v DPH a ostatních oblastech

Sdílet článek:

Poslaneckou sněmovnou byla právě zveřejněna schválená verze Sněmovního tisku č. 488 (dále jen „konsolidační balíček“), jak prošla v pátek 13. října 2023 třetím čtením, a tedy takto postupuje dále do Senátu.

O připravovaných změnách jsme Vás již informovali v minulých článcích a veškerý průběh pro Vás i nadále sledujeme. Také jsme pro Vás připravili krátké shrnutí nejdůležitějších připravovaných změn v jednotlivých daňových oblastech.

Daň z příjmů fyzických osob a zaměstnanecké benefity

 • V současné době máme novelizovaný zákoník práce, jehož část je účinná již od 1. října 2023 a zbývající část od 1. ledna 2024. Z oblasti problematiky DPFO a benefitů jsme pro Vás již sepsali následující článek.

Daň z příjmů právnických osob

 • Od 1. ledna 2024 dojde ke zvýšení sazby daně ze současných 19 % na 21 %.
 • Daňově uznatelné náklady na pořízení či finanční leasing osobních automobilů budou omezeny na 2 miliony Kč. Toto omezení se vztahuje na osobní automobily pořízené po začátku nového zdaňovacího období poplatníka po nabytí účinnosti novely zákona, tj. pravděpodobně po 1. lednu 2024. V oblasti osobních automobilů dochází ještě k jedné změně, a to z hlediska pravidel pro mimořádné odpisy. Až do konce roku 2028 bude možnost uplatnit mimořádné odpisy pouze pro bezemisní vozidla.
 • Poplatníci budou moci nově zdaňovat pouze realizované kurzové rozdíly, tj. ty, které vznikly při úhradě závazku nebo pohledávky v cizí měně. Nerealizované kurzové rozdíly se v tomto případě do základu daně zahrnovat nebudou. Je však nutné tento postup oznámit správci daně.
 • U příjmů plynoucích do zahraničí, které jsou osvobozeny nebo nepodléhají v ČR zdanění, se nově budou oznamovat pouze licenční poplatky a podíly na zisku (oba typy příjmu bez limitu) a úroky (pouze nad 300 tis. Kč za měsíc). Příjmy zdaňované srážkovou daní se budou vykazovat totožně jako doposud.
 • Nebude možné za daňově uznatelný považovat náklad na reprezentační předmět ve formě tichého vína do 500 Kč. Jak tomu bylo doposud. Vánoce se blíží, tak využijte možná poslední možnost obdarovat klienty vínem!

Daň z přidané hodnoty

 • Konsolidační balíček počítá se zachováním pouze dvou sazeb daně, a to 21 % a 12 %. Speciální výjimku budou mít knihy (a to vč. elektronických), na které se bude vztahovat 0 % sazba daně.
 • Mezi položky, které se ze současných 15 % sníží, příp. z 10 % zvýší na 12 %, budou patřit například:
  • stravovací služby (bez nápojů),
  • ubytovací služby,
  • léky,
  • vybrané stavební práce,
  • pohřební služby,
  • vstupné na sportovní a kulturní akce atd.
 • Ze standardní sazby daně 21 % se na 12% sazbu sníží např. příležitostná veřejná autobusová doprava osob a dodání jednorázových zdravotnických a diagnostických prostředků in vitro.
 • Naopak směrem nahoru ze současných 10 % na 21 % se vrací kadeřnické a holičské služby. Dále se ze snížené sazby směrem do základní změní taktéž:
  • výčepní pivo a jiné dodání nápojů,
  • sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu,
  • úklidové práce v domácnostech,
  • palivové dřevo,
  • dodání řezaných květin atd.

Spotřební daně

 • Ani spotřební daně se nevyhnuly zvýšení sazeb daně. Konkrétně, u spotřební daně z lihu se očekává zvýšení o cca 10 % v roce 2024 i 2025. Sazba daně poroste i v roce 2026, a to o 5 %. Osvobození tzv. tichého vína zůstane zachováno.
 • Tabákové výrobky čeká zvýšení o 10 % od roku 2024 a poté až do roku 2027 vždy o 5 % každý další rok. Zavádí se nová daň z nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret.

Daň z nemovitých věcí

 • V oblasti daní z nemovitých věcí dochází k navýšení až na 1,8násobek, kdy budou veškeré výnosy plynout do obecných kas, nikoliv do státního rozpočtu.
 • Od roku 2025 by měl také platit tzv. inflační koeficient, který by daň z nemovitých věcí každoročně automaticky navyšoval o inflaci.

Zákon o účetnictví

 • Důležitou roli v novém konsolidačním balíčku mimo daňové aspekty hraje také představený návrh nového Zákona o účetnictví. Navrhované datum účinnosti balíčku účetních změn (tj. nového zákona o účetnictví včetně souvisejících vyhlášek a doprovodného zákona) je 1. leden 2024. Vzhledem k legislativním lhůtám a potřebě účetních jednotek připravit se na implementaci změn očekáváme posunutí data účinnosti na 1. leden 2025.
 • Co nového má zákon o účetnictví přinést? Mimo plánované zavedení koncepčního rámce si zákon klade za cíl přiblížení se mezinárodním účetním standardům IFRS. Jedná se tak například o změnu, kdy účtování majetku pořízeného na leasing bude vykázáno na straně subjektu, který majetek využívá, nikoliv na straně pronajímatele.
 • Další návrh se týká dobrovolného rozhodnutí o používání funkční měny. Účetní jednotky by měly mít možnost účtovat nejen výhradně v CZK, ale i v jiných měnách, konkrétně v EUR, USD nebo GBP.
 • Mění se rovněž definice čistého obratu, a tudíž i jeho výpočet.
 • V neposlední řadě se plánuje povinnost oceňovat dlouhodobé pohledávky a dluhy v současné hodnotě, nikoliv v jejich nominální hodnotě, jako je tomu tak doposud.
 • Vybraným subjektům se také stanovují nové povinnosti v oblasti sestavování zprávy o udržitelnosti (ESG)zprávy o daních z příjmů.