Compliance

„Trvá 20 let, než si vybudujete dobrou pověst, a stačí pět minut, aby z ní nic nezbylo.Pokud to budete mít neustále na paměti, začnete dělat věci jinak.“ 

Warren Buffett

 

Neustále se rozvíjejí regulace a povinnosti, dynamicky proměnlivá rizika uvnitř i vně organizace, efektivní návrh a řízení procesů i jejich integrace do celkové firemní kultury.

(Nejen) o tom všem je compliance. Obor postupně se etablující ve firmách všech velikostí lze ve své ideální podobě volně definovat jako snahu o to, dělat věci správně, i když se nikdo nekouká.

Jsme partnerem našich klientů v různorodých situacích a při řešení zdánlivě triviálních i vysoce komplexních problémů. Jedno však mají společně – snahu co nejvíce se přiblížit či ztělesňovat tu nejlepší oborovou praxi. Ať už s ohledem na plnění regulatorních požadavků, řízení rizik a prevenci nekalého jednání nebo hledání řešení již nastalé situace.

Naše služby

Návrh, tvorba a implementace compliance management systémů (CMS)

V kontextu neustále se vyvíjející regulace v nejrůznějších oblastech (AML, kybernetická bezpečnost, nefinanční reporting) nebo přístupů dohledových institucí (Nejvyšší státní zastupitelství, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) je čím dál tím patrnější potřeba firem uceleně přistupovat k oblasti compliance, zohledňující jak soulad s legislativními požadavky, tak nastavení a praktické fungování vnitřních procesů relevantních z pohledu orgánů veřejného sektoru, finančních institucí či řady dalších stakeholderů.

Našim klientům pomáháme v průběhu celého procesu systematizace řízení compliance, od samotného návrhu jednotlivých procesů a pravidel, přes tvorbu konkrétních směrnic a kontrolních opatření, až po samotnou implementaci vytvořeného systému do praxe a jeho vtělení do firemní kultury společnosti.

Certifikace CMS dle oborových norem ISO 37301 a 37001

Usilujete o certifikaci vašeho compliance systému dle mezinárodně uznávaných oborových standardů?

Našim klientům asistujeme při zajištění certifikačního auditu dle ISO 37001 (protikorupční systémy řízení) a ISO 37301 (compliance management systémy). V rámci přípravy na certifikaci jsme klientovi kdykoliv k dispozici, ať už v rovině konzultace či identifikace konkrétních kroků nutných pro splnění požadavků certifikačního auditu.

Benchmarking a rozdílové analýzy

Compliance ve vaší organizaci sice zohledňujete, rádi byste však zjistili, jak si v rámci vašeho oboru a srovnání s nejlepší praxí stojíte?

Našim klientům poskytujeme komplexní analýzu stavu jejich compliance a protikorupčních systémů a jejich srovnání s nejlepší praxí obecně i v rámci konkrétního sektoru. Mapujeme vybrané procesy, identifikujeme slabá místy a příležitosti pro zlepšení. Jednotlivé případy nesouladu důsledně popíšeme a navrhneme jejich řešení včetně určení priority v rámci celkového řízení compliance či problematiky boje s korupcí.

Školení a komunikace

Potřebujete compliance „představit“ ve vaší firmě? Záleží vám na kvalitním a odborně vedeném vzdělávání vašich zaměstnanců či spolupracovníků v této oblasti?

Disponujeme odborníky s dlouholetou praxí v oblasti compliance a mezinárodně uznávanou profesní kvalifikací. Našim klientům poskytujeme jak základní compliance školení určená pro širší týmy v organizaci, tak pokročilé, odborně zaměřené workshopy vhodné zejména pro compliance officery či compliance manažery, ale také manažery řízení rizik, AML či dalších souvisejících agend (ESG a nefinanční reporting, kybernetická bezpečnost, prevence TOPO a další).

Business intelligence a Due dilligence

Potřebujete zpracovat komplexní prověrku konkrétní právnické či fyzické osoby? Máte podezření na střet zájmů či nekalé jednání zaměstnance, obchodního partnera či kohokoliv dalšího? 

Máme za sebou stovky realizovaných šetření v jurisdikcích rozesetých po celém světě. Na základě konzultace s klienty navrhneme a následně realizujeme konkrétní druh prověrky v závislosti na typu osoby, hloubce zkoumání i geografickém zacílení. 

Kromě specifikované osoby provádíme i analýzu vztahové sítě a identifikaci dalších potenciálních zájmových subjektů. Veškerá zjištění zasazujeme do kontextu ve vztahu k potřebám klienta. Kromě otevřených zdrojů využíváme a analyzujeme také informace dostupné skrze naši širokou síť operativních zdrojů. V případě potřeby provádíme i místní šetření. 

Systémy kontrol třetích stran

Prověřujete své dodavatele, klienty nebo obchodní partnery?

Ve světle vyvíjející se tuzemské i evropské regulace (např. NIS2, CSRD) jsou na organizace kladeny čím dál větší nároky v rovině důsledného prověřování a evidence různorodých třetích stran.

Našim klientům asistujeme jak při samotném návrhu systému kontrol třetích stran, tak také při implementaci navržených procesů do praxe.

Součástí našeho přístupu je také vlastní technologické řešení umožňující efektivní správu, komunikaci a evidenci provedených i plánovaných kontrol, včetně průběžného statistického přehledu o stavu celého systému.

Forenzní audity a forenzní technologie

Hledáte asistenci, vedení či kompletní realizaci forenzního auditu?

Máme rozsáhlé zkušenosti se zajištěním rozsáhlých forenzních auditů různého zaměření, ať už jde o prověřování veřejných zakázek, identifikaci střetů zájmů či interní vyšetřování podvodů či dalšího nekalého jednání.

Zaštiťujeme a dozorujeme celý proces auditu. Důsledně analyzujeme, evidujeme a archivujeme veškerá zajištěná data s využitím nejmodernějších technologií. Celý proces důkladně dokumentujeme s cílem případného dalšího využití získaných poznatků v navazujících krocích (např. vyšetřování bezpečnostních složek státu či v rámci soudních jednání).