GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Martin Hahn | 7. Května 2024

Novela zákona o dorovnávacích daních – upřesnění pojmů a výkladů

Sdílet článek:

Ačkoli ještě nemohl být zákon č. 426/2023 Sb., o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny (ZDD), aplikován v praxi (je účinný od 31. 12. 2023), koncem dubna 2024 předložilo Ministerstvo financí ČR návrh novely daného zákona.

Cílem novely ZDD je upřesnění některých pojmů a celkové sladění zákona  s modelovými pravidly stanovenými v předpisech OECD a nejnovějšími výklady.

Níže si dovolujeme stručně zrekapitulovat navrhované změny:

 • zavedení „výkazního“ období, tj. období, za které se připravuje konsolidovaná účetní závěrka (pokud se zdaňovací/účetní období členských entit liší od výkazního období, je nutno toto přepočítat způsobem, jaký se používá při sestavení konsolidované účetní závěrky),
 • upřesnění/omezení definice nevýznamné členské entity (za nevýznamnou nelze považovat členskou entitu s výnosem větším než 50 mil. EUR),
 • upřesnění konsolidovaných ročních výnosů pro prahovou hodnotu 750 mil. EUR,
 • upřesnění definice investiční entity,
 • zavedení nového střednědobého rozhodnutí ohledně zahrnutí všech podílů na zisku,
 • rozšíření rozhodnutí ohledně použití metody zdanitelného rozdělení zisku kromě investiční entity i na pojišťovací investiční entitu,
 • stanovení zaokrouhlování procentních sazeb,
 • přiznání k české dorovnávací dani je povinna podat nejvyšší mateřská entita, pakliže v rámci skupiny neexistuje žádná nízce zdaněná česká entita a ani žádná nízce zdaněná česká členská entita nedosáhla nadměrného zisku,
 • informační přehled k české dorovnávací dani bude povinen podat poplatník české dorovnávací daně, informační přehled k přiřazované dorovnávací dani bude povinen podat poplatník přiřazované dorovnávací daně (v obou případech bez ohledu na to, zda se jedná o poplatníky nízce zdaněné či nedosahující nadměrných zisků), nicméně výjimky z podávání informačních přehledů stále existují, avšak je nutno správci daně oznámit ve lhůtě pro podání přehledu, že informační přehled podává jiná členská entita skupiny,
 • zavedení možností opravného informačního přehledu a dodatečného informačního přehledu v souladu s ustanovením daňového řádu,
 • vztažení 4leté lhůty pro stanovení daně pouze na českou dorovnávací daň (nikoli na přiřazovanou dorovnávací daň),
 • rozšíření ustanovení v souvislosti se vstupním obdobím skupiny také na transakce podobné převodu aktiv,
 • upřesnění přechodných pravidel bezpečných přístavů (založené na informacích obsažených ve zprávě podle zemí),
 • doplnění trvalých pravidel bezpečných přístavů – běžný zisk, malý rozsah, efektivní daňová sazba (pro nevýznamné entity založeno na zjednodušených výpočtech),
 • doplnění hybridních arbitrážních ujednání s cílem zabránit zneužití a minimalizovat potenciální daňové ztráty či nekonzistence v daňových systémech,
 • doplnění přechodných ustanovení pro smíšený režim zdanění ovládaných zahraničních společností.

Plánovaná účinnost by měla být od samého počátku, tj. od 31. 12. 2023. Nicméně v současnosti je novela na počátku legislativního procesu a výsledná textace se může změnit.

Pokud se Vás problematika dorovnávacích daní týká, neváhejte nás kontaktovat. Rádi s Vámi probereme detaily a možné dopady na Vaši skupinu.