Prohlášení o ochraně osobních údajů

„My“ nebo „Grant Thornton“ znamená společnosti Grant Thornton Czech Republic s.r.o., IČO 08168733, Grant Thornton Advisory k.s., IČO 19083076, Grant Thornton Audit s.r.o., IČO 08061017, Grant Thornton Appraisal services a.s., IČO 27599582, a GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 08464715, všechny se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám byly poskytnuty. Osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů. Usilujeme o to, aby osobní údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, která ochrání osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Grant Thornton může získávat Vaše osobní údaje vícero způsoby. V první řadě jsou to osobní údaje, které nám přímo poskytnete, ať už v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, zasíláním marketingových sdělení nebo za účelem získání nabídky zaměstnání. Dále můžeme vaše osobní údaje získávat v souvislosti s poskytováním našich služeb vašemu zaměstnavateli nebo poskytovateli služeb, například při auditu, vedení účetnictví nebo mzdové agendy vašeho zaměstnavatele. Nakonec osobní údaje získáváme i z veřejně dostupných zdrojů  (veřejné rejstříky, sociální sítě atd.).

Výraz „osobní údaje“ znamená veškeré údaje týkající se fyzické osoby, které ji přímo nebo nepřímo identifikují, jako například jméno, rodné číslo, lokační údaje nebo síťový identifikátor. Osobním údajem je také jeden či několik prvků specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu fyzické osoby.

Osobními údaji jsou rovněž zvláštní kategorie osobních údajů, na jejichž základě lze usuzovat na:

 • Rasový nebo etnický původ
 • Politické postoje
 • Náboženské vyznání nebo filozofické přesvědčení
 • Členství v odborových organizacích
 • Genetické údaje
 • Biometrické údaje
 • Fyzický nebo duševní zdravotní stav
 • Sexuální život nebo sexuální orientaci

Osobními údaji jsou dále také údaje o odsouzení v trestních věcech a o trestných činech.

Klienti

V první řadě zpracováváme osobní údaje klientů – fyzických osob za účelem poskytování odborných služeb, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu souvisejícím s poskytovanými službami.

V souvislosti s poskytováním odborných služeb zpracováváme rovněž osobní údaje fyzických osob, které nejsou našimi přímými klienty, ale jsou do poskytování odborných služeb nějakým způsobem zapojeni nebo jsou jejich předmětem (jedná se např. o zaměstnance, členy volených orgánů, zákazníky, dodavatele nebo jiné smluvní partnery našich klientů).

Většina osobních údajů, které zpracováváme pro účely poskytování služeb, je nám dobrovolně poskytnuta přímo klienty. Zejména se jedná o tyto informace:

 • Základní údaje, např. vaše jméno, název společnosti, v níž pracujete, vaše funkce a váš vztah k příslušné osobě;
 • Kontaktní informace, např. vaše poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní čísla;
 • Finanční informace, např. platební údaje;
 • Jiné vaše osobní údaje nebo osobní údaje třetích stran, které nám jsou poskytnuty pro účely našich služeb.

Vámi poskytnuté informace používáme pro následující účely:

 • Plnění smlouvy o poskytování služeb;
 • Ochrana právních nároků správce na základě oprávněného zájmu správce, který spočívá v obraně vlastních práv.;
 • Plnění regulatorních povinností;
 • Nabízení dalších služeb správce na základě oprávněného zájmu spočívajícího v propagaci vlastních služeb.

Upozorňujeme, že v případech, kdy je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo požadavků zákona (např. v souvislosti s poskytováním služeb mzdového účetnictví) můžeme zpracovávat také zvláštní osobní údaje, jako je například členství v odborové organizaci, údaje o pracovním úraze nebo nemoci z povolání apod.

Uchazeči o zaměstnání

Ve spojitosti s volnými pracovními příležitostmi v Grant Thornton shromažďujeme informace o uchazečích o zaměstnání. Zpracovávanými osobní údaji jsou osobní a údaje, zejména pak jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, získané tituly, podrobné informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště, emailu, tel. čísla, dosažené vzdělání a pracovní zkušenosti, praxe a brigády, současné pracovní pozice, znalosti a dovednosti, požadavky poptávané pracovní pozice a další související nepovinné položky týkající se vzdělání, pracovních zkušeností a dalších věcí souvisejících s výkonem práce.

Na základě zpracovávaných osobních údajů přiřazujeme uchazeče ke konkrétním neobsazeným pozicím ve společnostech Grant Thornton, které jsou pro něj vhodné. Relevantní informace jsou předávány příslušným manažerům a pracovníkům odpovědným za náborový proces, kteří rozhodnou o případném pozvání uchazeče k pohovoru. Je-li uchazeč k pohovoru (nebo ekvivalentní) fázi procesu přizván, shromažďujeme následně dodatečné informace, mimo jiné poznámky k pohovorům, výsledky hodnocení, zpětnou vazbu a podrobnosti nabídky.

K nástrojům a webovým stránkám určeným k náboru zaměstnanců se váží samostatná prohlášení o ochraně osobních údajů, z nichž vyplývá, proč a jakým způsobem jsou příslušné údaje shromažďovány a zpracovávány. Uživatelům těchto nástrojů a webových stránek doporučujeme, aby si příslušná znění konkrétních prohlášení o ochraně osobních údajů důkladně prostudovali.

Právní důvody zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání:

 • Výslovný souhlas uchazeče;
 • Plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • Náš oprávněný zájem na upoutání zájmu, nalezení a získávání talentovaných odborníků;
 • Náš oprávněný zájem na zpracování a správě žádostí o zaměstnání v Grant Thornton, včetně prověřování a výběru kandidátů;
 • Náš oprávněný zájem na zaměstnávání úspěšných uchazečů a ověřování relevantních informací před jejich nástupem do zaměstnání;
 • Náš oprávněný zájem na správě našich kariérních webových stránek (včetně provádění statistických - analýz);
 • Plnění zákonných nebo regulačních povinností (při provádění kontrol ověřujících způsobilost uchazečů k práci).

Návštěvníci webových stránek

Grant Thornton se zavazuje učinit vše pro to, aby zajistil ochranu osobních údajů a soukromí uživatelů svých webových stránek. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k získaným osobním údajům, jejich odhalení a neúmyslnému použití, jednáme v souladu s příslušnými technickými a organizačními předpisy o ochraně osobních údajů. Grant Thornton nemůže vyloučit možnost zneužití dat, jelikož internet zůstává i přes bezpečnostní opatření a komunikační protokoly nepředvídatelným médiem.

Cookies a jejich použití na našich webových stránkách

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou soubory, které ukládají nastavení webových stránek. Webové stránky ukládají cookies do zařízení, které uživatelé používají pro přístup k internetu, aby je mohli později identifikovat a uložit jejich nastavení. Cookies umožňují webovým stránkám identifikovat zařízení, pokud je již uživatelé navštívili; pokročilé aplikace mohou používat cookies k přizpůsobení individuálních nastavení. Ukládání cookies je řízeno pouze webovým prohlížečem používaným uživatelem. Je možné omezit nebo deaktivovat ukládání souborů cookies dle potřeby.

K čemu slouží soubory cookies?

Cookies jsou nezbytné pro hladké poskytování online služeb; bez nich by byly nejběžnější elektronické služby nemožné. Soubory cookies usnadňují a zrychlují interakci mezi uživateli a webovými stránkami.

Používáním cookies jsou webové stránky schopny zaznamenat uživatelské preference, což nám umožňuje přizpůsobit stránky našim uživatelům pro efektivnější a příjemnější používání. Existuje mnoho důvodů, proč používat cookies. Používají se k ukládání dat o webových stránkách (podrobnosti o přizpůsobení stránky), k podpoře poskytování online služeb (např. webstores), pomáhají nám také shromaždovat statistiky o uživatelích, jejich preferencích, počtu zobrazení stránek atd. Pomáhají nám tak odhadovat účinnost našich webových stránek. 

Seznam cookies na našich webových stránkách

www.grantthornton.cz

 1. cookie PHPSESSID - https://cookiedatabase.org/cookie/php/phpsessid, která slouží pro zapamatování si přihlášení k CMS.
 2. CSRF protection SameSite - https://zdrojak.cz/clanky/co-jsou-samesite-cookie-a-proc-je-potrebujeme/, která slouží k ochraně přihlášení do CMS.
 3. GA Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Nechcete-li být sledováni pomocí služby Google Analytics, klikněte zde.

https://tymjenejvic.cz

 1. cookie PHPSESSID - https://cookiedatabase.org/cookie/php/phpsessid, která slouží pro zapamatování si přihlášení k CMS.
 2. CSRF protection SameSite - https://zdrojak.cz/clanky/co-jsou-samesite-cookie-a-proc-je-potrebujeme/, která slouží k ochraně přihlášení do CMS
 3. GA Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage, která slouží pro analytické a marketingové účely.
 4. https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information, která slouží pro analytické a marketingové účely.

www.gtnews.cz

 1. GA Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage, která slouží pro analytické a marketingové účely.

Soubory cookies, které používají naše webové stránky, neshromažďují osobní údaje, které by umožnily Vaši osobní identifikaci, a nemohou poškodit Váš počítač, tablet nebo smartphone. Cookies podporují fungování našich webových stránek a pomáhají nám pochopit, které konkrétní informace jsou pro uživatele nejpřínosnější.

Právní důvody zpracování osobních údajů návštěvníků našich webových stránek:

 • Náš oprávněný zájem na tom, abychom vám mohli poskytovat informace a služby efektivním způsobem a aby naše činnost byla efektivní a v souladu se zákonem;
 • Náš oprávněný zájem na rozvoji a zkvalitňování našich webových stránek a vaší uživatelské zkušenosti.

Marketing

V systému řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management, CRM) vedeme kontaktní údaje bývalých, stávajících a potenciálních klientů a osob, které jsou jejich zaměstnanci nebo které s nimi spolupracují. Systém CRM slouží Grant Thornton mimo jiné pro podporu marketingové činnosti.  Osobám vedeným v tomto systému jsou zasílány informační zpravodaje, marketingové materiály a rovněž nabídky školení a dalších akcí.

 • Jméno, funkce, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, v některých případech též jazyk a pohlaví;

Grant Thornton cíleně neshromažďuje žádné citlivé údaje, s výjimkou případů, kdy nám je sami v souvislosti s účastí na našich akcích poskytnete (například zvláštní požadavky na stravu, z nichž vyplývá vaše náboženské vyznání nebo alergie na potraviny).

Jestliže si již nepřejete dostávat žádné publikace Grant Thornton, vaše kontaktní informace budou vedeny v seznamu zrušených odběratelů.

Právní důvody zpracování kontaktních údajů:

 • Výslovný souhlas osoby, která nám poskytla kontaktní informace;
 • Náš oprávněný zájem poskytování služeb klientům.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu s uplatňovanými postupy uchováváme osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nutné pro účely uváděné v části „Účel zpracovávání osobních údajů“. Upozorňujeme, že lhůty uchovávání se liší v různých jurisdikcích a jsou stanoveny v souladu s požadavky místních regulačních a profesních předpisů.

Abychom splnili odborné předpoklady a právní požadavky výkonu naší činnosti, a abychom byli schopni stanovit, vykonávat či bránit naše zákonná práva, jakož i pro archivační a historické účely, uchováváme příslušné údaje po značnou dobu.

Příjemci osobních údajů

Grant Thornton zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Osobní údaje mohou být zpracovávány také třetími stranami, dodavateli informačních, účetních a jiných systémů. Spolupracujeme pouze s takovými dodavateli a externímu poskytovateli služeb, kteří zajišťují potřenou ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být dále předávány orgánům veřejné správy v rozsahu odpovídajícím rozsahu poskytovaných služeb.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a můžete vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, a to v případech a za podmínek stanovených v obecném nařízení GDPR.

Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

adresa Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

telefon +420 234 665 111

email: posta@uoou.cz

ID dat. schránky: qkbaa2n

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Pokud to vyžaduje účel smlouvy, dojde k předání osobních údajů za účelem jejich zpracování do třetích zemí, a to za splnění podmínek a poskytnutí záruk dle GDPR a za přijetí vhodných opatření. Bude zajištěno, aby subjektům údajů byly na požádání potřebné údaje poskytnuty.

Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu.

Zabezpečení

Poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Grant Thornton zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Kontakt

V případě potřeby nás kontaktuje na office@cz.gt.com