GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Martin Hahn | 19. Prosince 2023

Investiční pobídky - změny k lepšímu

Sdílet článek:

V současnosti čeká na publikování ve Sbírce zákonů novela zákona o investičních pobídkách, o které jsme vás již informovali dříve. Prezident ji podepsal 14. 12. 2023. Účinnost novely lze předpokládat z počátku roku 2024.

Hlavní změny, které novela přináší lze shrnout následovně:

  1. Zjednodušení procesu udělování a získání investičních pobídek, kdy již nebudou všechny žádosti o příslib investiční pobídky předkládány vládě k jejímu schválení. Odpadne tak možná „libovůle“ vlády v této věci a daňoví poplatníci tak opět získají právní jistotu, že po splnění požadovaných podmínek by měli mít explicitní nárok na udělení dané pobídky. Vláda však i nadále bude rozhodovat o strategických investičních akcích dle zákona o investičních pobídkách.
  2. Možnost využití investičních pobídek i pro jiné velké projekty dle jiných předpisů Evropské unie (žádost o individuální výjimku ze zákazu veřejné podpory), může se jednat např. o tyto oblasti:
  • podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností, s ohledem na jejich strukturální, hospodářskou a sociální situaci;
  • podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu;
  • podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem;
  • podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodářské soutěže v Unii v míře odporující společnému zájmu;
  • jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise rozhodnutím.

Dále Vláda ČR v listopadu schválila novelu Nařízení o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti. Toto nové Nařízení bude účinné od 1. 1. 2024. Nařízení upravuje limit pro schvalování velkých projektů Evropskou komisí ze současných 100 mil. EUR na 110 mil. EUR. Dále Nařízení zavádí u těchto velkých projektů i maximální výši veřejné podpory ve vazbě na region soudržnosti, kdy v případě překročení této výše je opět nutné žádat o schválení Evropskou komisí.

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti investičních pobídek se neváhejte obrátit na svou kontaktní osobu v Grant Thornton, případně přímo na autory tohoto článku.