GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Hana Vejborová | Kateřina Roubíčková | 19. Prosince 2023

Společenské akce z pohledu daní z příjmů

Sdílet článek:

V souvislosti s probíhajícím adventem, který bývá obdobím klientských i zaměstnaneckých vánočních večírků, bychom se v dnešním článku rádi zaměřili na téma společenských akcí z pohledu daně z příjmů.

Pro náklady související s pořádáním takových akcí obecně platí, že za daňově uznatelné lze považovat ty, které byly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů pořádající společnosti. Do těchto nákladů však jednoznačně nelze zahrnout výdaje na pohoštění, občerstvení a dary (s výjimkou zákonem definovaných reklamních nebo propagačních předmětů).

Při posuzování ostatních souvisejících nákladů je nutné rozlišovat, za jakým účelem a pro koho se daná firemní akce konala.  Nejprve se podívejme na akce pořádané pro zaměstnance. V případě, že se jedná striktně o kulturní akce (např. vánoční večírek, na kterém neprobíhá žádné školení ani teambuilding), budou související náklady pro zaměstnavatele daňově neuznatelné. Pokud však zaměstnavatel uspořádá školení nebo teambuilding se záměrem prohloubit vzájemné interpersonální vazby mezi zaměstnanci a zlepšit schopnost jejich vzájemné spolupráce, lze dle judikatury účast na něm posoudit jako účast na školení (tj. odborný rozvoj zaměstnanců). Náklady spojené s takovou akcí jako například pronájem prostor, pronájem promítací techniky atd. pak mohou být zaměstnavatelem považovány za daňově uznatelné. Zaměstnancům nevzniká v souvislosti s účastí na takovýchto kulturních akcích nebo školeních žádný zdanitelný příjem (respektive tento příjem je pro zaměstnance od daně osvobozený). Pokud by se vánočního večírku (který je pouze kulturní akcí) zúčastnil jako doprovod také rodinný příslušník zaměstnance, nevznikne ani jemu v této situaci žádný zdanitelný příjem.

Konsolidační balíček zavádí v této souvislosti od roku 2024 do zákona o daních z příjmů nové ustanovení, podle kterého bude osvobozen příjem z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků v přiměřené formě a rozsahu. Dle důvodové zprávy musí jít o akce neveřejného charakteru pořádané příležitostně (např. vánoční večírek, oslava výročí firmy, dětský den, mikulášská besídka, oslava ukončení finančního roku apod). Na straně zaměstnavatele budou náklady na pořádání takových akcí daňově neuznatelné (pokud se u zaměstnance bude jednat o osvobozený příjem). Dle našich informací připravuje Generální finanční ředitelství k této problematice metodický pokyn, který by měl daňovým poplatníkům pomoci s aplikací nových ustanovení. Co se týče nákladů na školení a teambuildingy (tj. odborný rozvoj zaměstnanců), nepřináší Konsolidační balíček žádné zásadní změny, a proto by i nadále měly platit výše uvedené závěry.

Stejně jako u zaměstnaneckých akcí je u akcí určených pro klienty nutné zhodnotit, co je jejich hlavním cílem. Ze současné judikatury vyplývá, že pokud je pořádající společnost schopna prokázat, že se taková akce koná za účelem navazování obchodních vztahů, propagace konkrétních výrobků či služeb, případně se jedná o školení, mohou být související náklady (kromě výše uvedených nákladů na pohoštění, občerstvení a dary a dalších nákladů na reprezentaci) posouzeny jako daňově uznatelné. V případě, že jde spíše o reprezentativní společenskou událost, jejíž účelem je zejména zábava hostů, související náklady budou daňově neúčinné. Nicméně v judikatuře je zdůrazňováno, že na každý případ je nutné pohlížet individuálně, s ohledem na konkrétní okolnosti.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se pořádání společenských akcí a souvisejících daňových dopadů se neváhejte obrátit na svou kontaktní osobu v Grant Thornton.