GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Martin Hahn | 16. Ledna 2024

Investiční pobídky: aktuální judikatura

Sdílet článek:

V dnešním článku bychom vás chtěli upozornit na dva zajímavé rozsudky z poslední doby týkající se problematiky slevy na dani z titulu investičních pobídek.

Rozsudek 7 Afs 13/2022 – 48 ze dne 29. 11. 2023 řešil nutnost aplikace kalkulace zvýšení daňových odpisů v prvním roce odpisování v případě majetku pořízeného počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém poplatník splnil všeobecné podmínky pro čerpání slevy na dani z titulu investiční pobídky. Daňový subjekt nevyužil tohoto zvýšení a správce daně mu z tohoto titulu doměřil daň. Následně byla věc řešena Krajským soudem v Brně, který dal za pravdu daňovému subjektu. Správce daně však podal kasační stížnost a Nejvyšší správní soud (NSS) podržel názor správce daně, tzn. zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Brně.

Daný rozsudek nepředstavuje žádný výkladový zlom. Nutnost využití zvýšeného odpisu v prvním roce odpisování je již dlouhodobě součástí správní praxe a je i v souladu se závěry koordinačního výboru mezi MFČR a Komorou daňových poradců z roku 2007.

Rozsudek 2 Afs 118/2022 – 53 ze dne 21. 11. 2023 řešil možnost uplatnění vyšší slevy na dani (uplatnění vyšší částky S1) v rámci dodatečného přiznání. Daňový subjekt podal dodatečná daňová přiznání, ve kterých došlo ke zvýšení základu daně. Daňový subjekt však aplikoval vyšší slevu na dani z titulu investiční pobídky, takže výsledkem dodatečného přiznání nebylo zvýšení daňové povinnosti daňového subjektu. Správce daně toto napadl a daňovému subjektu neuznal navýšenou slevu na dani. Daňový subjekt tedy podal žalobu ke Krajskému soudu v Praze. Ten souhlasil s postupem daňového subjektu a zrušil rozhodnutí správce daně. Správce daně následně podal kasační stížnost, nicméně Nejvyšší správní soud ji zamítl s odůvodněním: „NSS závěrem shrnuje, že omezení podle § 35b odst. 1 písm. a) části věty za středníkem zákona o daních z příjmů se uplatní pouze poté, kdy byla daňovému subjektu doměřena vyšší výsledná daň. Pokud k doměření vyšší výsledné daně dosud nedošlo, je daňový subjekt oprávněn v dodatečném daňovém přiznání zvyšovat hodnotu S1 a jejím prostřednictvím i slevu na dani z titulu investiční pobídky.“

 

Tento rozsudek opět potvrzuje současnou správní praxi, kdy je možné dodatečně uplatnit slevu na dani z titulu investičních pobídek v rámci dodatečného daňového přiznání, pokud ve výsledku nedochází k vyměření vyšší daňové povinnosti. S ohledem na argumentaci Nejvyššího správního soudu pak vyvstává otázka, zda lze tuto vyšší slevu na dani uplatnit rovněž v případě daňové kontroly (kdy správce daně by měl přihlížet ke všem okolnostem, které v rámci daňové kontroly zjistí, resp. daňový subjekt namítne), pakliže by uplatněním této vyšší slevy na dani nedošlo k vyměření vyšší daňové povinnosti.

 

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti investičních pobídek se neváhejte obrátit na svou kontaktní osobu v Grant Thornton, případně přímo na autory tohoto článku.