Telco Professional Services

Jsme expertem na telekomunikace napříč Evropou.

V Grant Thornton se specializujeme na komplexní analýzy regulatorního prostředí a technologických trendů, na základě kterých vytváříme klientům expertní doporučení a strategie, včetně tvorby komplexních modelů a produkt designu. Tým Strategy and Digitalization (SDI) je vůdčím expertem v rámci poradenských služeb pro sektor telekomunikací napříč Evropou. Náš tým se podílel na řadě strategických rozhodnutí jak pro národní, tak nadnárodní regulační orgány (NRA), tak pro komerční společnosti na trhu.

Aukce spektra a valuace spektra

Podporujeme klienty v rámci komplexního nastavení aukčních podmínek a řízení aukce, včetně valuace spektra a nastavení minimálních cen a aukčního formátu (SMRA, CA, CCA atd.). Současně podporujeme klienty v rámci valuací spektra pro případ prodloužení přídělů a nebo v rámci revize spektrálních poplatků, včetně jednorázových poplatků za služby regulatorních úřadů.

Sdílení sítí, ex-ante regulace a tržní analýzy

V rámci spolupráce s regulatorními úřady jsme revidovali metodiky tržních analýz, navrhovali a definovali SMP na trhu, včetně definice nápravných prostředků a hodnocení jejich dopadu. Pro evropskou komisi jsme analyzovali smlouvy o sdílení sítí, včetně kalkulace dopadů sdílení sítí (CBA).

Rozvoj broadbandu a state policy podpora

Dlouhodobě podporujeme český trh v rámci rozvoje broadbandu (sítí NGA a VHCN), definujeme podmínky a pravidla dotací do sítí NGA a VHCN. Současně v rámci národních i mezinárodních projektů podporujeme ministerstva a regulatorní úřady v rámci témat správy spektra, harmonizace zákonů (kodex elektronických komunikací), přezkumu poštovní licence a nebo například digitalizace TV (přechod na DVB-T2). Nedílnou součástí je i tvorba dílčích analýz využití spektra a návrh doporučení pro budoucí rozvoj například v rámci pásma 600 MHz a 6 GHz.

Regulatorní costing, kalkulace WACC, nákladové modelování

Navrhujeme a implementujeme LRIC/LRIC+ a Pure LRIC modely jak pro regulatorní potřeby, tak pro konkrétní potřeby operátorů. Navrhujeme systémy pro audit oddělené evidence nákladů a výnosu, včetně ročních kontrol výstupných zpráv. Na evropské úrovni dodáváme nákladové modely pro regulaci broadbandových služeb, výpočet velkoobchodních cen v rámci reálných topologií sítí. Pro český trh jsme vytvořili model sdílení sítí v rámci závazků aukce 5G v ČR.

Expertní podpora v rámci témat 5G a PPDR

Jsme klíčovým dodavatelem Analýz využitelnosti 5G pro města a kraje v České republice. Podporujeme klienty v hledání potenciálu v rámci 5G, tak i spektrálních možností pro budoucí rozvoj 5G na českém trhu. Současně navrhujeme klientům strategie budoucího rozvoje služeb PPDR pro zajištění bezpečnosti státu, navrhujeme technické možnosti rozvoje v rámci komerčních a dedikovaných sítí.

Kdo nám důvěřuje?