Režim On-Stop-Shop

Se zvláštním režimem jednoho správního místa (dále jen „OSS“) máme zkušenosti od počátku jeho fungování. Jde o dobrovolný zvláštní režim, který výrazně zjednodušuje daňové povinnosti podniků, které poskytují služby a prodávají zboží přímo koncovým spotřebitelům (tzv. osobám nepovinným k dani) v jiných členských státech.

Režim OSS umožňuje těmto podnikům plnit své povinnosti v oblasti DPH v rámci celé EU bez toho, aby se musely registrovat k DPH v jednotlivých státech EU, kde se nachází jejich zákazníci.

Našim klientům nabízíme registraci do všech typů režimu OSS, které jsou v rámci České republiky oprávněni využívat. Zpracujeme daňové přiznání a obstaráme z daného režimu vyplývající komunikaci s naší daňovou správou.

Jsme připraveni pomoci i při nastavení systémů včetně určení mechanismů pro stanovení místa usazení zákazníka. Zajišťujeme rovněž komunikaci s daňovými správami v dotčených členských státech spotřeby.

Co je smyslem režimu OSS?

Eliminace nadměrné administrativní zátěže podniků tím, že se registrují v jediném státě (tzv. stát identifikace) a skrze něj plní povinnosti do všech členských států, kde se nacházejí jejich koncoví zákazníci. Systém začal fungovat nejprve v roce 2015 pod označením Mini-One-Stop-Shop (MOSS) na vymezeném okruhu služeb (telekomunikační, vysílací a elektronické služby – dále jen TBE), u kterého bylo v té době nově stanoveno místo plnění vzemi zákazníka jakožto osoby nepovinné kdani. 

V současné době již režim pod novým označením One-Stop-Shop (OSS) pokrývá veškeré služby poskytované přeshraničně osobám nepovinným k dani a dále plnění v rámci přeshraničního „prodeje zboží na dálku" (dříve známého jako zasílání zboží), kdy je zboží prodáno a odesláno nebo dopraveno konečnému zákazníkovi do jiného členského státu. U TBE služeb a prodeje zboží na dálku koncovým zákazníkům v jiném členském státě pak platí v některých případech limit ve výši 10 000 EUR, do jehož dosažení je možno ještě zdaňovat v zemi poskytovatele.  

Režim OSS dále pokrývá prodej zboží dovezeného ze 3. zemí koncovým zákazníkům vEU v rámci samostatného dovozního režimu (Import-One-Stop-Shop, IOSS) Tento režim mimo jiné ulehčuje situaci spotřebiteli, který by jinak musel sám odvádět DPH celnímu úřadu nebo prostřednictvím celního zástupce (např. pošty nebo jiného přepravce). Dodavatel jej může využívat v případě dovozu zboží v zásilkách do hodnoty 150 EUR. 

Tři současné formy režimu OSS

 • Režim Evropské unie

Tento zvláštní režim mohou u nás (tj. registrovat se k OSS v ČR) využívat plátci a identifikované osoby, kteří:

 • poskytují služby koncovým zákazníkům do jiných členských států EU
 • uskutečňují prodej zboží na dálku (prodávají zboží koncovým zákazníkům do jiných členských států) 
 • jsou provozovateli elektronického rozhraní, kteří usnadňují poskytnutí služeb nebo dodání zboží koncovým zákazníkům v EU (digitální platforma)  

  U poskytovatelů služeb přitom platí, že musejí mít v tuzemsku sídlo, nebo případně provozovnu, pokud v nemají sídlo v EU. V případě prodeje zboží na dálku se do režimu může registrovat i prodejce, který nemá v EU sídlo ani provozovnu, pokud odeslání nebo přeprava zboží začíná v tuzemsku. 

  Pokud se jedná o poskytnutí služby konečnému zákazníkovi, zvláštní režim pokrývá pouze plnění v těch členských státech, kde poskytovatel nemá sídlo ani provozovnu. Příklad: Podnikatel se sídlem v ČR poskytuje elektronické služby do Německa, Chorvatska a Polska. V Polsku má přitom umístěnou provozovnu. V rámci režimu EU může vykázat pouze plnění do Německa a Chorvatska. V Polsku musí být registrován k DPH a vykazovat svá plnění v tamním daňovém přiznání. Do zvláštního režimu nemůže zahrnout ani poskytované služby přímo v ČR, ale musí je vykázat v rámci svého standardního tuzemského daňového přiznání. 

   
  Role provozovatele elektronického rozhraní 

  Provozovatelem elektronického rozhraní je osoba povinná k dani, která za použití elektronického rozhraní (např. elektronického tržiště, platformy, či portálu) usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby. Pokud provozovatel elektronického rozhraní usnadňuje dodání zboží mezi zahraničním prodejcem a osobou nepovinnou k dani, stává se tzv. domnělým dodavatelem zboží. Na transakci se pohlíží ve dvou krocích: a) jako na dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní a za b) jako prodej zboží na dálku osobě nepovinné k dani s odesláním nebo přepravou. Obdobná pravidla fungují v některých případech i pro poskytnutí služeb. 

  • Režim mimo Evropskou unii

  Tento režim je určen pouze pro poskytovatele služeb, kteří nejsou usazeni v EU – tj. nemají nikde v EU sídlo ani provozovnu. Poskytují-li služby koncovým zákazníkům v EU, musí služby zdaňovat ve státech svých zákazníků. Stát identifikace (tj. stát, ve kterém se poskytovatel k režimu OSS přihlásí) si takový poskytovatel může zvolit libovolně. 

  • Dovozní režim 

  Dovozní režim se vztahuje na prodej dovezeného zboží na dálku (tj. prodej zboží ze 3. zemí koncovým zákazníkům v EU), které není předmětem spotřební daně a jehož hodnota nepřesahuje částku 150 EUR.  

  Tento zvláštní režim mohou využívat jak prodejci z EU, tak prodejci, kteří nemají sídlo ani provozovnu v EU a prodávají své zboží typicky prostřednictvím e-shopu koncovým zákazníkům v EU.  

  V tuzemsku se může k dovoznímu režimu registrovat:

  • prodejce, který má v ČR sídlo nebo případně provozovnu, pokud nemá v EU sídlo, nebo
  • prodejce ze 3. země (nemá sídlo ani provozovnu v EU), pokud pověří zprostředkovatele, aby jeho jménem a na jeho účet plnil povinnosti v dovozním režimu.

  Prodejci z EU si mohou rovněž zvolit zprostředkovatele, kterého pověří, aby za ně plnil povinnosti vyplývající z dovozního režimu. U prodejců ze 3. zemí je ale pověření zprostředkovatele podmínkou k využívání dovozního režimu. 

  Role zprostředkovatele v dovozním režimu 

  Jak už bylo uvedeno výše, zprostředkovatele pověřuje dodavatel, aby za něj plnil povinnosti vyplývající z dovozního režimu. Zejména za něj podává daňové přiznání, provádí platbu daně, plní oznamovací povinnosti (například změnu místa sídla nebo jiných registračních údajů) a vede příslušnou evidenci. Zprostředkovatel může být dokonce pověřen i více osobami, za které plní povinnosti. Důležitým aspektem je fakt, že z pohledu finanční správy se povinnosti pověřujících osob považují za povinnosti zprostředkovatele a finanční úřady se tak v záležitostech dovozního režimu (včetně např. vymáhání dlužné daně) obracejí přímo na něj, nikoliv na pověřující osobu. 

  Zprostředkovatelem v dovozním režimu v tuzemsku je možné pověřit pouze osobu povinnou k dani, která je plátcem nebo identifikovanou osobou a má v tuzemsku sídlo, nebo případně provozovnu (pokud nemá v tuzemsku sídlo).  

  Specifika režimu OSS

  • Daňové přiznání 

  Daň se uvádí v eurech a platí se na zvláštní účet Finanční správy vedený v eurech. Daňové přiznání se podává za všechny členské státy, kde jsou vybraná plnění poskytnuta. K podání přiznání slouží autentizovaná část daňového portálu ve zvláštní aplikaci pro OSS režim, zřízené pro tyto účely finanční správou. Správcem daně je v tomto případě Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. 

  • Zdaňovací období

  Zdaňovacím obdobím je pro režim Evropské unie a mimo Evropskou unii kalendářní čtvrtletí, u dovozního režimu je to kalendářní měsíc. V obou případech se daňové přiznání podává nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období (nehledě na to, zda je poslední den měsíce pracovním dnem). Ve stejném termínu je i splatnost daně. Například tedy v režimu EU je termín podání daňového přiznání za 2. čtvrtletí 2024 k 31.7. 2024.  

  • Povinnost vést evidenci pro účely OSS

  Nad rámec obvyklé evidence pro účely DPH, kterou jsou daňové subjekty povinné vést podle zákona o DPH, ukládá evropská legislativa povinnost vést pro účely režimu OSS zvláštní evidenci všech plnění uskutečněných v tomto režimu. Jedná se například o uvádění typu vybraného plnění, použité sazby daně, informace použité ke stanovení místa plnění apod. Daňový subjekt musí být schopen zpřístupnit tuto evidenci elektronicky na žádost jak tuzemského, tak zahraničního správce daně.  

  Druhy transakcí, pro které je režim OSS využitelný

  • přeshraniční prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU (režim EU) 
  • poskytnutí služby poskytovatelem v EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU (režim EU) 
  • dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma) v rámci jednoho členského státu (režim EU) 
  • poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU (režim mimo EU) 
  • prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU (dovozní režim) 

  Potřebujete naše služby
  v německém jazyce?

  Nabízíme komplexní servis a poradenství

  German Desk