GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jitka Pešičková | 22. Března 2022

Splatná vs. odložená daň - principy účtování, vykazování

Sdílet článek:

Než dojde k sestavení účetní závěrky za rok 2021 je třeba provést fyzické a dokladové inventarizace a zaúčtovat závěrkové operace. Posledními účetními zápisy je zaúčtování splatné a odložené daně, kterým se dnes budeme věnovat.

V našem článku vás seznámíme se základními informacemi o splatné a odložené dani, s principy účtování a vykazování (v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., pro podnikatele – dále jen „Vyhláška“) a připomeneme novinku předloňského roku týkající se zpětného uplatnění daňové ztráty.

Splatná daň

Splatná daň z příjmů právnických osob vychází z výsledku hospodaření za zdaňovací období, které je ve většině případů i účetním obdobím. Tento výsledek hospodaření se upravuje v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů o jednotlivé položky, které jsou vyhodnocovány z pohledu daňové uznatelnosti, a to prostřednictvím jednotlivých řádků daňového přiznání (položky zvyšující/snižující základ daně). Výsledkem může být buď daňová ztráta nebo po odečtení zaplacených záloh na daň z příjmů výsledná daňová povinnost (nedoplatek) či přeplatek na dani. V případě, že při sestavování účetní závěrky je k dispozici pouze předběžná kalkulace daně (tzn., že samotné daňové přiznání je sestaveno a podáno správci daně až po datu sestavení účetní závěrky), společnost v rámci účetní závěrky vykazuje tzv. rezervu na daň z příjmů. 

Splatná daň z příjmů (vyplývající z podaného daňové přiznání) se účtuje na vrub účtu 591 – Daň z příjmů splatná a ve prospěch účtu 341 – Daň z příjmů. Samotný zůstatek účtu 341 v účetnictví vyjadřuje přeplatek či nedoplatek na dani, tj. celkovou daňovou povinnost sníženou o zaplacené zálohy na daň. Tento účet, stejně jako ostatní účty rozvahy, by měl být k rozvahovému dni předmětem inventarizace. Přeplatek na dani z příjmů je vykazován v rozvaze v rámci aktiv prostřednictvím položky C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky, nedoplatek na dani v rámci pasiv v položce C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace. 

Rezerva na daň z příjmů se účtuje na vrub účtu 591 – Daň z příjmů splatná a ve prospěch účtu 453 – Rezerva na daň z příjmů. V případě, že zaplacené zálohy převyšují kalkulovanou rezervu, je odhad přeplatku (zaplacené zálohy mínus rezerva) vykazován v rámci aktiv a položce C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky. Pokud je rezerva na daň z příjmů vyšší než zaplacené zálohy, je rezerva ponížená o zaplacené zálohy vykázána v rámci pasiv prostřednictvím položky B.2. Rezerva na daň z příjmů. V následujícím období poté dochází k proúčtování splatné daně a rozpuštění rezervy na daň z příjmů. 

O daňové ztrátě společnost neúčtuje, ale je jednou z položek vstupujících do výpočtu odložené daně. 

Odložená daň

Odložená daň vzniká z přechodných/dočasných rozdílů mezí účetním a daňovým pojetím účetních případů. Nejtypičtějšími příklady je výpočet odložené daně z rozdílu daňových a účetních zůstatkových cen dlouhodobého majetku, z rezerv, které budou v budoucnu daňovými (např. na nevyčerpanou dovolenou) a neuplatněných daňových ztrát. Výsledkem kalkulace odložené daně může být buď odložený daňový závazek nebo odložená daňová pohledávka

Základní postupy účtování o odložené dani upravuje Vyhláška (§ 59) a Český účetní Standard č. 003 – Odložená daň. Odložený daňový závazek představuje výši daně z příjmů, kterou bude muset účetní jednotka zaplatit v budoucích obdobích z titulu těchto přechodných rozdílů. Naproti tomu odložená daňová pohledávka nám představuje výši daně z příjmů, o kterou se v budoucnosti daň z příjmů pravděpodobně sníží. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že základ daně, proti kterému bude možné využít přechodné rozdíly, je dosažitelný, tedy že tato pohledávka bude pokryta úsporou na splatné dani. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, nedoporučuje se účtovat o odložené daňové pohledávce, neboť by to bylo v rozporu s jednou ze základních zásad vedení účetnictví, a to se zásadou opatrnosti.

O odložené dani účtujeme prostřednictvím účtu 481 Odložený daňový závazek a pohledávka a účtu 592 – Daň z příjmů – odložená. Pokud účtujeme o odložené dani poprvé (její výpočet vychází z přechodných rozdílů minulých let), pak tuto první odloženou daň účtujeme prostřednictvím rozvahového účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let, neúčtujeme tedy do výsledku hospodaření běžného účetního období (tzn. přes účet 592). V této souvislosti doporučujeme přečíst Interpretaci Národní účetní rady I-9 Odložená daň – první vykázání, která je k dispozici na www.nur.cz.

Odložená daňová pohledávka se vykazuje v aktivech v položce dlouhodobých pohledávek konkrétně C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka. Odložený daňový závazek je vykazován v rámci dlouhodobých závazků C.I.8. Odložený daňový závazek. 

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Pandemie spojená s COVID -19 přinesla do našich životů spoustu změn. V souvislosti s koronavirem vláda schválila opatření, kterými se snažila reagovat na situaci spojenou s koronavirem a která měla alespoň částečně pomoci překlenout negativní dopady tohoto stavu.

Jednou ze schválených změn v roce 2020 byla novela zákona o daních z příjmů, která přinesla významnou novinku v podobě možnosti uplatnění daňové ztráty nejen v následujících obdobích, jako tomu bylo doposud, ale nově byl zaveden institut umožňující uplatnění daňové ztráty zpětně, a to ve dvou bezprostředně předcházejících zdaňovacích obdobích. 

V případě, že za rok 2021 bude kalkulována daňová ztráta, je možné ji prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za rok 2020 a/nebo 2019, pokud za tato období byla vykázána daňová povinnost, uplatnit ihned. Možnost uplatnění je na obě období limitováno hodnotou daňové ztráty v maximální výši 30 mil. Kč, tj. okamžitá úspora může být až 5,7 mil. Kč. 

Samotné využití této možnosti bude mít vliv nejen na samotnou hodnotu splatné daně, ale také i na související výpočet odložené daně, neboť se změní (sníží) hodnota daňové ztráty pro případné budoucí využití.

Co říci na závěr…. 

Splatná a odložená daň jsou dva odlišné pojmy, které však mají mnoho společného, a proto je nutné je vždy chápat v kontextu (pracovat s nimi dohromady). Pokud řešíte v současné době danou problematiku a rádi byste si ověřili své postupy nebo potřebujete pomoci se samotným výpočtem, určitě se na nás obraťte. Rádi vám poskytneme podporu, a to nejen v této oblasti. 

Autor: Jitka Pešičková, Ivana Kůtová