GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Dvořák | 17. Října 2023

Nabídka evropských dotací z programu CEF Transport

Sdílet článek:

V rámci programu Connecting Europe Facility (CEF) bylo otevřeno několik dotačních titulů, které jsou zaměřeny na rozvoj a modernizaci železniční i silniční dopravní infrastruktury v rámci globální sítě TEN-T. V našem textu najdete jejich ucelený přehled.

Globální a hlavní síť – železniční dopravní infrastruktura

Práce, studie nebo kombinace

Podávání žádostí: do 30. ledna 2024
Maximální výše podpory: 85 %
Alokace pro projekty globální sítě: 350 mil. EUR
Alokace pro projekty hlavní sítě: 2 800 mil. EUR
Způsobilí žadatelé: Právnické osoby se sídlem v jednom ze členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti.

Podporované aktivity

 • Výstavba/modernizace přeshraničních a chybějících spojů.
 • Zvýšení kapacity uzlů, včetně lepšího propojení dálkové a místní dopravy.
 • Napojení terminálů nákladní dopravy na síť TEN-T, včetně výstavby/modernizace složky železniční infrastruktury terminálů.
 • Elektrifikace traťových kolejí a modernizace/výstavba elektrifikačních systémů.

Silnice, železniční a silniční terminály a multimodální logistické platformy

Práce, studie nebo kombinace

Podávání žádostí: do 30. ledna 2024
Maximální výše podpory: 85 %
Alokace: 2 800 mil. EUR
Způsobilí žadatelé: Právnické osoby se sídlem v jednom ze členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti.

Podporované aktivity

 • Výstavba nebo modernizace železničních a silničních terminálů, překladišť intermodální dopravy a dalších veřejně přístupných multimodálních logistických platforem umístěných na síti TEN-T nebo v její blízkosti.
 • Projekty mohou zahrnovat spojovací nebo odbočovací koleje; elektrické přípojky; elektrifikaci a úpravy pro snížení spotřeby energie; odstavné plochy pro vozidla a kontejnery; úpravy pro manipulaci s vlaky o délce 740 m; překládací zařízení pro intermodální nakládací jednotky na bázi paliva s nulovými emisemi (např. elektřina, vodík); specifická zařízení pro přepravu návěsů po železnici; modernizace zařízení, která umožňují překládku nových intermodálních nakládacích jednotek; zařízení a aplikace informačních a komunikačních technologií zlepšující interoperabilitu; využívání digitálních dopravních dat nebo manipulaci s terminály, jako jsou fotobrány a automatická odbavovací zařízení.

 

Bezpečná parkovací infrastruktura

Práce

Podávání žádostí: do 30. ledna 2024
Maximální výše podpory: 85 %
Alokace: 150 mil. EUR
Způsobilí žadatelé: Právnické osoby se sídlem v jednom ze členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti.

Podporované aktivity

 • Výstavba nových nebo modernizace stávajících zabezpečených parkovišť, která mají být certifikována v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/10124 (včetně bezpečnostních, informačních a komunikačních technologií) na silniční síti TEN-T a jejích uzlech pro nákladní a užitková vozidla.
 • Práce na optimalizaci využívání stávajících bezpečných parkovišť pro nákladní a užitková vozidla prostřednictvím statických a dynamických informačních zařízení, které se týkají shromažďování, zpracování a šíření informací o parkování.

 

Zlepšení odolnosti dopravní infrastruktury

Práce, studie nebo kombinace

Podávání žádostí: do 30. ledna 2024
Maximální výše podpory: 85 %
Alokace: 150 mil. EUR
Způsobilí žadatelé: Právnické osoby se sídlem v jednom ze členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti.

Podporované aktivity

 • Zlepšení odolnosti dopravní infrastruktury, zejména přizpůsobení/modernizace infrastruktury nebo instalace inteligentních monitorovacích systémů v důsledku změny klimatu a/nebo přírodních katastrof.
 • Projekty by měly poukazovat na vysoká rizika spojená s absencí opatření na podporu odolnosti dopravní infrastruktury.

Bezpečnost silničního provozu

Práce, studie nebo kombinace

Podávání žádostí: do 30. ledna 2024
Maximální výše podpory: 85 %
Alokace: 150 mil. EUR
Způsobilí žadatelé: Právnické osoby se sídlem v jednom ze členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti.

Podporované aktivity

 • Modernizace stávajících silničních úseků hlavní a globální sítě se špatným hodnocením bezpečnosti nebo s vysokým výskytem nehod s cílem zvýšit bezpečnost těchto úseků.
 • Takové projekty mohou zahrnovat: systémové zlepšení vestavěné bezpečnosti silnic; realizaci opatření určených při hodnocení bezpečnosti silničního provozu v rámci celé sítě; modernizace nejkritičtějších úseků s největším rizikem nehod („hot spots“), které byly identifikovány v rámci hodnocení bezpečnosti silniční sítě; zavádění digitálních informačních systémů pro účely bezpečného užívání silnic a silničních tunelů a/nebo pro účely kontroly dodržování předpisů.

novy-projekt.png (183 b)

Forma podpory:
 • Jedná se o smíšený grant založený na skutečných nákladech (skutečné náklady s prvky jednotkových nákladů a paušální sazby).
 • To znamená, že z grantu budou hrazeny POUZE určité typy nákladů (způsobilé náklady) a náklady, které byly skutečně vynaloženy na projekt (NE náklady uvedené v rozpočtu).
 • V případě jednotkových nákladů a paušálních sazeb mohou být účtovány částky vypočtené tak, jak je vysvětleno v grantové dohodě.

 

Další podmínky:
 • Infrastruktura a zařízení podporované v rámci programu CEF musí být zpřístupněny všem subjektům na základě zákazu diskriminace.
 • V zájmu zajištění účinnosti finančních prostředků EU se žadatelům důrazně doporučuje, aby předkládali žádosti na projekty s celkovým požadovaným příspěvkem EU na způsobilé náklady ve výši nejméně 1 000 000 EUR.

! Každý z výše uvedených dotačních titulů má další specifické podmínky podpory.

V případě zájmu o informace o dotacích nebo přípravu a podání projektových žádostí jsme vám k dispozici.