GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | Anna Beránková | 4. Dubna 2023

Zákon o pobytu cizinců čekají změny

Sdílet článek:

Na začátku března letošního roku byl poslancům rozeslán návrh novely zákona o pobytu cizinců (dále také „ZoPC“), zákona o azylu a dalších souvisejících zákonů, která má reagovat na aktuální ekonomickou migraci a napravit nesoulad s evropským právem.

Novela ZoPC reaguje na přijetí směrnice o tzv. modrých kartách, která má být implementována do listopadu 2023. Modrá karta představuje povolení k dlouhodobému pobytu za účelem závislé činnosti vyžadující vysokou kvalifikaci. Vysokou kvalifikaci je v současnosti nutno doložit ukončeným vysokoškolským vzděláním, po implementaci novely by mohlo stačit doložení odborné praxe a v případě, že žadatel již modrou kartu v jiném členském státě EU držel minimálně po dobu dvou let, nemá povinnost svou kvalifikaci opětovně dokládat.

Žádost o tuto kartu by dle návrhu mohl podat i azylant nebo poživatel doplňkové ochrany s platností až na 3 roky, oproti původním 2 rokům. Kromě pracovní smlouvy by nově žadatel mohl předložit pouze smlouvu o smlouvě budoucí, která bude sjednaná minimálně na 6 měsíců. Změnu zaměstnavatele by dle návrhu ZoPC držitelé mohli oznámit kdykoliv do 3 dnů od zjištění, a to bez ohledu na to, jak dlouho modrou kartu drží. Pokud ovšem držitel modré karty přijde o zaměstnání a doba jeho nezaměstnanosti přesáhne 3 měsíce nebo včas neoznámí změnu zaměstnavatele či skončení pracovního poměru, karta bude zrušena. U osob, které drží modrou kartu v ČR déle než dva roky, je pak tato lhůta pro zrušení prodloužena až na 6 měsíců.

V případě, že se ženě s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR narodí na území ČR dítě, toto dítě by se rovnou stalo součástí systému veřejného zdravotního pojištění v ČR po celou dobu jeho pobytu. Nezletilé děti, které mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, by byly rovněž pojištěnci veřejného zdravotního pojištění.

Soužití rodiny ovšem dle návrhu nebude uznáno jako dostatečný důvod pro žádost o dlouhodobý pobyt, pokud se bude jednat o zletilé nezaopatřené děti. Děti mladší 18 let mají i nadále za tímto účelem na povolení k pobytu nárok.

Další navrhovaná změna se týká příslušnosti zastupitelského úřadu pro podání žádosti. Nově by možnost podat žádost o dlouhodobé vízum nebo pobyt na zastupitelském úřadu ČR mimo stát, kde je žadatel občanem, mohla být přístupná pouze těm žadatelům, kteří v takové zemi splňují podmínku nepřetržitého pobytu na území státu po dobu delší než 2 roky. Novelizovaný ZoPC by také zpřísnil povinnost dokládat výpis z rejstříku trestů a dokumentů jemu podobných. Dosud byl dokument povinný pouze na vyžádání.

Návrh novely musí projít schvalovacím procesem, a tak může být jeho výsledná podoba odlišná.

Aktuální článek k žádostem o modré karty, a to jak v České republice, tak v Německu, najdete zde.