GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Lenka Kočerová | Jaroslava Půtová | 18. Června 2024

Nová možnost prominutí příslušenství daně z příjmů fyzických osob z důvodu neoznámení splnění podmínky pro osvobození od daně

Sdílet článek:

Generální finanční ředitelství (GFŘ) se spolu s Ministerstvem financí zabývalo negativními dopady současné právní úpravy osvobození poplatníka – fyzické osoby od daně z příjmů fyzických osob v případě obstarání vlastní bytové potřeby a v této souvislosti vydalo novou Informaci určenou všem finančním úřadům za účelem jednotného postupu správců daně při promíjení příslušenství daně.

Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů se od daně osvobozuje příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem a použije-li získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby.

Osvobození příjmu se použije oznámí-li poplatník správci daně získání těchto prostředků do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k jejich získání došlo (§ 4b odst. 2 zákona o daních z příjmů).

GFŘ uvádí, že ze správní praxe vyplývá, že v mnoha případech je daň doměřována pouze v důsledku nesplnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti o osvobození daně, ačkoliv materiální podmínky osvobození byly naplněny, což se jeví jako problematické a do jisté míry i nespravedlivé. Proto připravovaná novela zákona o daních z příjmů by již neměla osvobození daně na úkon oznámení vůbec vázat.

Mezitím v souladu s Informací GFŘ mohou fyzické osoby, kterým byla stanovena daň z příjmů fyzických osob z důvodu nesplnění povinnosti oznámit správci daně, že nastaly skutečnosti pro osvobození příjmu vynaloženého na obstarání vlastní bytové potřeby, ačkoliv faktické prokázání použití získaných prostředků nebylo rozporováno, požádat správce daně o prominutí příslušenství této daně.

Vzniklo-li příslušenství daně výhradně z důvodu nesplnění oznamovací povinnosti ve smyslu shora uvedených ustanovení zákona o daních z příjmů, jedná se o ospravedlnitelný důvod nad rámec Pokynu č. GFŘ-D-58 (o přijetí tohoto pokynu jsme vás informovali v našem článku). Procentuální ohodnocení tohoto ospravedlnitelného důvodu může být až 100 %.

Podle nové metodické instrukce GFŘ by správce daně měl sám neformálně kontaktovat poplatníky a upozornit je na možnost požádat o prominutí (jak v dosud nezahájených řízeních, tak rovněž v těch, která nebyla v době vydání Informace GFŘ ukončena).

Byla-li vám tedy ve shora uvedené souvislosti doměřena daň z příjmů fyzických osob, lze požádat o prominutí jejího příslušenství v plné výši.

Celé znění Informace č.j. 24103/24/7700-50123-711513 naleznete zde.