GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Michal Kováč | Roman Burnus | 15. Prosince 2022

Za jakých podmínek lze snížit odvod na sociální pojištění?

Sdílet článek:

V našem článku Sleva na pojistném ve výši 5 % schválena | GT News jsme Vás informovali o schválení novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále „ZPSZ“) podle které je možné od 01. 02. 2023 za splnění určitých podmínek snížit odvod na sociální pojištění za zaměstnavatele o 5 % pro určitý okruh zaměstnanců.

Vzhledem k množství dotazů Vám v tomto článku přinášíme podrobnější vysvětlení a informace, za jakých okolností lze odvod na sociální pojištění za zaměstnavatele snížit.

Možnost snížení odvodu za zaměstnavatele se týká zaměstnanců uvedených v § 7a odst. 1 ZPSZ:

 1. zaměstnanec nad 55 let věku,
 2. zaměstnanec pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu; za rozhodnutí příslušného orgánu se považuje rozhodnutí uvedené v § 7 odst. 10 zákona o státní sociální podpoře,
 3. zaměstnanec, který pečuje o blízkou osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o blízkou osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), osoba blízká se posuzuje podle § 24 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění,
 4. zaměstnanec, který se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem (na střední nebo vysoké škole); studium se posuzuje podle § 21 odst. 1 písm. a), § 22 a § 23 zákona o důchodovém pojištění,
 5. zaměstnanec, který v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle § 109 nebo § 109a zákona o zaměstnanosti, 
 6. zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti,
 7. zaměstnanec mladší 21 let (pojistné lze snížit bez ohledu na výši sjednaného úvazku).

Další podmínky pro uplatnění určuje § 7a, odst. 2 ZPSZ, podle kterého musí být se zaměstnancem uvedeným v odstavci 1 písm. a) až f) sjednána kratší pracovní nebo služební doba, než činí stanovená týdenní pracovní nebo služební doba, přičemž rozsah takto stanovené kratší pracovní nebo služební doby činí nejméně 8 hodin a nejvíce 30 hodin týdně.

Vykonává-li zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru, náleží sleva na pojistném jen z jednoho zaměstnání a limit počtu hodin podle věty první platí přitom pro všechna tato zaměstnání dohromady.

Neuplatnění slevy je upraveno § 7a, odst. 3 ZPSZ:

 1. úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání (u pracovních poměrů a služebních poměrů) u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy;
 2. úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání (u pracovních poměrů a služebních poměrů) u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech zaměstnání v kalendářním měsíci je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy;
 3. odpracovaná doba v pracovním nebo služebním poměru zaměstnance ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli, včetně dob, které se považují za výkon práce nebo služby, překročí u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 138 hodin. Pokud zaměstnanec nastoupí do zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce upravuje se tento limit v poměru počtu kalendářních dnů trvání zaměstnání a počtu kalendářních dnů kalendářního měsíce s tím, že zaokrouhlujeme na celé hodiny směrem nahoru;
 4. zaměstnanec uvedený v odst. 1 písm. f) je v pracovním poměru k zaměstnavateli, který je zaměstnavatelem uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle § 78 zákona o zaměstnanosti, pokud by slevu na pojistném uplatňoval tento zaměstnavatel;
 5. zaměstnanec je uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku v době částečné práce podle § 120e odst. 5 zákona o zaměstnanosti.

Další důležitá podmínka je uvedena v § 7a, odst. 4 ZPSZ, podle které lze slevu na pojistném za kalendářní měsíc poskytnout za téhož zaměstnance pouze jednomu zaměstnavateli. Pokud má záměr uplatňoval slevu na sociálním pojištění více zaměstnavatelů, sleva náleží tomu zaměstnavateli, který záměr oznámil ČSSZ jako první. Přitom ale musí splnit následující podmínky podle § 7a odst. 5 ZPSZ:

 • před uplatněním této slevy oznámil ČSSZ záměr uplatňovat tuto slevu za tohoto zaměstnance;
 • oznámením tohoto záměru se rozumí okamžik jeho doručení ČSSZ;
 • záměr uplatňovat slevu na pojistném za jednotlivého zaměstnance může zaměstnavatel oznámit nejdříve 1 měsíc přede dnem, od kterého bude slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňovat, ne však dříve než dnem podání oznámení o nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání, a nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu za kalendářní měsíc, za který slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňuje;
 • jestliže má záměr za téhož zaměstnance uplatňovat slevu na pojistném více zaměstnavatelů, sleva na pojistném za tohoto zaměstnance náleží tomu zaměstnavateli, který oznámil České správě sociálního zabezpečení tento záměr jako první.

Pro účely slevy na sociálním pojištění zaměstnanec zaměstnavateli dokládá

 1. vztah k dítěti a věk dítěte rodným listem dítěte a v případě péče nahrazující péči rodičů rozhodnutím příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů,
 2. péči o osobu blízkou závislou na pomoci jiné osoby potvrzením krajské pobočky Úřadu práce podle § 29 odst. 6 zákona o sociálních službách ne starším než 1 kalendářní měsíc a čestným prohlášením, že o tuto osobu pečuje,
 3. soustavnou přípravu na budoucí povolání studiem potvrzením příslušné školy, popřípadě též rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaným podle § 85 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení o tom, že studium je postaveno na roveň studiu na školách v České republice,
 4. skutečnosti o rekvalifikaci potvrzením krajské pobočky Úřadu práce podle § 109b zákona o zaměstnanosti,
 5. zdravotní postižení způsobem podle § 67 odst. 5 zákona o zaměstnanosti.

Dále je zaměstnanec povinen:

 1. neprodleně zaměstnavateli sdělit, zda současně vykonává zaměstnání u jiného zaměstnavatele se sjednanou kratší pracovní nebo služební dobou v rozsahu stanoveném podle § 7a odst. 2 věty první,
 2. oznámit zaměstnavateli všechny změny, které mají vliv na uplatnění slevy na pojistném, s výjimkou údajů o věku zaměstnance a věku dítěte, a to do 8 kalendářních dnů ode dne, v němž tyto skutečnosti nastaly, a
 3. neprodleně na výzvu zaměstnavatele doložit skutečnosti potřebné pro uplatňování slevy na pojistném.

Zaměstnanec pro účely slevy na pojistném nedokládá ty skutečnosti, které zaměstnavateli již doložil pro daňové nebo jiné účely.

Pokud zaměstnanec sdělil zaměstnavateli nesprávné údaje pro uplatnění slevy na pojistném nebo neoznámil změny mající vliv na uplatnění slevy na pojistném a zaměstnavatel v důsledku toho odvedl pojistné snížené o slevu za zaměstnance, aniž byly důvody pro uplatnění této slevy, je zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli penále, které zaměstnavatel zaplatil. Podmínkou této povinnosti zaměstnance v případě neoznámení změn je, že byl informován zaměstnavatelem podle § 23d odst. 2 o uplatnění slevy na pojistném.

Povinnosti zaměstnavatele:

Pokud zaměstnavatel oznámil záměr uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance, je povinen o tom písemně informovat zaměstnance před prvním uplatněním této slevy, a to včetně důvodu pro uplatnění slevy na pojistném.

Zaměstnavatel v této informaci uvede skutečnost, která zakládá nárok uplatnění slevy na pojistném za tohoto zaměstnance, upozorní zaměstnance na jeho povinnosti související s dokládáním této skutečnosti a poučí ho o následcích neplnění povinností.

 • (1) Zaměstnavatel oznamuje ČSSZ záměr uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance na předepsaném tiskopise v elektronické podobě.
 • (2) Zaměstnavatel oznamuje ČSSZ skončení uplatňování slevy na pojistném za zaměstnance datovou zprávou na předepsaném tiskopise v elektronické podobě, a to ve lhůtě 8 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatnil naposledy; oznámení zaměstnavatele o skončení uplatňování slevy na pojistném za zaměstnance se zároveň považuje za zrušení záměru uplatňovat tuto slevu za tohoto zaměstnance. Při skončení zaměstnání zaměstnance se skončení uplatňování slevy na pojistném za tohoto zaměstnance neoznamuje.

Pokud budou splněny podmínky zaměstnancem pouze po část měsíce, tak není možné slevu uplatnit! Podmínky pro uplatnění slevy na pojistném musí být u zaměstnance, za kterého lze slevu na pojistném uplatnit, splněny po celou dobu trvání pracovního nebo služebního poměru v kalendářním měsíci.

Slevu na pojistném lze uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží, nelze ji uplatnit zpětně.

Slevu nelze uplatnit na DPP a DPČ.

Autor: Roman Burnus