GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Dvořák | Libor Kaňák | 14. Listopadu 2022

Výzva na pomoc firmám s vysokými cenami energií

Sdílet článek:

Ministerstvo průmyslu a obchodu začátkem listopadu zveřejnilo výzvu z programu podpory pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu podle tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise. Žádosti budou přijímány od 15. listopadu 2022. Níže shrnujeme základní podmínky výzvy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen.

VÝZVA 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen – základní podmínky:

 

1.    Komu je podpora určena?

Stanovenému okruhu podnikatelských subjektů na které se nevztahuje nařízení vlády č. 298 Sb. ze dne 5.října 2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, v platném znění (tzv. nařízení o zastropování),a kteří mají alespoň jedno odběrné a předávací místo, připojené k distribuční soustavě elektřiny anebo zemního plynu, a u nichž v období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových nákladů na plyn anebo elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně.

2.    Kdo může o podporu žádat?

O podporu může požádat:

a) fyzická nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem;

b) která má alespoň jedno odběrné a předávací místo („OPM“) dle článku 3.9 Výzvy, na které se nevztahuje nařízení vlády č. 298 Sb. ze dne 5. října 2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, v platném znění (tzv. nařízení o zastropování);

c) prokáže způsobilé náklady dle článku 3.8 Výzvy:

Způsobilé náklady může žadatel prokázat po měsících či v souhrnu za celé způsobilé období. Tyto náklady se stanoví na základě součinu spotřeby (elektřiny nebo zemního plynu ve způsobilém období) a definovaného rozdílu jednotkových cen (jednotkové ceny ve způsobilém období se srovnávají s dvojnásobkem referenční jednotkové ceny za rok 2021).

d) podnikání dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE nespadá do vyňatých oborů.

3.    Jaké jsou podmínky pro podání žádosti?

Žadatel může předložit pouze jednu žádost – lze do ní zahrnout všechna Odběrné a předávací místo (OPM) dle článku 3.9 Výzvy, na která se nevztahuje zastropování (nařízení vlády č. 298/2022 Sb., v platném znění).

Žadatel:

a) není v úpadku - soud nerozhodl o úpadku podnikatele (žadatele) dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), s výjimkou úpadku, kdy soud do dne podání žádosti povolil reorganizaci;

b) není v exekuci - soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku;

c) není v likvidaci;

d) není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

e) není ve střetu zájmů - není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

f) nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení;

g) vlastník ani žádný spoluvlastník podnikatelského subjektu, který o podporu žádá, není na sankčních seznamech EU, tj. podnik není vlastněn, spoluvlastněn ani ovládán osobou (fyzickou či právnickou) figurující na sankčních seznamech EU vedených v souvislosti s protiprávní činností Ruské federace a Běloruské republiky vůči Ukrajině, a to bez ohledu na výši jeho či jejího majetkového podílu.

h) vedení (management) a statutární orgány příjemce dotace musí prohlásit, že se v době podání žádosti o podporu zcela a nejen dočasně vzdaly jakéhokoli navýšení své odměny (včetně všech složek odměny) a pohyblivé části odměny za probíhající hospodářský rok a ani neobdržely jakoukoli přímou nebo nepřímou náhradu za toto vzdání se práva. V rozsahu, v jakém je příjemce součástí společnosti ve skupině, se musí toto zproštění týkat i jakékoli odměny od všech subjektů ve skupině.  

4.    Výše podpory

Žadatel může žádat, podle toho, do jaké skupiny spadá:

a) pro žadatele, který nežádá jako energeticky náročný podnik nebo podnik ve vybraných odvětvích, 30 % způsobilých nákladů, maximálně do výše 45 mil. Kč na jednoho příjemce

b) pro energeticky náročný podnik činí výše podpory 50 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 % provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce

c) pro podnik ve vybraných odvětvích činí výše podpory 70 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 % Provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce.

5.    Lhůta pro podání žádosti

Žádosti lze podávat od 15. listopadu 2022 od 9:00 hod. do 31. ledna 2023 do 24:00 hod.

6.    Alokace výzvy

Celková alokace určená na Výzvu činí 30 mld. Kč.

7.    Definice základních pojmů

  • Způsobilým obdobím je období od 1. února 2022 do 31. října 2022.
  • Referenčním obdobím je období od 1. ledna do 31. prosince 2021
  • Energeticky náročným podnikem je pro účely Výzvy žadatel, u kterého náklady na spotřebu energetických produktů a elektřiny činí alespoň 3,0 % obratu. Žadatel prokazuje, že je energeticky náročným podnikem dle přílohy 4 výzvy.

Pokud žadatel podává žádost jako Energeticky náročný podnik nebo jako Podnik ve vybraných odvětvích, musí kromě podmínek na oprávněného žadatele dle článku 5.1 Výzvy také splňovat následující podmínky:

a) žadatel se nachází v Provozní ztrátě (hodnota EBITDA ˂ 0)

b) Způsobilé náklady musí tvořit alespoň 50 % Provozní ztráty. 

V případě zájmu nás kontaktujte, rádi vám s přípravou žádosti pomůžeme.

Autor: Jiří Dvořák, Libor Kaňák