GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Lenka Kočerová | Jaroslava Půtová | 26. Září 2023

NSS v zajímavém rozsudku označilo postup OFŘ za neospravedlnitelný

Sdílet článek:

Rádi bychom vás upozornili na zajímavý rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) č. j. 8 Afs 78/2022 - 39 ze dne 31. srpna 2023.

V daném případě Odvolací finanční ředitelství (OFŘ) v průběhu řízení o odvolání žalobce proti dodatečným platebním výměrům odeslalo dne 27., 29., a 30. 11. 2018 na Slovensko celkem osm žádostí o mezinárodní spolupráci (výměnu informací) spočívajících v provedení výslechů osmi svědků. Na výsledky mezinárodního dožádání však OFŘ v zájmu tvrzené hospodárnosti řízení nevyčkalo a již 4. 12. 2018, tedy za pouhých několik dnů po podání jednotlivých žádostí, o odvolání pravomocně rozhodlo.

Poté, co v průběhu ledna až května 2019 přišly odpovědi na mezinárodní dožádání (výslechy svědků), podal finanční úřad k OFŘ podnět na nařízení obnovy řízení. OFŘ obnovu pravomocně ukončených řízení nařídilo, neboť dle jeho názoru byly naplněny podmínky ustanovení § 117 odst. 1 písm. a) daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.), podle něhož: „řízení ukončené pravomocným rozhodnutím správce daně se obnoví na návrh příjemce rozhodnutí, nebo z moci úřední, jestliže vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění příjemce rozhodnutí nebo správce daně uplatněny v řízení již dříve a mohly mít podstatný vliv na výrok rozhodnutí.“ Generální finanční ředitelství k odvolání žalobce rozhodnutí o obnově řízení potvrdilo. 

NSS se však s tímto postupem neztotožnil. Předně odkázal na svoji dřívější judikaturu (rozsudek č. j. 9 Afs 69/2011 - 46 ze dne 4. října 2012), v níž se obdobnou skutkovou situací již zabýval a v níž vyslovil obecné východisko, že je třeba vyčkat výsledků mezinárodního dožádání, ledaže existují závažné důvody odůvodňující opačný postup. Povinností správce daně je pak tyto závažné důvody s ohledem na individuální okolnosti projednávané věci označit a přesvědčivě vylíčit.

V daném případě však OFŘ žádné takové konkrétní zvlášť závažné důvody pro svůj postup neoznačilo ani nevylíčilo. Přitom pokud mezinárodní dožádání trvá běžně i několik měsíců, pak pouhé čtyři až sedm dnů, mezi jeho iniciováním a ukončením původního řízení, představuje z pohledu NSS dobu extrémně krátkou, jež z podstaty vyžaduje existenci extrémně závažných důvodů pro takový postup.

NSS konstatoval, že:

  • důvody pro daný postup uvedené OFŘ jsou natolik obecné a nekonkrétní, zmiňují toliko vysokou časovou náročnost realizace mezinárodního dožádání, která je však mezinárodnímu dožádání vlastní, že je nelze akceptovat jako dostačující;
  • extrémně závažným důvodem nemůže být ani případná pasivita daňového subjektu či zda přišel s důkazními návrhy až v závěru daňového řízení, neboť jsou to právě daňové orgány, kdo nese odpovědnost za vedení a průběh daňového řízení, proto je nutné jakékoliv průtahy přičítat k jejich tíži (rozsudek NSS č. j. 7 Afs 241/2019-52 ze dne 17. června 2021, bod 28);
  • OFŘ pak při svém postupu nevzalo v úvahu, že bylo dožádáno Slovensko jako sousední stát, který zpravidla reaguje v mnohem kratších lhůtách než jiné státy, třeba Itálie (např. rozsudek NSS ze 7. 2. 2019, č. j. 7 Afs 288/2017-36, bod 2), Francie (rozsudek NSS z 25. 6. 2020, č. j. 9 Afs 108/2020-49, body 24 a 25) či Ukrajina (rozsudek NSS z 19. 9. 2022, č. j. 2 Afs 190/2021-74, bod 6), což musí být finanční správě z úřední činnosti známo.

NSS uzavřel, že: „vzhledem ke konkrétním okolnostem nyní projednávané věci daňové orgány skutečně nedoložily natolik závažné důvody, jež by ospravedlnily postup Odvolacího finančního ředitelství při ukončení původních řízení a následném nařízení jejich obnovy. Nové skutečnosti vzešlé z mezinárodního dožádání tak podle Nejvyššího správního soudu v nyní projednávané věci nebyly uplatněny již dříve v původním řízení v důsledku vědomého postupu Odvolacího finančního ředitelství. Na uvedeném nic nemění ani to, že Odvolací finanční ředitelství již ve zrušujícím a změnovém rozhodnutí předeslalo, že výsledky velkého množství dožádaných výslechů mohou být v budoucnu důvodem pro obnovu řízení. Pro nařízení obnovy řízení totiž musí být splněny podmínky stanovené zákonem, zde § 117 odst. 1 písm. a) daňového řádu, s přihlédnutím k jeho výkladu správními soudy. Tyto podmínky však v nyní projednávané věci splněny nebyly.“

Závěrem je třeba říci, že stěžovatel (až) v kasační stížnosti přiznal, že blížící se prekluze byla (přinejmenším) jedním z důvodů pro ukončení původních řízení. Těmito okolnostmi, jako důvodem pro ukončení původních řízení a následnou obnovu řízení, se však NSS nezabýval, neboť: „Nedostatky správních rozhodnutí však není možné dodatečně zhojit podrobnější skutkovou a právní argumentací vznesenou až v průběhu soudního řízení (rozsudek NSS z 30. 11. 2022, čj. 8 Ads 111/2021-46, bod 42 a další tam citovaná judikatura).“