GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Dvořák | 27. Července 2021

Co je nového v dotacích?

Sdílet článek:

Současná doba je poměrně turbulentní v mnoha oblastech a svět dotací není výjimkou. Kromě samotného faktu, že mezi lety 2020 a 2021 dochází k přechodu mezi programovými obdobími, který se nese v duchu vyhodnocování uplynulých let a nastavováním nových programů do roku 2027, tak i „černá labuť“ v podobě pandemie onemocnění COVID-19 značně zamíchala kartami.

Když se na to podíváme postupně, co nás čeká a nemine. Prvním faktem zůstává příchod nového programového období. V tuto chvíli ještě dobíhají některé dotační výzvy z období 2014-2020, peníze se dočerpávají a projekty jsou ve fází realizace. Nicméně již tento rok se na nás chystá příliv nových programů s alokací ve výši přes 21 mld. euro. Nové operační programy zahrnují:

 • OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost s alokací 3,1 mld. euro:

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je přímým nástupcem končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Prioritami nadále jsou výzkum, vývoj a inovace, malé a střední podniky, energeticko-klimatická politika a digitalizace ekonomiky.

 • OP Doprava s alokací 4,9 mld. euro:

Cílem OPD je realizace cíle Efektivní, dostupná a k životnímu prostředí šetrná doprava. Pro Českou republiku je jednoznačnou prioritou rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy, což umožní lepší propojení mezi regiony a mezi Českou republikou a ostatními státy EU.

 • OP Životní prostředí s alokací 2,4 mld. euro:

Předpokládá se, že velká část aktuálně podporovaných aktivit bude podporována i do budoucna. Nový program přinese i novinky – snadnější realizaci komplexních projektů, větší důraz na adaptaci na změnu klimatu, podporu environmentálního vzdělávání, prevenci vzniku dalších typů odpadů jako jsou potravinové odpady, textil nebo odpady ze zdravotnictví apod.

Program bude opět zaměřený zejména na veřejný sektor. Nicméně např. v oblasti oběhového hospodářství nebo ochrany ovzduší se očekává i výrazné zapojení soukromého sektoru.

 • Integrovaný regionální operační program s alokací 4,8 mld. euro:

Integrovaný regionální operační program (IROP) v období 2021-2027 navázal na program IROP v předchozím sedmiletém období. Prioritou programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

 • OP Jan Amos Komenský s alokací 2,5 mld. euro:

Operační program Jan Amos Komenský navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho cílem je podpořit kvalitu a dostupnost vzdělávání na všech úrovních – počínaje předškolním vzděláváním a konče oblastí výzkumu a vývoje.

 • OP Zaměstnanost+ s alokací 1,5 mld. euro:

Program je nástupcem OP Zaměstnanost. Mezi jeho priority patří: Zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb, zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce, modernizace institucí na trhu práce, podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života, fungující systém dalšího profesního vzdělávání, podpora a využití pracovní mobility, sociální začleňování, sociální bydlení, klientsky orientované sociální služby a zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče

 • OP Spravedlivá transformace s alokací 1,6 mld. euro:

Operační program Spravedlivá transformace bude v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji (tzv. uhelné regiony). Cílem podpory je zejména zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu i zlepšení životního prostředí.

 • OP Rybářství s alokací 0,03 mld. euro:

V České republice je OP Rybářství zaměřen na odvětví sladkovodní akvakultury a jeho hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura.

 • OP Technická pomoc s alokací 0,24 mld. euro:

Smyslem OPTP je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů.

Výčet nových programů však není jediným dotačním zdrojem v následujícím období. V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 prochází státy Evropy, a Česká republika není výjimkou, obdobím recese. Domácí a zahraniční ochranná opatření a nejistota ohledně budoucího vývoje zasáhly domácí i zahraniční poptávku a narušené dodavatelsko-odběratelské řetězce se obnovují pomalu. Evropská unie tak reaguje novým zdrojem financí z programu RRF (Recovery a Resilience Facility), který se v ČR implementuje formou Národního plánu obnovy.

Do roku 2026 bude Česko čerpat cca 180 miliard korun v celkem 6 pilířích:

 1. Digitální transformace
 2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
 3. Vzdělávání a trh práce
 4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19
 5. Výzkum, vývoj a inovace
 6. Zdraví a odolnost obyvatel

Národní plán obnovy se připravoval 9 měsíců a po jednání s Evropskou komisí v polovině května došlo k jeho schválení 19. 7. 2021. Nyní začne postupné zveřejňování dotačních harmonogramů a příprava samotných výzev.

Aktuální a podrobné informace o plánu obnovy najdete na následujícím odkaze: https://www.planobnovycr.cz/

Následující období bude tedy dotačně bohaté a otázkou zůstává, jak efektivně budou tyto finanční zdroje využívány a kolik skutečně vhodných projektů bude realizováno.

Potřebujete pomoct s podáním žádosti? Přečtěte si, co pro vás můžeme zajistit a ozvěte se.