GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 14. Června 2021

Komplexní vedení agendy digitálních měn (kryptoměny)

Sdílet článek:

V současné době se stále častěji setkáváme s dotazy k automatickému obchodování na finančních trzích (Auto/Algo Trading), k obchodování na neregulovaných burzách kryptoměn či k využívání kryptoměn jako platebních prostředků. S tím souvisí dotazy, jak správně zachytit jednotlivé transakce v účetnictví a jaké mají tyto transakce případné dopady do zdanění a dalších oblastí souvisejících s podnikáním.

Využívání kryptoměn může podnikatelskému subjektu přinést nové obchodní příležitosti, umožnit zhodnocení volných finančních prostředků a v neposlední řadě i přivést nové obchodní partnery, kteří budou považovat příslušnou společnost za subjekt, který je otevřený inovacím.


Nejběžnější transakce, se kterými se může společnost v oblasti digitálních měn potkat:

 • nakupování kryptoměny pro budoucí úhradu svých závazků,
 • úhrada závazků v kryptoměnách,
 • přijímání plateb od svých odběratelů v kryptoměnách,
 • těžení kryptoměn,
 • využívání kryptoměny jako nástroje s cílem realizovat zisk z rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou,
 • investování,
 • úročení (úročení/staking) a jiné.

 
Čemu je potřeba věnovat pozornost:

 • Je nutné získat speciální licenci, aby mohly být kryptoměny používány jako platební nástroj?
 • Jak by mělo být zaúčtováno, pokud chce společnost platit za své služby nebo přijímá úhrady za své služby prostřednictvím digitálních měn?
 • Jak by měly být kryptoměny oceněny v průběhu účetního období a jak na jeho konci?
 • Jaký je pohled daně z přidané hodnoty ?
 • Jaký je pohled daně z příjmů?
 • Jaká je souvislost s evidencí v systému EET?
 • Je nutné inventarizovat kryptoměny?


Pojetí kryptoměny v oblasti účetnictví a daní:

Kryptoměnu lze chápat jako digitální aktivum založené na kryptografii (šifrování). V současnosti existují různé náhledy na toto aktivum z pozice zainteresovaných institucí.

Ministerstvo financí České republiky doporučuje i přes možné odlišné motivy držby a použití kryptoměn jednotné účtování a vykazování kryptoměn, a to jako zásoby „svého druhu“.

Naopak v rámci IFRS (mezinárodní standardy účetního výkaznictví) se důsledně uplatňuje zásada přednosti obsahu před formou, a proto o vykazování kryptoměn rozhoduje účel.

Národní účetní rada České republiky doporučuje zachování kompatibility s IFRS. Doporučení má pomoct těm účetním jednotkám, pro které není adekvátní vykazovat kryptoměny jako zásoby.

Ministerstvo financí Slovenské republiky definuje nakoupenou kryptoměnu jako krátkodobý finanční majetek oceněný stejně jako cenné papíry určené k obchodování. Vlastními silami vytěžené kryptoměny se evidují pouze v podrozvaze a ocení se reálnou hodnotou v okamžiku jejich použití.

Podle České národní banky např. bitcoiny nejsou bezhotovostní peněžní prostředky ani elektronické peníze, a dále nevykazují znaky investičního nástroje, protože nemají povahu cenného papíru ani derivátu.

Z několika uvedených příkladů je zřejmé, že účtování a vykazování digitálních měn zatím není explicitně upraveno v rámci mezinárodních účetních standardů a není jednoznačně dáno ani na úrovni národních předpisů. Lze však předpokládat, že úprava uvedené problematiky bude v budoucnu vycházet z IFRS, které důsledně uplatňují zásadu přednosti obsahu před formou. Proto nyní přichází v úvahu několik pojetí účtování a vykazování digitálních měn, například jako:

 • platební prostředek (cizí nebo i funkční měna),
 • krátkodobé/dlouhodobé nefinanční investice (pokud je lze spolehlivě ocenit),
 • zásoba výrobků nebo zboží (v případě výrobků se jedná o těžbu kryptoměn),
 • krátkodobý/dlouhodobý finanční majetek (podobnost s cennými papíry určenými k obchodování s přeceňováním na reálnou hodnotu).

Jsme si jisti, že ve všech výše uvedených oblastech Vám můžeme nabídnout profesionální poradenské služby a budeme Vám moci pro konkrétní případy navrhnout ta nejvhodnější řešení. Nabízíme nastavení způsobu účtování, vykazování, zajištění ocenění včetně souvisejícího daňového poradenství a jsme připraveni poskytnout Vám komplexní služby a být s Vámi při běžných i důležitých rozhodnutích.

Zázemí a zkušenosti světové poradenské skupiny Grant Thornton nám umožňují flexibilně reagovat na potřeby našich klientů ve všech poradenských oblastech komplexně - účetní služby, auditní služby, právní služby, služby v oblasti daňového poradenství a rovněž znalecké a oceňovací služby.

     image001-1.jpg               image002-1.jpg                 image003.jpg
     Tomáš Brabenec                   Ludmila Malimánková                  Milan Pašek
  Účetnictví a oceňování                  Účetnictví                                    Audit