GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Marek Toráč | 23. Dubna 2024

Další změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob

Sdílet článek:

Vzhledem k nové právní úpravě zákona o daních z příjmů, kterou přinesl konsolidační balíček, vyvstala řada výkladových nejasností a nežádoucích vlivů do zaběhlé praxe, na které nyní vláda reaguje sněmovním tiskem č. 570 projednávajícím novelu zákona o investičních společnostech. Navrhované změny se týkají zaměstnaneckých benefitů či zmírnění podmínek pro osvobození příjmu z prodeje nemovité věci použité pro vlastní bytovou potřebu.

Společenské akce pořádané zaměstnavatelem

Návrh novely zákona mění textaci ustanovení § 6 odst. 9 písm. g) zákona o daních z příjmů (ZDP) a dochází zde k výkladovému upřesnění, kdy je z textu patrné, že se osvobozuje od daně nepeněžní příjem v podobě účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na společenské akci včetně té se sportovním nebo kulturním prvkem, pokud je tato akce pořádaná zaměstnavatelem v přiměřené formě a rozsahu v omezeném okruhu účastníků.

Dle Generálního finančního ředitelství není povinné z těchto akcí evidovat částky osvobozené od daně na mzdovém listu zaměstnance.

Osvobození příspěvku na stravování pro bývalé zaměstnance – důchodce

Dle aktuální právní úpravy je příspěvek na stravování v peněžní i nepeněžní formě osvobozen od daně pouze v případě, kdy zaměstnanec odpracuje minimálně 3 hodiny v rámci směny či kalendářního dne. Vzhledem k tomu zanikla možnost osvobození příspěvku na stravování například u bývalých zaměstnanců (důchodců), kteří docházeli do podnikové kantýny a byl jim poskytován oběd za zvýhodněnou cenu.

Návrh novely zákona ukotvuje nové ustanovení § 6 odst. 9 písm. t) ZDP, které osvobozuje od daně stravování bývalých zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele vykonávali činnost předtím, než odešli do starobního/invalidního důchodu.

Toto neplatí u peněžitého příspěvku na stravování ani u víceúčelové stravenky, nové ustanovení cílí pouze na osvobození od daně u nepeněžního plnění k přímé spotřebě na pracovišti nebo k přímé spotřebě v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiného subjektu.

Ocenění benefitu firemních školek

S účinností od 1. 1. 2024 je nepeněžní plnění zaměstnanci ve formě příspěvku zaměstnavatele na použití předškolního zařízení péče o děti osvobozen do limitu poloviny průměrné mzdy (pro rok 2024 cca 22 tisíc Kč) dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP, pokud je firemní školka poskytována dětem zaměstnancům zcela zdarma.

Podle navržené úpravy ZDP se bude tento benefit oceňovat dvěma způsoby takto: 

  • obvyklou cenou za použití mateřské školky zřízenou státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, nebo
  • nejvyšší měsíční úplatou za předškolní vzdělávání podle vyhlášky upravující předškolní vzdělávání (pro rok 2024 představuje částku 1 512 Kč za měsíc).

Způsob ocenění si může zaměstnavatel zvolit sám a mělo by se aplikovat již pro zdaňovací období roku 2024.

Oznámení o osvobozených příjmech z prodeje nemovité věci použité na vlastní bytovou potřebu

Dle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP lze osvobodit příjem z prodeje rodinného domu, nebo jednotky, pokud fyzická osoba použije získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby. Osvobození od daně je podmíněno povinností fyzické osoby podat finančním úřadu Oznámení o osvobozených příjmech do termínu pro podání daňového přiznání. Pokud není tato podmínka splněna, není možné příjem z prodeje nemovitosti osvobodit.

Aktuální právní úprava je v tomto ohledu poměrně přísná, a proto se v předložené novele zákona navrhuje tuto formální podmínku zmírnit. Oznámení bude nadále povinné, ale v případě, kdy fyzická osoba neučiní oznámení, neztratí tím možnost takový příjem osvobodit od daně, nýbrž jí bude uložena pouze pokuta za neplnění povinností nepeněžního charakteru. 

Situaci budeme nadále monitorovat a průběžně vás informovat.