GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 10. Září 2010

Zastupování klienta daňovým poradcem – právnickou osobou

Sdílet článek:

V souvislosti se změnou zákona o daňových poradcích jsme minulý rok vyměňovali plné moci k zastupování klientů pře finančními úřady z fyzických osob – daňových poradců na právnické osoby. Všichni říkali, že to jde, i když v zákoně zůstává ustanovení, že daňovým poradcem je jen fyzická osoba. Jasno v uvedené věci udělal následující judikát Nejvyššího správního soudu.  

Názor Krajského soudu

Podle prvoinstančního rozhodnutí Krajského soudu není možné, aby před soudem jménem klienta jednala auditorská a daňová kancelář společnost s ručením omezeným, jejímž jménem poskytuje daňové poradenství daňový poradce, na základě vystavené plné moci. Krajský soud konstatoval, že podle zákona o daňovém poradenství se zastoupení auditorskou kanceláří jako společností s ručením omezeným nepřipouští a označil udělenou plnou moc za neplatný právní úkon ve smyslu občanského zákoníku. Jako zdůvodnění uvedl, že daňovým poradcem může být pouze fyzická osoba zapsaná v seznamu daňových poradců.

S uvedeným názorem se poradenská kancelář neztotožnila a neztotožnil se s ním ani Nejvyšší správní soud. Podle zákona o daňovém poradenství „mohou daňové poradenství na základě smlouvy uzavřené mezi jimi a klientem vykonávat také obchodní společnosti nebo družstva, která daňové poradenství vykonávají pomocí daňových poradců, a která mají tuto činnost jako předmět podnikání zapsanou do Obchodního rejstříku podle zvláštního předpisu.“

Názor Nejvyššího správního soudu

Nejvyšší správní soud konstatoval, že účastník může být před soudem zastoupen advokátem, popř. jinou osobou, která vykonává specializované právní poradenství podle zvláštních zákonů, týká-li se návrh oboru činnosti v nich uvedených. Podle názoru soudu může každá fyzická nebo právnická osoba v řízení (myšleno žalobní řízení před Krajským soudem) vystupovat samostatně nebo se může zcela svobodně rozhodnout, zda za sebe nechá jednat jinou fyzickou nebo právnickou osobu, které k tomuto účelu udělí plnou moc, aby za ni jejím jménem konala právní úkony. Zástupcem i zastoupeným může být za splnění zákonných podmínek osoba fyzická i právnická; zástupce přitom vždy musí mít způsobilost k těm právním úkonům, které má vykonávat jménem zastoupeného.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že pokud je plná moc udělená právnické osobě, jedná se o určitou právní konstrukci, při níž vždy úkony právnických osob jsou vykonávány prostřednictvím osob fyzických, které se nacházejí k právnické osobě v určitém právním poměru. Úkony těchto fyzických osob jsou pak považovány za úkony osob právnických a lze je těmto právnickým osobám přičítat. Za právnické osoby pak mohou jednat buď jejich statutární orgány, a to v celém rozsahu či jejich pracovníci podle vnitřních předpisů právnické osoby. Úkony těchto osob je tedy nutno přímo považovat za vlastní úkony právnické osoby. Stejně tak jako u fyzických osob odpovídají tyto právnické osoby za eventuelní vzniklou škodu.

Nejvyšší správní soud shrnul, že podle zákona o daňovém poradenství při splnění zákonem stanovených podmínek mohou činnosti daňového poradenství vykonávat i právnické osoby. Pokud společnost s ručením omezeným, která má ve svém předmětu daňové poradenství, má daňové poradenství řádně zapsáno v Obchodním rejstříku, daňové poradenství vykonává prostřednictvím svého zaměstnance (daňového poradce) a je evidována Komorou daňových poradců, splnila všechny podmínky zákona o daňovém poradenství a nelze proto než konstatovat, že vykonává specializované právní poradenství podle zvláštních předpisů, tak jak to předpokládá správní řád soudní a může zastupovat klienta při soudním jednání. Udělená plná moc na tuto právnickou osobu je tedy platná.

Závěr

Myslím, že uvedený judikát lze vnímat z pohledu daňových poradců velmi pozitivně v tom smyslu, že vyjasnil postavení daňových kanceláří jako daňových poradců ve vztahu ke klientům a jednoznačně určil, že společnost vykonávající daňové poradenství může zastupovat klienta, a to jak ve vztahu k zastupování před soudem, tak samozřejmě i ve vztahu k zastupování před finančním úřadem.

Literatura

Judikatura NSS (www.nssoud.cz)
Zákon o daňovém poradenství 523/1992 Sb.