GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Zastropování cen energií v roce 2023 pro malé, střední a velké podniky

Sdílet článek:

Vláda na svém zasedání 14. 12. 2022 rozhodla o novelizaci nařízení č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, tak, že jeho působnost rozšířila i na velké podniky. Ty mohly doposud čerpat pouze dotace za rok 2022 v rámci Výzvy 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen. Novelizované nařízení stropuje ceny pro rok 2023. Pro malé, střední i velké podniky platí poslední termín pro podání prohlášení, které bude ještě zohledněno v lednovém vyúčtování, 15. 1. 2023.

Podmínky podpory jsou u velkých podniků stejné, jako u těch malých a středních. Počítá se se zastropováním cen 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny a plynu vypočítané za posledních pět let. Konkrétně je k výpočtu užito období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2022, z něj je pak každému měsíci v roce 2023, shodujícímu se názvem, přiřazen ten s nejvyšší spotřebou. Pokud žádné údaje z minulých let nejsou k dispozici, použijí se aktuální hodnoty spotřeby.

Pro získání podpory v podobě zastropovaných cen energií je potřeba doručit svému dodavateli energií prohlášení, přičemž vzory těchto prohlášení jsou pro každou kategorii zvlášť uvedeny v přílohách nařízení. Kromě prohlášení, se v případech, kdy zákazník využívá plyn na výrobu elektřiny, poskytují i tzv. výkazy, které jsou rovněž součástí přílohového aparátu nařízení.

Prohlášení je třeba poskytnout nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku elektřiny, přičemž nařízení přechodným ustanovením prodlužuje lhůtu, která zajistí zastropování cen už od ledna do 15. 1. 2023. Pokud například víte, že spadáte do kategorie velký podnik a chcete využít zastropovaných cen energií, dodáte svému obchodníkovi s elektřinou vyplněné prohlášení zákazníka podle vzoru z přílohy č. 7 nařízení a obchodníkovi s plynem pak dle vzoru z přílohy č. 8. Upozorňujeme, že 15. 1. připadá na neděli, doporučujeme tedy nenechávat to na poslední chvíli.

Přestane-li zákazník splňovat podmínky, které v prohlášení deklaroval, nebo dojde-li ke změně prohlášených skutečností, je zákazník povinen neprodleně oznámit takovou skutečnost obchodníkovi s energiemi.

Výkazy týkající se výroby elektřiny z plynu, pak musejí být dodány nejpozději do sedmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se má uplatnit cena za dodávku plynu.

Tato prohlášení, oznámení nebo výkazy doručuje zákazník obchodníkovi prostřednictvím elektronického systému. Pokud obchodník elektronický systém neprovozuje, poskytne zákazník stanovené informace prostřednictvím datové schránky nebo v podobě datové zprávy podepsané alespoň uznávaným elektronickým podpisem a poskytnuté na elektronický kontakt, který obchodník s elektřinou nebo plynem zřídí a uveřejní na svých internetových stránkách. Jinak se prohlášení doručí v listinné podobě na adresu sídla obchodníka s elektřinou nebo plynem nebo na adresu pro doručování.

Zastropování cen energií je možné kombinovat s dotační pomocí dle Dočasného krizového rámce. Celková pomoc státu ale nesmí za období 1. 2. 2022 – 31. 12. 2023 pro jeden podnik přesáhnout 4 miliony eur, tedy cca 100 milionů korun. Budou rovněž platit finanční limity pro skupiny partnerských a propojených podniků. Komplexnější informace o dotační Výzvě I naleznete zde. Je však nutno připomenout, že legislativní vývoj v energetické oblasti je letos nesmírně dynamický a konkrétnější parametry podpory budou specifikovány dále vládními nařízeními chystanými od ledna 2023.

V případě potřeby podrobnějších informací se kdykoli můžete obrátit na náš GT Legal team.

Autor: Veronika Odrobinová, Olga Králíčková