GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Martina Šumavská | Marie Mandíková | 26. Března 2024

Zaměstnávání cizinců: Pozor na změny legislativy! Co byste měli vědět?

Sdílet článek:

Český trh práce se v posledních letech vyznačuje velmi nízkou mírou nezaměstnanosti. Zaměstnavatelé se tak v souvislosti s nedostatečnou nabídkou pracovní síly mohou potýkat s problémem při obsazování volných pracovních míst tuzemskými pracovníky. Zaměstnání cizince může v této situaci představovat optimální východisko skýtající velké množství výhod, avšak zároveň s sebou přináší i řadu výzev – zejména právních a administrativních. Je třeba mít na zřeteli veškerou legislativu, která se k zaměstnávání cizinců váže (zejména zákon o pobytu cizinců[1] a související předpisy). Právní úprava této oblasti navíc v nedávné době prošla rozsáhlou novelizací. Pojďme si připomenout to nejzásadnější, co se změnilo.

S účinností od 1. 7. 2023 došlo v důsledku transpozice směrnice 2021/1883[2] k přijetí novely zákona o pobytu cizinců. Nejcitelnější změny se týkají povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci - tzv. modré karty. Jednou z nejzásadnějších změn je rozšíření okruhu kritérií pro naplnění požadavku vysoké kvalifikace. Cizinec, azylant nebo osoba požívající doplňkové ochrany tuto podmínku nově splní nejen v případě řádně ukončeného vysokoškolského či vyššího odborného vzdělání, ale také pokud doloží odpovídající odbornou praxi.

Došlo také k významnému usnadnění podání žádosti o modrou kartu. Žadatel namísto pracovní smlouvy může nyní k žádosti předložit i smlouvu o smlouvě budoucí. V obou případech je požadavek minimální doby trvání smlouvy zkrácen na 6 měsíců (předtím byl pro pracovní smlouvu požadavek 1 roku). Maximální doba platnosti modré karty se naopak prodloužila z dosavadních 2 let na 3 roky.

V případě změny zaměstnavatele či pracovního zařazení již držitel modré karty není povinen žádat Ministerstvo vnitra o předchozí souhlas – a to ani během prvních 2 let jeho pobytu na území ČR. Je však i nadále povinen změnu do 3 pracovních dnů ministerstvu oznámit.

Zjednodušení podmínek žádosti se týká také držitelů modré karty v jiném členském státě EU. Ti nově nemusí na požádání předkládat doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů ze země původu nebo předchozího pobytu, a pokud před podáním žádosti pracovali na modrou kartu v jiném státě EU minimálně 2 roky, nemusí předkládat ani doklad prokazující vysokou kvalifikaci. U těchto žadatelů Ministerstvo vnitra rovněž vydá rozhodnutí do 30 dnů (ve zvlášť složitých případech do 60 dnů) od data podání žádosti. Standardně přitom trvá řízení o vydání modré karty 90 dnů.

Zásadní zpružnění trhu práce bezesporu přináší i zrušení testu trhu práce pro modré karty. Nyní již není za určitých okolností nutné čekat 30 dní (příp. 10 dní) a cizinec může podat žádost o modrou kartu ihned po ohlášení volného pracovního místa krajské pobočce Úřadu práce.

Nová úprava se promítla také do podmínek žádosti o tzv. zaměstnaneckou kartu. K žádosti o vydání tohoto povolení se nyní vyžaduje připojení dokladu o číselném označení volného pracovního místa v Centrální evidenci, pokud jej žadatel neuvedl přímo v tiskopisu žádosti.

Dále se pro držitele tzv. DV/R víz, vydávaných za účelem převzetí mj. modré či zaměstnanecké karty, prodloužila lhůta k dostavení se na Ministerstvo vnitra ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to ze 3 pracovních dnů na 30 kalendářních dnů ode dne vstupu na území ČR.

Změna se dotkla i sezónních pracovníků – doba, na kterou může být uděleno dlouhodobé vízum a povolení k zaměstnání za účelem sezónního zaměstnávání se prodloužila z původních 6 na 9 měsíců.

Další velká vlna změn legislativy týkající se ekonomické migrace cizinců do ČR nabyla účinnosti k 1. 1. 2024. Od začátku roku došlo k úpravě podmínek zařazení občanů Ukrajiny do některých vládních programů na podporu zaměstnávání cizinců a platí také nová pravidla v oblasti zdravotního pojištění cizinců.

V souvislosti s realizací opatření na další posílení pracovní migrace do ČR vláda schválila mimo jiné doplnění podmínek pro účast občanů Ukrajiny v Programu klíčový a vědecký personál, Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu kvalifikovaný zaměstnanec.[3] Do těchto programů je možné občana Ukrajiny zařadit v případě, že:

  • je držitelem dočasné ochrany nebo mezinárodní ochrany v jiném členském státu EU nebo
  • je žadatelem o tuto ochranu, nebo
  • pobývá na území Ukrajiny a je podle tamní platné legislativy oprávněn vycestovat ze země, nebo
  • v případě prvních dvou výše jmenovaných programů pobývá v jiném státě na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a v případě třetího výše jmenovaného programu pobývá v jiném státě na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu po dobu kratší než 2 roky.

V neposlední řadě je třeba upozornit na novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění[4], která od nového roku zavádí povinnou účast na veřejném zdravotním pojištění pro všechny cizince mladší 18 let s platným povolením k dlouhodobému pobytu na území ČR. Novinka se týká i narozených dětí na území ČR, jejichž matka má povolený dlouhodobý pobyt na území ČR, kdy tyto děti zůstávají účastny na veřejném zdravotním pojištění i po celou dobu řízení o žádosti o jejich dlouhodobý pobyt, byla-li žádost podána do 60 dnů ode dne jejich narození. Doposud přitom musely mít nezletilí cizinci s vydaným dlouhodobým pobytem uzavřené soukromé komplexní zdravotní pojištění cizinců. Nicméně, tito nezletilí cizinci nejsou státními pojištěnci. Pojištění za ně tedy hradí jejich zákonní zástupci, případně opatrovník či poručník.

Jaké další právní změny se Vás týkají, pokud jste cizinec nebo zaměstnavatel? Jak byste měli postupovat v případě, že chcete obsadit pracovní místo cizincem nebo se jako cizinec o pracovní místo ucházet? Jaké dokumenty je potřeba připravit a kam je zaslat? Co musí cizinec udělat ihned po příjezdu do ČR? Jaké lhůty nesmíte promeškat?

Pokud nechcete udělat chybu a vystavit se zbytečnému riziku, obraťte se na náš tým zkušených expertů, kteří mají v oboru cizineckého a pracovního práva dlouholetou zkušenost a rádi Vám se vším poradí. Postarají se o přípravu všech potřebných podkladů a celým procesem Vás provedou od začátku až do konce.

[1] Zákon č. 326/1999 Sb., zákon o pobytu cizinců na území ČR

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1883 ze dne 20. října 2021 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a o zrušení směrnice Rady 2009/50/ES

[3] 51320. UPOZORNĚNÍ: Změny ve vládních programech ekonomické migrace. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU [online]. 2023, 15.12.2023 [cit. 2024-03-22]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/upozorneni-zmeny-ve-vladnich-programech-ekonomicke-migrace---278737/

[4] Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění