GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Martina Šumavská | Marie Mandíková | 26. Června 2024

Změny ve vládních programech ekonomické migrace v roce 2024

Sdílet článek:

Nedostatek pracovníků patří mezi nejčastěji diskutované problémy české ekonomiky – zaměstnavatelé se dlouhodobě potýkají s obtížemi při shánění pracovní síly, zejména té kvalifikované. Za účelem vyrovnání poptávky po kvalifikovaných pracovnících s nabídkou na trhu práce vláda v rámci migrační politiky schvaluje programy ekonomické migrace, jejichž cílem je zaručit cizincům při splnění stanovených podmínek možnost podat žádost o pobytové oprávnění na příslušných zastupitelských úřadech a zároveň zjednodušit a zrychlit zpracování a vyřízení těchto žádostí.

Benefitů pro cizince účastnící se vládních programů je mnoho – mají například při podání žádosti přednost před ostatními cizinci, kteří mají zájem do ČR migrovat. Navíc se nemusí k podání žádosti předem objednat jako ostatní žadatelé – je jim automaticky přidělen termín návštěvy zastupitelského úřadu v rámci předem stanoveného pořadí.

S účinností od roku 2024 vláda schválila řadu změn za účelem dalšího posílení migrace pracovníků do ČR zejména v Programu klíčový a vědecký personál, Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Jak konkrétně se uvedené programy změnily?

Do Programu klíčový a vědecký personál, Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu kvalifikovaný zaměstnanec je nyní možné zařadit občana Ukrajiny, pokud splní alespoň jeden z následujících předpokladů:

  • je držitelem dočasné či mezinárodní ochrany v jiném členském státě EU nebo o ni žádá,
  • pobývá na Ukrajině a je oprávněn vycestovat.

V případě prvních dvou uvedených programů je možné alternativně splnit podmínku pobytu v jiném státě na základě povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu nebo dlouhodobého víza. Obdobně je zařazení do třetího zmíněného programu možné při alternativním splnění podmínky pobytu v jiném státě na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu po dobu kratší než 2 roky.

Naplnění alespoň jednoho výše rozepsaného kritéria je zaměstnavatel, který žádá o zařazení ukrajinských pracovníků do konkrétního programu, povinen prokázat čestným prohlášením, případně jiným relevantním dokladem.

Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec došlo dále k upřesnění místa, kde je cizinec oprávněn podat žádost o pobytové oprávnění. Jako místně příslušný je stanoven zastupitelský úřad ČR v zemi, ve které má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt a pobývá v ní nepřetržitě po dobu delší než 2 roky.

Další změnu představuje nové nastavení kvót pro zaměstnanecké karty u jednotlivých zemí zařazených do Programu kvalifikovaný zaměstnanec – nejmarkantnější novinkou je navýšení kvóty pro pracovníky z Filipín.

V souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců, která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2023, došlo i ke změně týkající se zletilých nezaopatřených dětí zařazených do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. Nově tyto děti nemají možnost získat dlouhodobé vízum za rodinným účelem nebo povolení k pobytu za účelem společného soužití rodiny. Nezaopatřené děti, které se na území ČR budou soustavně připravovat na budoucí povolání, však mohou společně s rodiči žádat o vízum k pobytu nad 90 dní nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia. V případě, že předmětná vzdělávací aktivita nenaplňuje definici studia podle zákona o pobytu cizinců (jedná se například o studium na střední škole), lze žádat i o vízum k pobytu nad 90 dní za účelem „ostatní“.

Dobrá zpráva se týká účastníků vládních programů, kterým byl vydán doklad o bezúhonnosti v anglickém jazyce. Ti už totiž nemusí tento doklad nechat úředně přeložit do češtiny, nýbrž mohou k žádosti připojit originál v anglickém znění.

Další značné zjednodušení přinesla úprava podmínek pro zařazování start-upů do Programu klíčový a vědecký personál – namísto business plánu, který bylo dříve nutné k žádosti o zařazení do programu doložit, již nyní postačí tzv. pitch deck.

To je přehled těch nejzásadnějších změn, kterých vládní programy ekonomické migrace v roce 2024 doznaly. Při zaměstnávání cizinců je ovšem důležité mít vždy na zřeteli komplexní platnou legislativu. Pokud si nejste jisti, jaké povinnosti se Vás jako zaměstnavatele, případně jako cizince týkají, neváhejte se na nás obrátit. Náš expertní imigrační tým Vám rád pomůže při řešení Vaší konkrétní situace.