GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 9. Září 2019

Výzkum a vývoj – odčitatelná položka od základu daně – jak správně aplikovat nová pravidla

Sdílet článek:

V lednu tohoto roku jsme Vás informovali o novele ustanovení zákona o dani z příjmů, která upravují pravidla pro aplikaci odčitatelné položky od základu daně na výzkum a vývoj. Nejvýznamnější změnou, kterou tato novela přinesla, bylo ustanovení o pravidlech týkající se stanovení počátku sledování nákladů vynaložených na výzkum a vývoj. Nově je stanovena povinnost oznámit správci daně skutečnost, že poplatník hodlá v souvislosti s realizací VaV odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje. V oznámení je nutné uvést název projektu VaV vystihující jeho obecné zaměření a základní identifikační údaje o poplatníkovi (obchodní firma, adresa, DIČ). Výdaje, které se mohou odečíst od základu daně, jsou výdaje, které poplatník vynaložil ode dne podání oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje.

Vzhledem k tomu, že novela nabyla platnosti a účinnosti k 1.4.2019, vydalo Generální finanční ředitelství informaci, ve které upřesňuje výklad přechodného ustanovení k této novele. Dle přechodného ustanovení se na projekty, jejichž řešení bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti novely, použije „staré znění“ zákona. Na projekty, jejichž řešení bylo zahájeno ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, která nejsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona skončena, lze použít „nové znění“ zákona. Využije-li poplatník takový postup, tato ustanovení se použijí ve všech zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za které se podává daňové přiznání, ve kterých je projekt výzkumu a vývoje řešen.

Pro přesnější porozumění tohoto ustanovení Vám zde uvádíme zjednodušená schémata.

Schéma č. 1: Kalendářní rok (KR), hospodářský rok (HR) skončil PŘED nabytí účinnosti této novely

Snímek_obrazovky_2019_09_09_v_2.04.png

Schéma č. 2 a 3: Kalendářní rok, hospodářský rok začal PŘED nabytím účinnosti této novely a skončil PO nabytí účinnosti této novely

Snímek_obrazovky_2019_09_09_v_2.15.pngSnímek_obrazovky_2019_09_09_v_2.26.png

Schéma č. 4: Kalendářní rok, hospodářský rok začal PO nabytí účinnosti této novely

Snímek_obrazovky_2019_09_09_v_2.33.png

fap_text_banner_v03 - Copy 1.png

Výzkum a vývoj pro „daňové účely“ představuje velice komplikovanou, složitou a náročnou oblast, která může poplatníkovi při správné aplikaci přinést velice zajímavé daňové zvýhodnění. Doporučujeme tedy v případě, že se Vaše společnost rozhodne realizovat činnosti, které by mohly být klasifikovány jako činnosti výzkumu a vývoje, včas vyhodnotit a splnit zákonné požadavky pro aplikaci odčitatelné položky od základu daně. S touto oblastí Vám je naše firma připravena odborně pomoci, v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Marie Rudolfová & Petra Vaněčková