GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Čechová | 14. Září 2015

Výsledek hospodaření běžného období

Sdílet článek:

V rámci našeho „seriálu“ zaměřeného na jednotlivé položky rozvahy se v dnešním díle budeme zabývat jednou ze složek vlastního kapitálu, a to je Výsledek hospodaření běžného účetního období a Výsledek hospodaření minulých let.

Výsledek hospodaření obecně představuje pro vlastníky (majitele) jeden z nejdůležitějších ukazatelů, které jsou při podnikatelské činnosti sledovány a následně vyhodnocovány s plány a očekáváními.

Výsledek hospodaření ať už běžného či minulého období je upraven zejména níže uvedenými právními předpisy:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o účetnictví“).
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „Vyhláška“).
 • České účetní standardy (dále jen „ČÚS“) - zejména ČÚS č. 018 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

Cílem článku je podat základní informace o výsledku hospodaření s tím, že bychom rádi upozornili na možné „peripetie“ především v rámci výsledku hospodaření minulých let.

Výsledek hospodaření neboli hospodářský výsledek běžného účetního období

Něco málo teorie na začátek.…

Výsledek hospodaření, jak napovídá jeho označení, je určitým výsledkem (ziskovým nebo ztrátovým) konkrétního hospodaření účetní jednotky. Předpokladem jeho vzniku je tak aktivita, činnost a jednání účetní jednotky.

Výsledek hospodaření je důležitým kvalitativním ukazatelem umožňujícím posoudit hospodaření účetní jednotky. Hospodářský výsledek zjišťuje účetní jednotka především na konci účetního období, ale také je vedením sledován v průběhu účetního období. V průběhu účetního období může být hospodářský výsledek sledován na měsíční či čtvrtletní bázi a průběžně posuzován s plánem, který byl nastaven na dané účetní období. V rámci celoročního výsledku hospodaření je nutné, aby účetní jednotka sestavila účetní závěrku, která nám dá informace nejen o daném výsledku hospodaření (zisku či ztrátě), ale také o ostatních výsledných ukazatelích výkonnosti společnosti.

Hospodářský výsledek běžného účetního období je součástí rozvahy a výkazu zisku a ztráty účetní jednotky. V rámci rozvahy se jedná o pasiva účetní jednotky. Jak už bylo výše uvedeno, jedná o složku vlastního kapitálu a v rámci směrné účtové osnovy je součástí účtové skupiny 43- Výsledek hospodaření. Většina účetních jednotek používá účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Jak vyplývá z názvu, daný výsledek hospodaření musí být někým schválen, podrobnosti budou uvedeny dále.

Existují nějaké kategorie výsledku hospodaření?

 • 38a Vyhlášky rozlišuje několik kategorií výsledku hospodaření. Níže uvedeme ke každé položce stručný popis:
 • Provozní výsledek hospodaření - tento údaj nám říká, kolik účetní jednotka vydělala svou běžnou podnikatelskou činností (tj. tím, co obvykle dělá, vyjma ziskových/ztrátových operací na finančních trzích) bez uvážení daně z příjmu právnických osob.

Výpočet je následující: = (Výnosy z účtů 60x až 65x a 697) - (Náklady z účtů 50x až 55x a 597)

 • Finanční výsledek hospodaření - tento údaj nám říká, kolik účetní jednotka vydělala v rámci své finanční činnosti, u většiny účetních jednotek se nejedná o hlavní předmět podnikání.

Výpočet je následující: (Výnosy z účtů 66x až 67x a 698) - (Náklady z účtů 56x až 57x a 598)

 • Výsledek hospodaření za běžnou činnost - jedná se o součet Provozního a Finančního výsledku hospodaření poníženého o daň z příjmů za běžnou činnosti (účet 591 a 592).
 • Mimořádný výsledek hospodaření - jedná se o mimořádné resp. nahodilé výnosy a náklady účetní jednotky během účetního období.

Výpočet je následující: (Výnosy z účtů 68x) - (Náklady z účtů 58x) - (Daň z příjmů z mimořádné činnosti - účet 593 a 594).

 • Výsledek hospodaření před zdaněním - je představován součtem Provozního a Finančního výsledku hospodaření a rozdílem mezi mimořádnými výnosy a náklady.
 • Výsledek hospodaření za účetní období („po zdanění“) - tato položka představuje čistý výsledek hospodaření účetní jednotky.

Výpočet je následující: (Výsledek hospodaření za běžnou činnost) - (Mimořádný výsledek hospodaření) - (Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům - účet 596).

Jak zjistíme, jak na tom účetní jednotka je?

Hospodářský výsledek účetní jednotky je představován rozdílem dosažených výnosů a vynaložených nákladů na podnikatelskou činnost. Kladný výsledný rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady představuje účetní zisk, naopak záporný výsledek, pak představuje účetní ztrátu. Účetní jednotka může teoreticky dosáhnout i stejné výše výnosů a nákladů, a tudíž by tak nedosahovala ani zisku, ani ztráty, a výsledek hospodaření by tak byl roven nule.

Výše uvedená informace se vztahuje k účetnímu výsledku hospodaření. Jak ale víme, existuje i daňový výsledek hospodaření, který se odlišuje od účetního výsledku hospodaření následujícím způsobem. Rozdíl mezi účetními výnosy a účetními náklady účetní jednotky je označován jako účetní výsledek hospodaření. Pakliže se tento účetní výsledek hospodaření upraví o příslušné daňové operace (např. přičtení „ daňově neuznatelných nákladů“ (např. náklady na reprezentaci, přijaté pokuty a penále od správce daně apod.), přičtení/odečtení rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy; odečtení výnosů, které nejsou daňovým výnosem atd.) které poslouží ke zjištění daňového základu pro výpočet samotné daně z příjmů, pak se bude jednat o daňový hospodářský výsledek.

Je nutné schvalování zisku či ztráty dosažené za běžné účetní období?

Po sestavení účetní závěrky (v našem případě hovoříme o řádné účetní závěrce), na základě které je zjištěn výsledek hospodaření, je nutné, aby byla tato účetní závěrka schválena. Způsob a časový interval schválení účetní závěrky je určen v ZOK a zakladatelské listině účetní jednotky. V § 181 odst. 2 ZOK je uvedeno, že řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Pokud tedy má účetní jednotka kalendářní rok je nutné, aby do 30.6. následujícího roku po skončení účetního období byla nejvyšším orgánem účetní jednotky sestavená účetní závěrka schválena. Současně je v rámci daného schválení nutné určit, jakým způsobem bude s dosaženým výsledkem hospodaření naloženo, tzn. zda bude např. dosažený zisk rozdělen mezi vlastníky či bude prozatím převeden na účet nerozděleného zisku, nebo zda ziskem bude podporován některý z povinných či dobrovolných fondů účetní jednotky či jakým způsobem bude vypořádána dosažená ztráta účetní jednotky (např. zda bude využito již vytvořených vlastních zdrojů z minulosti k její úhradě či bude o ní rozhodnuto, že bude prozatím evidována jako neuhrazená ztráta minulých let) a to vše musí být v souladu se stanovenými pravidly ZOK.

V této souvislosti bychom Vás také rádi upozornili na skutečnost, že v případě, že bude účetní jednotkou vyplácen zisk (podíl na zisku), je nutné mít nejen rozhodnutí nejvyššího orgánu účetní jednotky, ale také souhlas statutárního orgánu s danou výplatou, neboť v souladu s § 34 odst. 3 ZOK je to právě statutární orgán, který rozhoduje o výplatě podílu na zisku.

Zpracovali: Petra Čechová, Adéla Grodecká, Helena Urieová