GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Marie Horňáková | 24. Května 2023

Vybrali jsme nejzajímavější výzvy z Operačního programu Životní prostředí

Sdílet článek:

Na červen je plánováno vyhlášení bohaté nabídky výzev z Operačního programu Životní prostředí. Společně s Naviga Advisory & Evaluation jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější.

 

Čistírny odpadních vod a kanalizace

 • Možnost podat žádost od 30. 08. 2023
 • Dotace 70 % nejen pro obce a městské části na výstavbu centrálních čistíren odpadních vod, výstavbu či dostavbu kanalizace, ale i retenčních nádrží. Výzva č. 42.

Co lze financovat? 

 • Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací
 • Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění
 • Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.)

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 70 %

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. města Prahy
 • Obchodní společnosti (vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem)
 • Zájmová sdružení právnických osob (vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem)

Kde je možné projekt realizovat?

 • Celé Česko

 

Úprava lesních porostů

 • Možnost podat žádost od 12. 07. 2023
 • Dotace 80 % nejen pro obce, kraje a podnikatelské subjekty na úpravu lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě. Financujte třeba umělou výsadbu a výchovnou či obnovní těžbu. Výzva č. 39.

Co lze financovat? 

 • Umělá výsadba, dosadba a podsadba (vč. přípravy pro výsadbu a následné péče) melioračních a zpevňujících dřevin a to včetně poloodrostků a odrostků, včetně ochrany výsadeb a následné péče
 • Těžba obnovní probíhající v rámci těžebních postupů nepasečných forem hospodaření uplatňovaných za účelem přirozené obnovy stanovištně původních druhů dřevin, nebo těžební zásahy na úpravu a zlepšení prostorové a druhové struktury porostů, na podporu melioračních a zpevňujících dřevin, těžba vedoucí k vytváření stabilizačních ploch s vyšší odolností vůči klimatické změně
 • Kladně vedená těžba výchovná, včetně prostřihávek, realizovaná za účelem udržení a podpory pestré druhové struktury mladých porostů, nebo zlepšení jejich prostorové struktury
 • Těžební opatření realizovaná v souvislosti s převodem porostů na tvar lesa nízkého nebo středního v chráněném území
 • Těžební zásahy související s přeměnami porostů nevhodné dřevinné skladby předčasnou nebo urychlenou obnovou na porostní typy s cílovým zastoupením stanovištně původních dřevin v souvislosti s realizací výsadby melioračních a zpevňujících dřevin

Mezi specifické způsobilé výdaje se řadí:

 • Lesnické práce a související služby
 • Vedlejší rozpočtové náklady vynaložené v přímé souvislosti s realizací projektu (např. geodetické práce, ztížené dopravní podmínky, provozní vlivy atp.) a vyvolané investice (např. výdaje na stavbu dočasných komunikací)

Kdo může žádat o dotaci?

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy
 • Fyzické osoby nepodnikající
 • Fyzické osoby podnikající

Kde je možné projekt realizovat?

 • Celé Česko

 

Přehled aktuálních i plánovaných dotačních výzev najdete v rámci přehledného dotačního rozcestníku na webu Naviga Advisory & Evaluation.