GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Milan Pašek | 27. Března 2014

Víte, jaké změny nastaly v účetnictví od 1.1.2014?

Sdílet článek:

Dne 22.března 2012 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK). Související opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, byla do Sbírky zákonů uveřejněna dne 5.11.2013 a přináší od roku 2014 mimo jiné i změny do účetních předpisů. Cílem tohoto příspěvku je seznámení čtenáře s nejdůležitějšími změnami, které s účinností od 1.1.2014 nastaly v zákoně o účetnictví a související vyhlášce pro podnikatele.

1. Zákon o účetnictví a jeho změny

V zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb., došlo k technické úpravě terminologie zaváděné v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a také k upřesnění vymezení a povinností účetních jednotek.

1.1. Účetní jednotky – nové subjekty podléhající povinnostem dle zákona o účetnictví

Dochází k rozšíření okruhu účetních jednotek (§ 1 odst. 2). Nově jsou za účetní jednotky považovány např. svěřenecké fondy či investiční fondy bez právní osobnosti. Na tyto subjekty se budou vztahovat stejná pravidla jako pro ostatní účetní jednotky definované zákonem o účetnictví. Jedná se například o pravidla pro vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky apod.

1.2. Povinnost ověřování účetní závěrky auditorem

Zákon o účetnictví nově v § 20 odst. 1 písmeno e) stanovuje svěřeneckým fondům povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem. Na svěřenecký fond se vztahují stejná pravidla pro povinnost ověření účetní závěrky auditorem, jaké platí pro akciové společnosti, tzn. překročení nebo dosažení alespoň jedné z následujících kritérií:

  1. aktiva celkem více než 40 000 000 Kč
  2. roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč
  3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50

2. Vyhláška pro podnikatele a její změny

Ve vyhlášce pro podnikatele č. 500/2002 Sb., také došlo ke změnám vyplývajících z rekodifikace soukromého práva. Je novelizována i příloha č. 1, 2 a 4 k vyhlášce, která uvádí uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a také směrnou účtovou osnovu – jedná se o úpravu terminologie a o aktualizaci některých položek.

Mezi nejvýznamnější změny patří následující:

2.1. Právo stavby, pozemek

V rámci dlouhodobého hmotného majetku došlo k doplnění nového pojmu „právo stavby" a způsobu jeho vykazování v souladu se zavedením tohoto pojmu v NOZ. Pořídí-li účetní jednotka právo stavby za účelem realizace stavby, postupuje obdobně jako v případě dalších výdajů souvisejících s pořízením stavby – tedy hodnota tohoto práva bude součástí ocenění stavby. V případě, že je právo stavby pořízeno nikoliv za účelem realizace stavby, ale za účelem jeho dalšího prodeje, bude hodnota tohoto práva součástí položky zásob. Jako součást položky dlouhodobého hmotného majetku bude právo stavby v případě, že účelem nákupu tohoto práva není ani realizace stavby ani jeho následný prodej.

Přestože dle NOZ se stavby stávají součástí pozemku, pro účely vedení účetnictví je nezbytné z nemovité věci „pozemek" oddělit část, která se dle účetních předpisů neodepisuje od té části, která se odepisovat bude (např. stavba). V účetnictví tak nedochází k žádné změně, neboť již doposud bylo nutné vykazovat zvlášť pozemek a zvlášť stavbu.

2.2. Technické zhodnocení

Nově je uvedena definice technického zhodnocení a informace k výši ocenění tohoto majetku vykazovaného jako dlouhodobý majetek. Do 31.12.2013 bylo u výše ocenění technického zhodnocení odkazováno na ustanovení zákona o dani z příjmu. Nově je technické zhodnocení dlouhodobým majetkem od výše ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku. Tato skutečnost bude znamenat pro účetní jednotku aktualizaci souvisejících vnitropodnikových směrnic.

V rámci tohoto článku byl stručně naznačen přehled novinek v účetních předpisech v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva, které vstoupily v účinnost od 1.1.2014. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz k danému tématu, neváhejte nás kontaktovat.

Eva Kovandová, eva.kovandova@fucik.cz