GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Sexuální orientace jako důvod odmítnutí uzavření smlouvy s OSVČ

Sdílet článek:

Polsko se pravidelně umisťuje na spodních příčkách v žebříčcích hodnocení tolerance sexuálních menšin[1]; místní i zahraniční podporovatelé LGBT komunity se pravidelně vyhrazují vůči tendencím nejen polských politiků v této oblasti. Například i v případě, kdy polský ministr spravedlnosti požadoval zrušení všech předchozích odsuzujících rozsudků v neprospěch pracovníka tiskárny, který odmítl poskytnout službu LGBT zákazníkovi.[2]

Jedním z těch, kteří se v nedávné době rozhodli nespravedlnosti postavit a řešit nenávistné jednání právní cestou, je i tvůrce videí, audiovizuálních sestřihů a propagačních trailerů pro polskou veřejnoprávní televizi. Žalobce, jakožto osoba samostatně výdělečně činná („OSVČ“), dodával televizi editorské služby přibližně po sedm let, a to až do doby, kdy tato spolupráce byla žalovanou společností jednostranně ukončena. Shodou okolností tak žalovaná společnost učinila dva dny poté, co žalobce společně se svým partnerem zveřejnil na YouTube vánoční hudební video „Pokochaj nas w święta“ („Mějte nás rádi o Vánocích“). Video[3] zachycuje vánoční oslavy párů stejného pohlaví, a to s cílem podpořit toleranci vůči sexuálním menšinám. Žalobce označuje právě zveřejnění zmíněného videa za důvod ukončení spolupráce a neuzavření dalších smluv o dílo ze strany žalované společnosti a cítí se být obětí přímé diskriminace při výkonu výdělečné činnosti z důvodu své sexuální orientace.

Žalovaná společnost argumentovala, že polský zákon nijak nezaručuje práva OSVČ na ochranu proti ukončení smlouvy či neuzavření smlouvy, na jejímž základě má OSVČ své služby poskytovat. Z důvodu, že se nejednalo o pracovní smlouvu, označovala společnost žalobcův požadavek spočívající v náhradě na zaplacení náhrady škody a nemajetkové újmy ve výši 47 924,92 polských zlotých (přibližně 237 530 Kč)  za bezpředmětný. Podle společnosti se totiž jedná o běžné riziko podnikání, kdy jako zákazník přestala mít o služby OSVČ zájem.

Varšavský krajský soud se tak v rámci tohoto sporu obrátil na Soudní dvůr Evropské unie, který v této věci dne 12. ledna letošního roku rozhodl o předložené předběžné otázce. Otázka se týkala posouzení, zda nezávislá hospodářská činnost OSVČ spadá pod pojem „samostatné výdělečné činnosti“ tak, jak ji chápe Směrnice o rovném zacházení v zaměstnání a povolání[4] („Směrnice“). Pokud by činnost OSVČ pod tento pojem nešlo podřadit, nebyla by tím Směrnice zbavena svého užitečného účinku?

Soudní dvůr EU rozhodl jednoznačně. Sexuální orientace nemůže být důvodem k odmítnutí uzavření či prodloužení smlouvy s OSVČ. Ukončení dlouhodobé spolupráce, které je zjevně odůvodněno sexuální orientací OSVČ, je nepřípustné. Generální advokátka ve svém stanovisku uvedla, že „[…] svoboda volby smluvní strany může být legitimně omezena s cílem chránit další důležité hodnoty v demokratické společnosti, jako je rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Směrnice tuto hodnotu specificky zaručuje, aniž se dotýká podstaty svobody zvolit si smluvní stranu. Konkrétně si hospodářské subjekty i nadále mohou zvolit nejvhodnější osobu pro práci založenou na důvodech, jež jsou relevantní pro danou práci.“[5].

Tvrzení polské veřejnoprávní televize o smluvní volnosti je tak irelevantní a smluvní volnost má v právním státě hranice – je omezena ochranou dalších důležitých hodnot.

Cílem Směrnice je poskytnout ochranu před diskriminací v přístupu k jakékoli práci, kterou si daná osoba vydělává na živobytí. V takovém pojetí účelu Směrnice není žádný důvod, aby z její oblasti působnosti byly vyloučeny OSVČ. Dle rozhodnutí Soudního dvora EU jsou tedy OSVČ podobně jako zaměstnanci chráněny a náleží jim ochrana proti diskriminačnímu jednání, ke kterému došlo v přístupu k jejich práci či při jejím výkonu.

[1] Srov. např. TILLES, D.: „Poland ranked as worst country in EU for LGBT people“, dostupné online zde: https://notesfrompoland.com/2020/05/14/poland-ranked-as-worst-country-in-eu-for-lgbt-people/.

[2] RPO, Sprawa drukarza z Łodzi [The printer from the Lodz case] (14 June 2018) https://www.rpo.gov.pl/pl/postepowania-strategiczne-rpo/sprawadrukarza-z-lodzi, accessed 28 July 2018.

[3] JAKUB & DAWID – POKOCHAJ NAS W ŚWIĘTA, YouTube, dostupné online zde: https://www.youtube.com/watch?v=b7fpUj9zxfs

[4] Směrnice 2000/78, čl. 3 odst. 1 písm. a) a c), zaručující ochranu proti diskriminaci založené zejména na sexuální orientaci, pokud jde o podmínky přístupu k zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo k povolání, včetně kritérií výběru a podmínek náboru, jakož i podmínek zaměstnání a pracovních podmínek.

[5] Generální advokátka T. Ćapeta: Sexuální orientace nemůže být důvodem k odmítnutí uzavřít smlouvu s osobou samostatně výdělečně činnou (europa.eu) dostupné online zde: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/cp220145cs.pdf