GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Milan Pašek | 12. Března 2014

Sestavení a ověření zprávy o vztazích po rekodifikaci soukromého práva

Sdílet článek:

Společně s rekodifikací soukromého práva a vznikem zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK") se pozměňují požadavky na tvorbu, obsah a ověřování Zprávy o vztazích nebo dříve dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ") Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (dále jen „Zpráva"). V tomto článku bychom vás rádi informovali, jakým právním předpisem se řídit při sestavování Zprávy za rok 2013, zda nově podle ZOK nebo jako doposud podle ObchZ.

Obecné informace o Zprávě dle ObchZ

Zpráva je důležitým dokumentem popisujícím vztahy mezi ovládanými osobami a ovládající osobou. Za předpokladu neexistence ovládací smlouvy je statutární orgán ovládané osoby povinen vypracovat, do 3 měsíců od konce účetního období Zprávu. Statutární orgán je povinen ve Zprávě uvést například veškeré vztahy mezi propojenými osobami za uplynulé účetním období nebo informaci, zda ovládané osobě z tohoto vztahu nevznikla újma. Pokud by taková újma nastala, je statutární orgán povinen uvést informaci o vyrovnání vzniklé újmy.

Ve zprávě dle ObchZ by také měly být uvedeny výhody a nevýhody plynoucí ze vztahu s ovládající osobou. Tuto část doplňuje nově ZOK požadavkem, aby statutární orgán uvedl, zda z tohoto vztahu převyšují spíše výhody nebo nevýhody.

Obecné informace o Zprávě dle ZOK

Nejzásadnější změnou je povinnost sestavení Zprávy pro všechny ovládané společnosti. Ovládací smlouvy přestávají být (dle §780 ZOK) v lhůtě po 1. 7. 2014 účinné. Ve Zprávě musí být také uveden přehled jednání, které ovládaná osoba učinila v zájmu ovládající osoby. Uvedení se týká majetku, jehož hodnota je vyšší, než 10% základního kapitálu. Jednou z novinek také je, že ovládající osobě může v případě úpadku ovládané osoby hrozit sankce z titulu rozporu s péčí řádného hospodáře.

Konec účetního období k 31. 12. 2013

Ministerstvo spravedlnosti České republiky (dále „MS"), tvůrce ZOK, nevylučuje, ale ani nepožaduje pro sestavení Zprávy pro rok 2013 konkrétní právní úpravu. Ovšem v přechodných ustanovení ZOK, konkrétně v § 775, se stanovuje nutnost řídit se tímto zákonem až po datu účinnosti, tj. 1. 1. 2014. Volba právní úpravy, podle které bude statutární orgán Zprávu sestavovat, by se dle právních stanovisek měla řídit podle toho, kdy společnosti dosáhla vlastností potřebných pro povinnost sestavit Zprávu. Pokud tedy společnost v roce 2013 splnila znaky definice ovládané společnosti (§ 66a odst. 9, ObchZ), tak by měl její statutární orgán sestavit Zprávu dle právní úpravy roku 2013. MS však variantně nevylučuje i možnost sestavení Zprávy za r. 2013 dle ZOK.

Konec účetního období v průběhu roku 2014

Obtížnější bude posoudit, podle jaké právní úpravy by se mělo řídit sestavování Zprávy v případě, že účetní jednotka používá hospodářský rok. Budeme-li se držet § 775 ZOK, který stanovuje účinnost ZOK od 1. 1. 2014, je patrné, že takovou Zprávu bude nutné rozdělit na dvě části. Paragrafy upravující sestavení Zprávy v ZOK doznaly oproti ObchZ několika změn, proto je nutné u obou částí postupovat podle jiné právní úpravy. V první části budou zachyceny události uskutečněné během roku 2013 a ve druhé části pak události z roku 2014.

Ověření Zprávy o vztazích auditorem

Při ověřování Zprávy bude auditor postupovat v souladu s právní úpravou, ve které statutární orgán tuto Zprávu sestavil. Auditorovi tak nic nebrání v tom ověřit Zprávu jak pomocí ObchZ tak ZOK. Pokud by auditor při ověřování Zprávy došel k závěru, že měla být sestavena podle jiné právní úpravy, uvede toto zjištění v auditorské zprávě jako odstavec vyjadřující se k „jiným skutečnostem".

„Obchodní korporace uvedené v odstavci 4 se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona změnou svých společenských smluv podřídit tomuto zákonu jako celku. Údaj o tom zapíše obchodní korporace do obchodního rejstříku. Změna společenské smlouvy nabývá v tomto případě účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku."

Dle výše uvedeného odstavce, mohou společnosti nejpozději do dvou let ode dne účinnosti ZOK provést tzv. opt-in. Uplatnění tohoto práva znamená plnou podřízenost nové právní úpravě, tedy ZOK. Předpokladem je, že společnosti, které opt-in provedou, již nebudou žádat o samostatné ověření Zprávy. Nově totiž budou auditoři ověřovat pouze účetní závěrku a výroční zprávu, jejíž součástí bude zpráva o vztazích.

Závěr

Úkolem auditora je zkontrolovat soulad sestavené Zprávy se zákonem. Povinnost sestavit Zprávu má statutární orgán společnosti, je to tedy statutární orgán, který musí rozhodnout, podle jaké právní úpravy bude při sestavování Zprávy postupovat. Ve Zprávě by mělo být zmíněno, podle jaké právní úpravy byla sestavena. Při absenci této informace bude taková zpráva jen stěží ověřitelná. Pokud bude mít auditor výhrady ke zvolené právní úpravě, uvede tuto výhradu ve své auditorské zprávě.

Bc. Vladimír Blecha
Vladimir.Blecha@fucik.cz