GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Vaněčková | 8. Listopadu 2012

Řešení problematiky s nákupem automobilu ve vztahu k DPH

Sdílet článek:

V tomto článku Vám chceme ve stručnosti zrekapitulovat řešení problematiky s nákupem automobilu ve vztahu k DPH.

I. Historie - uplatnění nároku na odpočet u zakoupeného automobilu

a) Znění zákona o DPH (dále jen „ZDPH“) do 31.3.2009

V tomto období nebylo umožněno uplatnit nárok na odpočet daně u nákupu osobního automobilu (kategorie zapsaná v technickém průkazu = M1 nebo M1G).

Blokace odpočtu daně u ostatních automobilů nebyla (situace byla často řešena nákupem auta s tzv. mřížkou kategorie zapsaná v technickém průkazu = N1).

b) Aktuální stav

Zákaz uplatnění nároku na odpočet má dopad i na dnešní stav. Blokace odpočtu se vztahovala také na osobní automobily pořizované prostřednictvím finančního pronájmu a trvá dodnes u aut, která byla předána do užívání do 31.3.2009.

Automobily zakoupené nebo předané do užívání po 1.4.2009 – zde již blokace odpočtu daně není.

Pokud plátce daně pořídí automobil za „hotové“  postupuje se podle obecných pravidel ZDPH, tzn. podle využití automobilu.

II. Finanční leasing automobilu

Existují dvě situace nákupu automobilu na finanční leasing:

a) ve smlouvě sjednána povinnost následného odkupu automobilu nájemcem

b) ve smlouvě je sjednáno pouze právo následného odkupu automobilu nájemcem

ad a) povinnost odkupu

Leasingová společnost provede jednorázový odvod DPH při předání automobilu nájemci a nájemce uplatní nárok na odpočet rovněž najednou (na počátku trvání leasingové smlouvy).

ad b) právo nájemce automobil nabýt

Jedná se o službu nájmu. DPH je leasingovou společností odváděno postupně (dle jednotlivých splátek) a shodně je uplatňován nárok na odpočet.

III. Nárok na odpočet

a) Plný nárok na odpočet daně při pořízení automobilu

Plný nárok na odpočet může plátce daně uplatnit v případě výhradního použití automobilu pro plnění dle ustanovení § 72 odst.1 ZDPH (uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku, zdanitelné plnění  určené na vývoz nebo  dodání zboží do jiného členského státu).

b) Situace bez nároku na odpočet daně při pořízení automobilu

  1. pokud je v rámci ekonomické činnosti využíváno pouze pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet 
  2. automobil využíván pouze k výkonu veřejné správy (např. obec) – nepovažují se ve vztahu k ustanovení § 5 odst. 3 ZDPH za osobu povinnou k dani
  3. koupě auta od jiného plátce - autobazaru, který při prodeji použil režim přirážky tzn. odvedl  DPH pouze ze své přirážky

c) Krácený nárok na odpočet daně při pořízení automobilu – použití pro ekonomickou činnost s nárokem i bez nároku na odpočet

Při pořízení automobilu do majetku, který je využíván pro zdanitelnou i osvobozenou činnost se uplatní nárok na odpočet v krácené výši (viz. ustanovení § 76). Potřeba sledovat vývoj krátícího koeficientu v průběhu následujících 4 let. V případě, že se liší o více než 10% od vypořádacího koeficientu roku pořízení, pak je  důvod pro provedení úpravy odpočtu daně.

d) Použití automobilu i pro jiné účely než ekonomické činnosti, poměrný nárok na odpočet při pořízení automobilu

Osobní automobil zakoupený do 31.3.2009

  1. pokud plátce pořídil osobní automobil do 31.3.2009 a nyní jej využívá k ekonomické činnosti, příp. i  jiným účelům, nemusí ve vztahu k takovému využití  vyvozovat žádné důsledky (při pořízení nebyl uplatněn nárok na odpočet)
  2. u těchto aut se  řeší použití mimo ekonomickou činnost pouze u nově vznikajících výdajů (opravy, nákup pneumatik, PHM apod.)

Osobní automobil nakoupený od 1.4.2009 do 31.3.2011 (a rovněž u nákladních aut pořízených v tomto i   předchozím období)

  1. uplatnění nároku na odpočet v poměrné výši (plánované použití pro ekonomickou činnost)
  2. uplatnění nároku v plné výši a následné přiznávání daně na výstupu při použití automobilu pro účely nesouvisející s ekonomickou činností

 Osobní automobil nakoupený po 1.4.2011

Jedinou možností je uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši (poměr se určuje kvalifikovaným odhadem). Poznámka -  poměrový a krátící koeficient nejsou totožné pojmy.

Nově je stanovena  povinnost sledovat využití automobilu. To znamená, že v roce pořízení tohoto osobního automobilu si stanoví poměr a pokud nastane koncem roku odchylka větší než 10% od původního, pak je povinnost provést opravu odpočtu daně (§ 75 odst.4 ZDPH) a v dalších letech úpravu odpočtu daně.

e) Pořízení automobilu v rámci finančního pronájmu

V tomto případě se nejedná o pořízení dlouhodobého majetku a plátce má u leasingů započatých do novely k 1.4.2011 i po této novele možnost zvolit si variantu uplatnění nároku na odpočet v plné výši a následné zdanění jiného použití než pro ekonomickou činnost nebo možnost uplatnění odpočtu daně v poměrné výši.

f) Nárok na odpočet u souvisejících plnění

Odpočet daně u plnění souvisejících s provozem automobilu (ND, PHM, opravy, údržba…) se posuzuje obdobně jako u samostatného pořízení automobilu.

Plátce může mít plný, částečný (poměrný či krácený) nárok na odpočet daně nebo může být situace, kdy nárok na odpočet nelze uplatnit.

Změna účelu použití automobilu v letech následujících po pořízení

V případě, že je použit automobil k jiným účelům než bylo stanoveno tj. např. bylo předpokládáno větší užití pro zdanitelné plnění a je využíván pro osvobozené plnění   (pokud se tak stane v následujících 4 letech) je možnost či povinnost provedení úpravy odpočtu daně (§78).

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici.

Jan Tahal
jan.tahal@fucik.cz