GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Vaněčková | Jan Tahal | 4. Května 2021

Přiznání k dani z příjmů 2020 - velký přehled termínů

Sdílet článek:

Cílem tohoto článku je upozornit na povinnosti dané platnou legislativou, která mimochodem prošla významnými změnami, ale i na dopady generálního pardonu s ohledem na současnou epidemiologickou situaci.      

  1. Termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů

Obecná pravidla

Byli jsme dlouhou dobu zvyklí, že se daňové přiznání podává do konce března a ti, kteří mají - poradce či jsou povinně auditovaní, mohou podat přiznání do konce června. Díky novele daňového řádu se nám tyto zažité termíny mění. Termín, kdy je nutné přiznání podat do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období zůstává zachován, nově však je prodloužena lhůta, pokud je daňové přiznání po tomto termínu podáno elektronicky, a to na 4 měsíce od konce zdaňovacího období, tzn. za rok 2020 do 3.5.2021. Daňovému poplatníkovi (ať už k dani z příjmů právnických či fyzických osob) tedy končí základní lhůta 1.4.2021, ať již podá přiznání k dani z příjmů fyzicky či elektronicky, možnost měsíce navíc je získána v případě elektronického podání, pokud v základní lhůtě není přiznání podáno, a je podáno ve lhůtě do 3.5.2021 elektronicky. Pro daňové subjekty, za které podává daňové přiznání poradce a nevyužijí základní tříměsíční lhůty nebo povinně auditované společnosti, zůstává termín posunut na šest měsíců od konce zdaňovacího období, tj. do 1.7.2021. Provázání na splatnost daně zůstalo zachováno (podrobněji v části 2 tohoto článku).

Další důležitou novinkou je to, že je v případě zastoupení poradcem vypuštěna povinnost uplatnit plnou moc u správce daně v základní tříměsíční lhůtě. Prokázání zastupování stačí učinit až s lhůtou pro podání daňového přiznání. Pokud tedy k 1.4. nestačíte plnou moc s daňovým poradcem dořešit, nevadí, pořád může být přiznání podáno v prodloužené lhůtě do konce června. Zároveň je termín (1.4.2021) nově nastaven tak, že se týká i poplatníků, kteří mají daňové přiznání zpracováno a podáno poradcem, ale rozhodnou se jej podat v termínu do tří měsíců po skončení zdaňovacího období. Důvodem této úpravy je to, aby poplatníci vykazující přeplatek na dani nemuseli čekat na vrácení peněz až do srpna, ale lhůta pro vrácení jim začala běžet již od 1. dubna (nevztahuje se samozřejmě na povinně auditované společnosti).

Pro úplnost dodáváme, že legislativa poplatníkům umožňuje využít možnosti podat Žádost o prodloužení termínu pro podání daňového přiznání, kterou je však nutné řádně odůvodnit.  Lhůtu lze prodloužit maximálně o 3 měsíce nebo na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období v případě zahraničních příjmů. Pokud není daňové přiznání podáno v řádném termínu, správce daně uloží pokutu za opožděné tvrzení daně (§ 250 Daňového řádu). Nicméně je umožněno využít tzv. ochrannou lhůtu a to do 5 pracovních dnů po stanoveném termínu (v této situaci není ukládána žádná sankce). 

V případě uložení pokuty za opožděné tvrzení daně je nově možné správce daně zažádat o její prominutí, a to z ospravedlnitelných důvodů.


Pravidla na základě vyhlášeného generálního pardonu ze dne 8.3.2021

Aby změn nebylo málo, tak se vše pro zdaňovací období roku 2020 ještě trochu mění. S ohledem na vyhlášení generálního pardonu ministryně financí došlo k umožnění podání daňového přiznání k dani z příjmů v papírové formě bez uložení pokuty za opožděné tvrzení daně do 3.5.2021 a v případě elektronického podání do 1.6.2021. Termín 1.7.2021 u povinně auditovaných společností nebo daňových přiznání zpracované poradcem zůstává neměnný.

Dovolujeme si upozornit, že se nejedná o prodloužení termínu pro podání daňového přiznání, ale o prominutí sankcí, které mohou mít negativní vliv například na vydání kladného Potvrzení o bezdlužnosti. Zároveň upozorňujeme, jak je již i výše uvedeno, že se toto rozhodnutí vztahuje pouze na zdaňovací období roku 2020.

  1. Termíny pro placení daně z příjmů

Obecná pravidla

Termín pro placení daně souvisí se stanoveným termínem pro podání daňového přiznání. To znamená, že daň musí být zaplacena nejpozději v den termínu pro podání daňového přiznání (pozn. peněžní prostředky musí být v tento den připsány již na bankovním účtu správce daně).

I pro placení daně platí tzv. ochranná lhůta, kdy není ukládána žádná sankce. V případě jejího nedodržení je předepsán úrok, pokud překročí částku ve výši 1 000 Kč. Dovolujeme si upozornit, že počínaje dnem 1.1.2021 došlo k jejímu procentnímu snížení a nově se odvíjejí od ustanovení Občanského zákoníku. Pokud poplatník nemá na zaplacení daňové povinnosti, má možnost požádat správce daně o povolení splátek nebo posečkání úhrady. Další možností zmírnění dopadů pozdní úhrady a předepsaných úroků z prodlení je zažádat správce daně o jejich prominutí. Pokud existují ospravedlnitelné důvody, může správce daně úroky z prodlení částečně nebo zcela prominout.


Pravidla k placení daní na základě vydaného generálního pardonu ministryně financí ze dne 8.3.2021

S ohledem na vydaný generální pardon, který umožňuje bezsankčně podat daňové přiznání o jeden měsíc později (u písemných podání do 3.5., u elektronických podání do 1.6.2021), je v případě úhrady daně v tomto termínu prominut úrok z prodlení za opožděnou úhradu této daně.


Přehledová tabulka týkající se daňových povinností

Obecně platná pravidla pro stanovení termínů

Generální pardon ze dne 8.3.2021

DPFO, DPPO (neprodloužený termín)  - podání a úhrada do 1.4.2021

DPFO, DPPO do 1.4.2021, při podání a úhradě do 3.5. bez sankcí

DPFO, DPPO (prodloužený termín) podání a úhrada do 3.5.2021

DPFO, DPPO do 3.5.2021, při podání a úhradě do 1.6. bez sankcí

DPFO, DPPO  (prodloužený termín) podání a úhrada do 1.7.2021

DPFO, DPPO podání a úhrada do 1.7. 2021


Použité zkratky: DPFO – daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, DPPO – daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Neprodloužený termín = základní tříměsíční lhůta po konci zdaňovacího období.
Prodloužený termín = prodloužení lhůty na 4 měsíce po konci zdaňovacího období v případě elektronického podání po základní lhůtě či  na 6 měsíců po konci zdaňovacího období v případě zastupování  poradcem či u povinně auditovaných společností.

 

  1. Přehledy pojistného na sociální a veřejné zdravotní pojištění

 

Sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Obecná pravidla

Fyzická osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích samostatné výdělečné činnosti. Tento přehled musí být předložen nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání.

Doplatek pojistného za rok 2020 vyplývající z přehledu je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu.

Generální pardon

Osoba výdělečně činnost, která nepodává daňová přiznání poradcem má možnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 v delším termínu, a to bez sankcí. Termín je stanoven nejpozději do 30.6.2021. Podmínkou prominutí sankce je však to, že bude v tomto termínu současně i uhrazen případný doplatek pojistného. Při podání daňového přiznání poradcem zůstává i nadále platný termín do 2.8.2021.


Zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Na základě novely zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění č. 65/2021, který nabyl účinnosti dne 10.4.2021 je pro všechny osoby samostatně výdělečně činné  stanoven posledním dnem, kdy je nutné podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020, pondělí 2. srpna. Na rozdíl od Přehledů podávaných správám sociálního zabezpečení se to týká i podávaných daňových přiznání poradcem. Nedoplatek pojistného musí plátce uhradit do osmi dnů od data, kdy reálně byl nebo podle zákona měl být podán Přehled.

  1. Hlášení osvobozených příjmů

Obecná pravidla

Pokud jste poplatníkem daně z příjmů fyzických osob a obdrželi jste v roce 2020 osvobozený příjem, který je vyšší než 5 000 000 Kč, máte povinnost toto správci daně oznámit. Toto Oznámení je potřeba v souladu s § 38v Zákona o dani z příjmů podat správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání, která je pro Vás stanovena. Za neoznámení tohoto příjmu totiž hrozí pokuta jejíž výše je pevně procentně stanovena. 


Pravidla na základě vydaného generálního pardonu

Bez sankcí lze podat Oznámení o jeden měsíc déle než je stanovený termín pro podání daňového přiznání, pokud se ovšem na Vás nevztahuje prodloužený termín 1.7.2021.

Věříme, že Vám tento článek pomohl objasnit určité nepřesnosti, které můžete v současnosti slyšet nebo číst z různých mediálních zdrojů. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.