GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Richard Knobloch | 29. Února 2024

DPH

Připravovaná novela zákona o DPH s účinností od ledna 2025

Sdílet článek:

Ministerstvo financí připravilo a rozeslalo do připomínkového řízení návrh novely zákona o DPH, u něhož předpokládá účinnost od 1. ledna 2025. Po několika letech by se v případě schválení mělo jednat o zásadní novelu, která se promítne prakticky do všech oblastí DPH. Lze očekávat, že text novely dozná ještě zásadních změn, nicméně právě s ohledem na důležitost navrhovaných změn považujeme za důležité vás na ty hlavní upozornit již nyní. Hlavní změny, které připravovaná novela navrhuje, zahrnují:

 • změnu okamžiku registrace plátce (v případě překročení obratu 2 milióny Kč od začátku následujícího kalendářního roku, avšak v případě překročení obratu 2 536 500 Kč prakticky ihned;
 • zavedení zvláštního režimu pro malé podniky pro činnosti v jiných státech EU;
 • zavedení povinnosti zmocněnce pro komunikaci se správcem daně pro subjekty ze třetích zemí;
 • zrušení zvláštních pravidel pro dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností;
 • rozšíření tuzemského režimu přenesení daňové povinnosti na úklidové služby;
 • změny lhůt pro nárokování odpočtu a provádění oprav základu daně;
 • změny pravidel pro určení místa plnění v případě virtuálního přístupu na kulturní, sportovní, vzdělávací a další obdobné akce;
 • rozšíření povinnosti dodanění do úrovně ceny obvyklé i na plnění poskytnutá úplatně zaměstnancům a osobám jim blízkým;
 • změny v opravách DPH u nedobytných pohledávek;
 • vyloučení odpočtu DPH u dovozu zboží nevlastníkem v situaci, kdy nebude jeho hodnota zahrnuta do hodnoty uskutečněného plnění;
 • vyloučení osvobození od daně u některých finančních služeb (zejména služby tzv. asset managementu);
 • změny v osvobození a zdanění u nemovitostí (zkrácení časového testu pro osvobození, podrobné vymezení podstatných změn dokončené stavby, vymezení pozemku jako stavebního už ve vazbě na územní plánování, vazba definice bytového a rodinného domu na zápis v katastru nemovitostí);
 • změny v rozsahu osvobození u vzdělávacích služeb (nově mají být osvobozeny např. mezinárodně uznávané kurzy na veřejných vysokých školách);
 • nová pravidla pro osvobození/vrácení DPH pro cestující ze třetích zemí;
 • zavedení právního nástupnictví v případě pozbytí obchodního závodu (nově nazýván jako pozbytí souhrnu majetku);
 • zavedení pravidel pro vrácení bezdůvodně zaplacené, resp. na dokladu uvedené, daně;
 • zpřesnění u zdravotnických prostředků podléhajících snížené sazbě DPH (např. tlakoměry a oxymetry);
 • zrušení omezení odpočtu u osobních automobilů v hodnotě základu daně nad 2 milióny Kč, a to od roku 2027.

Jak uvádíme v úvodu, předpokládáme, že návrh novely ještě v rámci legislativního procesu dozná změn. O legislativním vývoji vás budeme průběžně informovat s tím, že v jeho průběhu připravíme podrobnější informace a související školení.