GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Vladimír Toráč | Anna Beránková | 21. Února 2023

Posuzování časového testu při výměně obchodních podílů

Sdílet článek:

Koordinační výbor komory daňových poradců s generálním finančním ředitelstvím (dále jen „GFŘ“) 25. ledna uzavřel příspěvek 601/30.11.22 týkající se způsobu posuzování podmínek osvobození při výměně obchodních podílů.

Výměnou podílů se rozumí nabytí podílu obchodní korporací v rozsahu, který představuje většinu hlasovacích práv (více než 50 %) nabyté korporace, přičemž obchodní korporace poskytne společníkům na nabyté obchodní korporaci za podíl v nabyté obchodní korporaci podíl v nabývající obchodní korporaci s případným doplatkem na dorovnání.

Příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci se od daně podle § 4 odst. 1 písm. s) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) osvobozuje v případě, přesáhne-li doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem dobu 5 let. Zároveň se doba 5 let mezi nabytím a úplatným převodem podílu při jejich výměně a při splnění podmínek v § 23b ZDP nepřerušuje. U cenných papírů (kromě kmenových listů) platí podle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP stejné podmínky s rozdílnou délkou časového testu, která je pouze 3 roky.

Kontinuita časového testu při výměně podílů se aplikuje pouze při splnění všech podmínek v § 23b ZDP. Daňoví poradci ovšem zpochybňovali výklad, že splněním těchto podmínek se rozumí i splnění požadavků na daňový domicil nabývající obchodní korporace, nabyté obchodní korporace a společníků uvedené v § 23b odst. 6, neboť tyto podmínky se vztahují k aplikaci § 23b odst. 3 až 5 ZDP.

Předkladatelé příspěvku se domnívali, že je diskriminační, aby podmínky pro osvobození od daně byly posuzovány jinak pro společníky nabývané společnosti, kteří jsou českými rezidenty, a jinak pro společníky, kteří jsou daňovými rezidenty jiných členských států EU.

GFŘ však s dílčím závěrem daňových poradců nesouhlasilo. Pro zachování (nepřerušení) časového testu při výměně podílů je nutné, aby byly splněny všechny podmínky § 23b ZDP, a to včetně podmínky české daňové rezidence.