GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 13. Srpena 2015

Osvobození příjmů za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy

Sdílet článek:

Příjem za práci žáků a studentů z praktického výcviku podléhal do konce roku 2013 zdanění jako klasický příjem ze zaměstnání. Tento stav byl změněn daňovou novelou, která nabyla účinnosti počátkem roku 2014, a od 1. ledna 2014 je tak příjem žáků a studentů získaný z praktického vyučování a praktické přípravy od daně z příjmů fyzických osob osvobozen.

Implementací osvobození tohoto příjmu do zákona o daních z příjmů došlo ke sjednocení úpravy daně z příjmů fyzických osob s úpravou veřejných pojistných. Tento nesoulad plynul ze skutečnosti, že jak pro účely důchodového tak zdravotního pojištění nebyly tyto osoby považovány za zaměstnance, díky čemuž získaný příjem nepodléhal uvedeným pojistným. Dále lze osvobození považovat za určitou podporu pro zvýšení motivace zapojování žáků a studentů do praxe, která by měla vést ke zlepšení postavení absolventů na trhu práce.

Při podrobnějším rozboru ustanovení upravujícího osvobození však lze však dojít k závěru, že jej nelze aplikovat plošně na všechny žáky a studenty. Konkrétně je osvobození problematické aplikovat na příjem získaný z praxe studentů vysokých škol. Toto omezení je způsobeno terminologií, která je v ustanovení o osvobození použita. V zákoně se doslova uvádí, že je osvobozen „příjem za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy“. Tyto pojmy zákon o daních z příjmů přebral ze školského zákona, kterým se řídí střední a vyšší odborné školy. Na rozdíl od nich jsou však vysoké školy vázány zákonem o vysokých školách, který pojmy „praktické vyučování“ ani „praktická příprava“ explicitně nepoužívá. Z uvedeného lze dovodit, že nelze ustanovení o osvobození vztáhnout na studenty vysokých škol.

Společnost Fučík & partneři na tuto skutečnost upozornila Generální finanční ředitelství v rámci příspěvku na Koordinační výbor, který byl uveřejněn dne 28. 5. 2015. Záměrem příspěvku bylo dospět k závěru, na základě kterého by bylo možné osvobození aplikovat i na studenty vysokých škol, čímž by byl napraven současný právní stav, který je dle našeho názoru vůči vysokoškolským studentům diskriminační.

Generální finanční ředitelství se však ve svém stanovisku vyjádřilo k závěrům společnosti Fučík & partneři zamítavě s odvoláním na odlišnosti právních norem, kterými jsou vzdělávací instituce vázány. Ze stanoviska tak vyplývá, že pokud v budoucnu nedojde k další změně příslušné legislativy, nebude možné dle Generálního finančního ředitelství osvobození na příjmy studentů vysokých škol z odborné praxe aplikovat.

Otázkou však zůstává, jak by byl případný spor v této věci řešen soudy.

Zpracoval: Štěpán Hrubý