GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Milan Pašek | 26. Června 2012

Odložená daň

Sdílet článek:

Prostřednictvím odložené daně se v účetnictví zachycují současné závazky/pohledávky vůči finančnímu úřadu, které budou zobrazeny v budoucích daňových přiznáních. Tyto budoucí závazky/pohledávky vznikají z přechodných rozdílů mezi účetním a daňovým posouzením některých položek. Přechodné rozdíly mohou být zdanitelné tzn., vedou k odloženému daňovému závazku nebo odčitatelné tzn., vedou k odložené daňové pohledávce.

Důvodem účtování odložené daně je zejména zadržet zisk, aby nedošlo k jeho vyplacení akcionářům, protože tento zisk bude muset být použit v budoucnu na úhradu daňové povinnosti. 

O odložené dani účtují účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (auditované společnosti a akciové společnosti) a ostatní účetní jednotky na základě dobrovolného rozhodnutí.

Kalkulace odložené daně se provádí tzv. závazkovou metodou, která vychází z rozvahového přístupu. „Závazková metoda“ znamená, že daň bude odvedena nebo naopak uspořena (snížení závazku). „Rozvahový přístup“ je založený na přechodných rozdílech mezi rozvahovou základnou aktiva a závazku a jejich částkou v budoucnu uplatnitelnou pro daňové účely.

Pro odloženou daň neplatí zákaz kompenzace tzn. že výsledkem kalkulace je jeden přechodný rozdíl, který bude základem pro výpočet (vykázána bude buď pohledávka, nebo závazek, i v případě, že jeden z titulů znamená závazek a druhý pohledávku).

Odložená daň představuje součin výsledného rozdílu jednotlivých titulů a sazby daně z příjmů. Při změně sazby je třeba přepočítat kalkulaci novou sazbou. Výsledná odložená daň je účtována proti účtu skupiny 59 – daně z příjmů souvztažně s účtem skupiny 48 – odložená daň. O odloženém daňovém závazku účetní jednotka účtuje vždy (vytváří si zdroj na budoucí vyšší splatnou daň). O odložené daňové pohledávka účetní jednotka účtuje pouze s ohledem na princip opatrnosti např. pokud je odložená daňová pohledávka způsobena daňovými ztrátami, je nutné posoudit, zda účetní jednotka bude v budoucnu realizovat zdanitelný zisk, aby mohla daňové ztráty proti tomuto zisku uplatnit.

Odložená je daň při prvním účtování rozdělena do dvou částí. Část, která se vztahuje k předchozím obdobím je zachycena na účtech účtové skupiny 42, protože se jedná o opravu chyby a část, která se vztahuje k období běžnému je účtována v účtové skupině 59 (souvztažně s účty účtové skupiny 48). V následujících letech se na účtu účtové skupiny 48 účtuje zvýšení nebo snížení odložené daně meziročně vypočtené ze všech přechodných rozdílů. V případě změny metody se vzniklé rozdíly zaúčtují na účtech účtové skupiny 42.

Odložená daň se v rozvaze zobrazuje v aktivech, jedná-li se o odloženou daňovou pohledávku nebo v pasivech v případě odloženého daňového závazku. Ve výkazu zisku a ztráty zobrazuje účetní jednotka odděleně odloženou daň z běžné činnosti a odloženou daň z mimořádné činnosti.

Nejčastější tituly pro výpočet odložené daně představují následující položky:

  • Rozdíl mezi zůstatkovými účetními a daňovými cenami dlouhodobého majetku
  • Opravné položky k pohledávkám
  • Opravné položky k zásobám
  • Opravné položky k majetku
  • Rezervy
  • Nezaplacené pojistné
  • Nezaplacená daň z nemovitostí, převodu nemovitostí
  • Neuplatněná daňová ztráta

Např. odložená daň z rozdílných účetních a daňových zůstatkových cen (dále „ZC“) majetku. Účetní odpisy by měly zobrazovat skutečné opotřebení majetku v čase. V případě, že účetní jednotka vlastní stroj a stroj plánuje používat po dobu 10 let, měla by tomu odpisy přizpůsobit. Zatímco odpisy v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o daních z příjmů (dále „ZDP“) představují maximální částku, kterou si může poplatník za zdaňovací období uplatnit jako položku snižující základ daně. 

V případě, že jsou v daném roce účetní ZC vyšší než daňové ZC, znamená to, že si účetní jednotka uplatnila v daňovém přiznání vyšší daňové odpisy než ty, které jsou zaúčtované. Účetní jednotka tudíž odvedla nižší daň, než je ta, která by odpovídala nákladům zachyceným v účetnictví. V tomto okamžiku účetní jednotka zachytí odložený daňový závazek.

Martina Hůlová
martina.hulova@fucik.cz