GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Lukáš Zahrádka | Jiří Mačát | 20. Dubna 2021

Nový zákon o prověřování zahraničních investic

Sdílet článek:

Plánujete vstup investora ze země mimo EU nebo už s ním dokonce jednáte? Pak Vás bude zajímat nový zákon o prověřování zahraničních investic, který začne platit dne 1.5.2021 a vztahuje se na všechny investice, které k danému datu nebyly zcela dokončené. Máte tedy již podepsanou smlouvu, ale čekáte na splnění odkládacích podmínek? I na Vás nový zákon může dopadnout.

Nejdůležitější změnou, kterou zákon přináší, je povinnost nechat určité zahraniční investice posoudit a povolit Ministerstvem průmyslu a obchodu („MPO“). Tyto investice zákon definuje jednak skrze jejich původce, kterým musí být subjekt se sídlem mimo EU, nebo subjekt, který je takovým subjektem ovládán, a jednak skrze jejich předmět, kterým musí být vojenský materiál, zboží dvojího užití (tedy zboží primárně pro civilní použití, ale využitelné (příp. zneužitelné) i pro výrobu zbraní; samo MPO do této kategorie umisťuje i některé obráběcí stroje nebo chemikálie běžně používané v civilním průmyslu), kritická infrastruktura, celoplošná média, nebo jakýkoliv jiný předmět, investice do nějž „je způsobilá ohrozit bezpečnost ČR“ (tzv. „zbytková kategorie“).

U vojenského materiálu, zboží dvojího užití a kritické infrastruktury zákon vyžaduje předchozí povolení (tedy zahájení řízení o povolení investice u MPO). U celoplošných médií postačí předchozí konzultace, na základě které se MPO rozhodne, zda samo zahájí řízení o připuštění předmětné investice (to je obdobné řízení o povolení investice).

U zbytkové kategorie má investor možnost konzultaci navrhnout; pokud tak neučiní, má MPO právo po dobu 5 (pěti) let po dokončení transakce samo investici přezkoumat a, v krajním případě, i zakázat její další trvání (např. nařídit prodej předmětu investice). Tuto skutečnost vnímáme jako velmi problematickou, jelikož není zřejmé, jaké investice do této kategorie budou spadat, a pokud investor nepožádá o zmíněnou konzultaci (např. i z důvodu, že jeho investice podle jeho názoru do zbytkové kategorie nespadá), bude po dobu následujících 5 let nést riziko, že jeho investice může být ex post zakázána.

Do procesu rozhodování je zapojena i Vláda ČR a dle lhůt uvedených v zákoně lze očekávat, že celé řízení může trvat půl roku i déle. Výsledkem celého procesu pak je povolení či podmíněné povolení investice, její zákaz nebo zákaz jejího dalšího trvání. Proti rozhodnutí MPO se lze bránit jen v rámci správního soudnictví. Podaná žaloba však nemá odkladný účinek.

Za porušení povinností hrozí zahraničnímu investorovi pokuta až do výše 1 nebo 2 % jeho čistého celkového obratu za jeho poslední ukončené účetní období.

Pokud tedy aktuálně jednáte o investici, která by musela být dle nového zákona povolena nebo konzultována, silně doporučujeme ji do 30.4.2021 dotáhnout do konce. V budoucnu pak bude nutné u každé investice, kde vystupuje investor mimo EU, posuzovat, zda nespadá do některé z definovaných kategorií povolovaných investic, a pokud nikoliv, zda je na místě žádat pro vyloučení budoucích rizik MPO o „preventivní“ konzultaci.