GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | Vendula Florešová | 22. Listopadu 2022

Novinky v oblasti daně z příjmů fyzických osob 2023

Sdílet článek:

Poslanecká sněmovna dne 4. 11. 2022 schválila novelu zákona o daních z příjmů (ZDP) a zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) - sněmovní tisk č. 254. Návrh byl předán k projednání Senátu.

V tomto článku vám představíme některé změny pro oblast daně z příjmů fyzických osob (DPFO), které by měly vstoupit v platnost od 1. ledna 2023.

1.    Paušální daň

Od roku 2021 existuje pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) možnost odvádět daň z příjmu fyzických osob a pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění prostřednictvím tzv. paušální daně. 

Hlavním cílem novely je rozšířit okruh osob, kterým bude umožněn vstup do režimu paušální daně, a to zejména v návaznosti na novelu zákona o DPH, která navrhuje zvýšení limitu pro registraci k plátcovství DPH z dosavadního 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč za dvanáct po sobě jdoucích měsíců.

Pro vstup do paušální daně musí poplatník splňovat následující kritéria:

 • Je osobou samostatně výdělečně činnou (nikoli však společníkem v.o.s. či komplementářem k.s.).
 • Není plátcem DPH (tzn. příjmy do 1 000 000 Kč, resp. 2 000 000 Kč po novele).
 • K prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů zdaňovaných srážkovou daní).
 • Kromě příjmů ze samostatné činnosti má pouze příjmy osvobozené, příjmy mimo předmět daně nebo příjmy zdaňované srážkovou daní.
 • Mimo výše zmíněné příjmy má příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu či ostatní příjmy, pokud celková výše těchto příjmů nepřesáhne 15 000 Kč (navrhováno zvýšení na 25 000 Kč, resp. pozměňovací návrh na 50 000 Kč).
 • Poplatník do desátého ledna daného roku předloží správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu, ve kterém si zvolí pásmo paušálního režimu (na základě příjmů předchozího roku) – viz níže.

Novinkou je dále návrh na zavedení tří kategorií paušální daně, a to dle výše a charakteru příjmů OSVČ.

 

 

Rozhodné příjmy pro účast v daném pásmu

Celková měsíční záloha

I. pásmo

 • 1 mil. Kč bez ohledu na druh činnosti
 • 1,5 mil. Kč, pokud min. 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdajový paušál ve výši 80 % z příjmů (zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, živnostenské podnikání řemeslné) nebo 60 % z příjmů (živnostenské podnikání)
 • 2 mil. Kč, pokud min. 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdajový paušál 80 %

6 208 Kč

 

z toho:

daň 100 Kč

SP 3 386 Kč

ZP 2 722 Kč

II. pásmo

 • 1,5 mil. Kč bez ohledu na druh činnosti
 • 2 mil. Kč, pokud min. 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdajový paušál 80 % nebo 60 %

16 000 Kč

 

z toho:

daň 4 963 Kč

SP 7 446 Kč

ZP 3 591 Kč

III. pásmo

 • 2 mil. Kč bez ohledu na druh činnosti

26 000 Kč

 

z toho:

daň 9 320 Kč

SP 11 388 Kč

ZP 5 292 Kč

Vysvětlivky k tabulce: SP = sociální pojištění, ZP = zdravotní pojištění

Pokud by v průběhu zdaňovacího období došlo ke zvýšení/snížení příjmů tak, že by OSVČ spadla do jiného pásma než si původně zvolila, byl by jí umožněn přechod do odlišné kategorie:

a)    Pokud OSVČ splní podmínky pro nižší pásmo paušální daně, bude mít možnost podat oznámení o jiné výši paušální daně. Daň bude následně vypočtena dle nižšího pásma a vznikne přeplatek na dani. Původně bylo navrhováno, že výše pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zůstává a nelze ji zpětně měnit (tzn. přeplatky se nevrací), nicméně v rámci projednávání byl schválen pozměňovací návrh, že  o tyto přeplatky si OSVČ může taktéž zažádat zpět. 

b)    Naopak, pokud OSVČ přesáhne rozhodné příjmy pro dané pásmo, pak má povinnost správci daně předložit oznámení o jiné výši paušální daně. Paušální daň a pojistné se zvýší a poplatník bude mít povinnost rozdíly doplatit (splatnost ve lhůtě pro podání daňového přiznání). V případě, že by poplatník oznámení o změně na vyšší pásmo nepodal, dojde k ukončení paušálního režimu, z čehož vyplývá povinnost podat daňové přiznání a přehledy OSVČ na sociální a zdravotní pojištění.

2.    Limity pro podání daňového přiznání

V rámci novely bylo původně navrhováno zvýšení limitu příjmů zakládající povinnost podávat daňové přiznání z dosavadních 15 000 Kč na 25 000 Kč. V rámci projednávání se poslanci nakonec shodli na výraznějším růstu, a to na částku 50 000 Kč. Fyzická osoba s ročními příjmy do 50 000 Kč (hrubý příjem před odečtením výdajů, přičemž se nezapočítávají příjmy osvobozené, mimo předmět daně nebo zdaňované srážkovou daní) by tak nebyla povinna podávat přiznání k DPFO. 

Povinnost podávat daňové přiznání by nově neměla platit ani pro zaměstnance, kteří nemají jiné zdanitelné příjmy mimo zaměstnání vyšší než 20 000 Kč za rok (doposud limit 6 000 Kč, původní návrh zvýšení na 10 000 Kč). Tito zaměstnanci budou moci svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování záloh daně.

3.    Osvobození bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu k nemovité věci od obce nebo od poplatníka, jehož je obec členem či zřizovatelem

Výše zmíněná novela ZDP by rovněž měla umožnit fyzickým osobám osvobodit od daně z příjmů bezúplatné nabytí (darování) spoluvlastnického podílu k nemovité věci od obce nebo od jiného poplatníka, jehož je obec členem nebo zřizovatelem (tzn. například od dobrovolného svazku obcí, bytového družstva nebo příspěvkové organizace).

Osvobození lze aplikovat za předpokladu splnění následujících podmínek:

a)    na výstavbu nemovité věci byla v období 1995 - 2007 získána dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím programu podporujícího výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury nebo ze Státního fondu rozvoje bydlení.

b)    převod nemovité věci na jinou osobu byl po stanovenou dobu zakázán podmínkami poskytnutí dotace a jedná se o první převod po uplynutí této doby s tím, že tento převod slouží k tomu, aby tato nemovitá věc byla ve vlastnictví fyzické osoby.

Pro osvobození je nutné, aby se jednalo o bezúplatný převod, jehož účelem je převést spoluvlastnický podíl na fyzickou osobu. Nemovitost může být buď převedena od obce přímo na fyzickou osobu, nebo může být převedena na bytové družstvo, které bude následně transformováno na SVJ.

V případě vašeho zájmu o doplňující informace nás neváhejte kontaktovat.

Autor: Roman Burnus, Vendula Florešová