GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Lukáš Pflug | Michal Baroš | 19. Prosince 2023

Novinky v dani z nemovitých věcí

Sdílet článek:

Ani daň z nemovitých věcí se nevyhnula změnám v rámci konsolidačního balíčku, který nabude platnosti 1. 1. 2024.

Za největší změnu, která nastane, se dá zmínit významné navýšení sazeb daně (navýšení v průměru až na 1,8násobek), které ovlivní prakticky všechny položky nemovitých věcí s výjimkou pozemků, které spadají pod skupinu nevyužitých ostatních ploch.

Dále konsolidační balíček zvyšuje pravomoci stanovení výše místních koeficientů obcemi.

Novela také mění definici některých pozemků, kde nastala změna například u zpevněné plochy a stavebního pozemku.

Vláda se dále rozhodla bojovat s inflací pomocí nově zavedeného inflačního koeficientu, který má za cíl vykompenzovat reálné klesání daně v průběhu času. Inflačním koeficientem se bude násobit výsledná daň z pozemků a výsledná daň ze staveb a jednotek. Výše tohoto koeficientu pak bude vyhlašovat Ministerstvo financí na základě údajů Českého statistického úřadu ve formě sdělení, které bude možno najít ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv do 30. 6. kalendářního roku, který bezprostředně předchází zdaňovacímu období. Výjimku zde budou tvořit zemědělské pozemky, jelikož inflace se u těchto pozemků již v základu daně zohledňuje a jeho výše bude vždy 1,0.

V návaznosti na všechny změny je důležité zmínit, že poplatníci, kterým vzroste daň pouze z titulu změn sazeb daně či koeficientů, nemusí podávat nové daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Potřeba podávat přiznání se týká jen těch poplatníků, u kterých došlo ke změnám, které jsou rozhodné pro výměru daně (např. nabytí nové nemovitosti atd.)

V rámci ulehčení práce poplatníků pak od 3. 10. 2023 Finanční správa spustila novou službu pro automatické vyplnění přiznání. Poplatníci daně z nemovitých věcí mohou využít výše zmíněnou službu pro předvyplnění daňového přiznání údaji, kterými Finanční správa již disponuje nebo jsou evidovány v katastru nemovitostí. Tato novinka výrazně usnadní práci u jednodušších přiznání, naopak pro poplatníky, kteří disponují větším portfoliem majetku nebude podle našeho názoru automatické vyplnění přiznání příliš praktické. Zájemci, kteří využívají informační schránky DIS+ mohou vyzkoušet tuto službu v pilotním provozu na portálu MOJE daně.