GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 2. Října 2011

Na kolik nás nově přijde soudní spor aneb novinky v oblasti soudních poplatků

Sdílet článek:

Dne 22. 7. 2011 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o soudních poplatcích – zákon č. 218/2011 Sb. (dále jen „zákon o soudních poplatcích“). Zákon již vstoupil v účinnost od 1. 9. 2011, ale některá ustanovení budou účinná až od 1.1.2012 (viz. část VI.).

Změna spočívá převážně ve zvýšení soudních poplatků. Důvodem je především zvýšením nákladů na provoz soudů, ale také regulační a preventivní funkce - zamezit podávání účelových a zbytečných žalob.

Záměrem novely bylo také přehodnocení jednotlivých osvobození od soudních poplatků i položek v sazebníku, dále posílit motivaci účastníků ke snaze o smírné řešení sporů s možností poplatkového zvýhodnění. Dalším důvodem bylo i vyřešit otázku soudního poplatku za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu.

Protože položka č. 1 (návrh na zahájení občanského soudního řízení – peněžité plnění) reflektovala stav cca před 50 lety, došlo k její úpravě. Změna se týká jednak úpravy rozmezí jednotlivých položek a dále výše poplatku (úprava procentní i výše jednotlivé částky).

Nově je položka rozdělena do tří různých kategorií (rozmezí do 20 tis.; 20tis.- 40mil.; >40mil.).

U těchto položek dochází k nárůstu soudních poplatků, kde například v druhém rozmezí (20tis.- 40mil.) je nově navýšena sazba o 1% z této částky.

Novela zákona o soudních poplatcích dále nově upravuje vrácení zaplaceného poplatku v případě schválení smíru před samotným rozhodnutím o věci (tzv. meritorní rozhodnutí). V tomto případě se z účtu soudu vrací zaplacený poplatek snížený o 20%, nejméně však o 1 tis. Kč. Stejná úprava bude platit i v případech zpětvzetí (před novelou se poplatek vracel celý).

Poplatek dle novelizovaného sazebníku je nově vybírán v částce nejvýše 2 mil. Kč.

Pro podnikatele je další změnou nárůst poplatku za zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku, kde se zvyšuje soudní poplatek z částky 5 tis. Kč na 12 tis. Kč. Dále se zvyšuje poplatek za zápis podnikatele do obchodního rejstříku (s výjimkou a.s.) z částky 3 tis. na 6 tis. Kč a na dvojnásobek částka za změnu nebo doplnění zápisu u podnikatele (2 tis. Kč).

Naopak nově nebude zpoplatněn výmaz z obchodního rejstříku podnikatele (dříve 3 tis.) a činí tento úkon bezplatným, neboť navrhovatelé ve většině případů nemají žádné nebo jen minimální finanční prostředky.

Návrh na smírčí řízení zůstane i nadále osvobozen od poplatku.

Za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu do částky 20 tis. Kč bude činit nově soudní poplatek částku ve výši 800,- Kč a nad 20 tis. to budou 4% z této částky.

Závěr

Předpokládá se, že novela zákona o soudních poplatcích zvýšením sazeb soudních poplatků přinese zvýšení příjmů státního rozpočtu o cca 300-400 mil. Kč. Dále se počítá s posílením ambice  regulační a preventivní funkce soudních poplatků, dále posílení motivace účastníků sporu řešit spory mimosoudní cestou, a že celkově přispěje k menšímu zatížení justice a celkovému  zkrácení délky soudního řízení.