GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petra Vaněčková | 3. Července 2015

Máte podáno? Bez sankcí lze daňové přiznání podat i po 1. 7. 2015

Sdílet článek:

S blížícím se termínem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů v prodlouženém termínu, tj. 1. 7. 2015, bychom chtěli poukázat na několik významných bodů, na které si při podání daňového přiznání dát pozor a také dát poslední naději všem opozdilcům.

Ty se obecně týkají jak daně z příjmů fyzických, tak i právnických osob. Prodloužený termín mohou využít ti, co do řádného termínu pro podání (1. 4. 2015) mají uloženou plnou moc u místně příslušného správce daně. U právnických osob se prodloužený termín týká ještě navíc těch, kteří jsou povinně auditovaní.

Termín 1. 7. 2015 je stanoven i s ohledem na povinnost uhradit případnou daňovou povinnost vztahující se k podanému daňovému přiznání. Je nutné, aby v tento den byla případná platba  již připsána na bankovním účtu správce daně.

Není tajemstvím, že existuje tzv. ochranná lhůta, kdy správce daně nepřistoupí k uložení sankce (pokuta za pozdní podání daňového tvrzení nebo úroku z prodlení), pokud není zpoždění delší než 5 pracovních dnů. 

Dále existuje možnost požádat správce daně o prodloužení lhůty nebo povolení posečkání nebo splátkování daňového nedoplatku.

Obecně lze dále požádat o prodloužení termínu pro podání daňového přiznání ještě o další tři měsíce. V případě, kdy má poplatník i zahraniční příjmy, je možné toto prodloužení učinit v odůvodněných případech až  na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud správce daně  prodloužení lhůt povolí, pak má toto vliv i na prodloužení splatnosti daně.

V případě, že není možné uhradit celou nebo část daňové povinnosti je možné správce daně požádat o povolení posečkání (jednorázová úhrada) nebo o povolení splátek. Toto samozřejmě neobnáší úplné prominutí úroku z prodlení, nicméně se v případě dodržení stanovených podmínek v rozhodnutí stanoví úrok v poloviční výši.

Novinkou tohoto roku je opětovně daná možnost požádat správce daně o prominutí penále nebo úroku z prodlení a úroku z posečkané částky.

U penále je dána možnost prominout částku do výše 75% penále. U prominutí úroků není stanovená žádná hranice, takže v krajním případě lze prominout úrok z prodlení v plné výši (100% předepsané částky).

U prominutí penále je stanovena lhůta, do které lze žádost podat. Žádost o prominutí penále lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci dodatečného platebního výměru.

Další novinkou od tohoto roku je skutečnost, že ti co vlastní aktivní datovou schránku, mají povinnost podávat daňová přiznání pouze elektronicky. To se týká i zástupců daňových subjektů (např. daňových poradců). Nesplnění této povinnosti je sankcionováno a to i v případě, že je v listinné podobě podáno v řádném termínu.

Elektronické podávání je přínosem, ale způsobuje i řadu praktických problémů.  Zejména požadavek státní správy, aby byly účetní výkazy jako rozvaha a výkaz zisků a ztrát doplněny k přiznání číselně tzv. „natvrdo“ (ne jako přiložená příloha). V případě zástupce pak může být nepřímo přenášena odpovědnost za zpracování těchto výkazů. Další novou povinností je vyplnění samostatné přílohy o transakcích se spojenými osobami, pokud poplatník splní určitá kritéria a takové transakce eviduje.  Tato příloha představuje s ohledem na požadované údaje další časovou náročnost při zpracování.

Jak je zřejmé z výše uvedeného, postup zpracování a podání přiznání k dani z příjmů je oproti minulosti opět složitější a proto doporučujeme využít služby daňového poradce. Širokou veřejností stále není plně přijata skutečnost, že při zpracování daňových přiznání daňovým poradcem je nejen prodloužena lhůta pro placení daně (vázána na lhůtu pro podání daňového přiznání), ale i přenesena odpovědnost za zpracování daňového přiznání (např. při případném doměření daně, kdy následují i sankce z příslušenství).

V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici ke konzultacím.