GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jaroslava Půtová | 21. Března 2023

K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky

Sdílet článek:

S účinností od 1. 1. 2023 došlo novelizací zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů k rozšíření okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují „automaticky“ (resp. bez ohledu na vůli osoby, které je datová schránka zřizována). Největší část z nových držitelů schránek budou tvořit podnikající fyzické osoby, které jsou zapsány v zákonem stanovené evidenci či rejstříku, tedy živnostníci a další OSVČ. Dále datovou schránku získají všechny právnické osoby, které jsou evidované v registru osob a dosud datovou schránku nemají. Jedná se například o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky a nadace.

Ministerstvo vnitra zřídí datovou schránku těmto osobám (pokud si ji již nezřídili dobrovolně) nejpozději do 31. 3. 2023.

Novým uživatelům, kteří dosud nemají například vlastní datovou schránku fyzické osoby, budou doručeny  přihlašovací údaje dopisem do vlastních rukou.

Datové schránky budou zpřístupněny:

  • prvním přihlášením
  • nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám.

Právě zpřístupnění datové schránky zřizované ze zákona má podstatný dopad na formu komunikace těchto osob s finanční správou a na doručování písemností těmto osobám ze strany orgánů finanční správy.

Po zpřístupnění datové schránky má podnikající fyzická osoba povinnost činit formulářová podání, která se vztahují k činnosti, ve které alespoň částečně vystupuje jako podnikající fyzická osoba, elektronicky, což je s ohledem k blížícímu se termínu podání daňových přiznání k dani z příjmů aktuální téma. Pro podání v elektronické formě však lze využít nejen datovou schránku, ale i některý z jiných možných způsobu autorizované elektronické komunikace na dálku, např. prostřednictvím portálu MOJE daně. Finanční správa pak bude primárně doručovat po zpřístupnění datové schránky zřizované ze zákona písemnosti této osobě právě do datové schránky.

Samotné nedodržení elektronické formy (jakož i formátu a struktury) však neznamená bez dalšího sankci od finančního úřadu. Správce daně je povinen k odstranění této vady vyzvat, a teprve v případě, že tato není na výzvu odstraněna, vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč (neplatí pro DPH, speciální úprava § 101a zákona o DPH, zde specifikovaná formulářová podání neučiněná elektronicky ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně jsou neúčinná).

Povinnost podávat daňová formulářová podání elektronicky se netýká osob, které mají možnost si datovou schránku zřídit dobrovolně a současně mají možnost z užívání této služby vystoupit, tj. fyzické nepodnikající osoby, i když mají datovou schránku zpřístupněnu. Nicméně i v tomto případě platí, že využití elektronické formy podání daňového přiznání znamená prodloužení lhůty pro podání o 1 měsíc.

Další informace najdete také na stránkách finanční správy.

Autor: Jaroslava Půtová