GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 27. Září 2012

K novele zákona o investičních pobídkách

Sdílet článek:

V prvním letošním čísle Finančního managementu jsme Vás informovali o vládním návrhu novely zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (dále „zákon o investičních pobídkách“). V tomto článku jsme Vám představili nejenom vládou prosazované změny v oblasti poskytování investičních pobídek ale i důvody, které vedly k jejich přijetí. V současné době již tato novela prošla celým legislativním procesem a dne 12. června 2012 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 67 pod číslem 192/2012 Sb. K vydání tohoto čísla Finančního managementu je již zákon účinný. Některé dílčí části novely, které se týkají změn v zákoně o daních z příjmů (nikoli však investičních pobídek), se stávají účinnými až od 1. ledna 2013.

V tomto aktuálním článku bychom chtěli znovu upozornit na provedené změny v zákoně, kdy již budeme komentovat finální vyhlášené znění zákona. Upozorňujeme, že nová pravidla se aplikují až na podané žádosti od data účinnosti novely.

Novela zákona o investičních pobídkách nejenom modifikuje podmínky podpory zpracovatelského průmyslu, ale přináší také nový druh podpory pro technologická centra a centra strategických služeb. Vládou deklarovaným cílem této nové podpory je snaha podporovat aktivity zaměřené na progresivní technologie, aktivity s vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním potenciálem. Novela také přináší nový druh podpory pro strategické investiční akce (viz níže podrobněji).

Podpora zpracovatelského průmyslu

Podpora zpracovatelského průmyslu zůstává novelou zachována. Jako doposud lze v rámci investičních pobídek získat podporu formou: (i) slevy na dani z příjmů, (ii) převodu pozemků včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu, (iii) hmotné podpory vytváření nových pracovních míst a (iv) hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců. Co novela přináší:

 • Novela přináší prodloužení možnosti čerpání slevy na dani z příjmů z pěti zdaňovacích období na deset.
 • Minimální hodnota investice (pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v rámci investiční akce) zůstává na částce 100 mil. Kč.
 • Novelou ale došlo ke snížení podílu strojního zařízení na hodnotě investice (z 60 % na 50 %).
 • Novela také počítá se zintenzivněním podpory hospodářsky slabších oblastí. V regionech s mírou nezaměstnanosti alespoň o 50 % vyšší než je průměrná míra nezaměstnanosti v ČR a na území státem podporovaných regionů, budou moci investoři čerpat pobídku při plnění mírnějších požadavků na projekty.
 • Součástí návrhu je i zjednodušení administrace žádostí o investiční pobídku zavedením pouze jednokolového řízení v případě, že žadatel je shodný s příjemcem. Investor tak dříve může disponovat informacemi nezbytnými pro rozhodování o realizaci investice.

Podpora technologických center a center strategických služeb

Poskytované formy podpory jsou pro technologická centra a centra strategických služeb stejná jako u zpracovatelského průmyslu. Jiné jsou však podmínky pro získání investičních pobídek (viz níže).

Zákon za technologická centra považuje podnik nebo i jeho část, který se zaměřuje na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů, včetně tvorby a inovace jejich softwaru, za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty. Za centrum strategických služeb je pak považováno centrum pro tvorbu softwaru, opravárenské centrum nebo centrum sdílených služeb, kdy služby poskytované centrem přesahují území nejméně 2 států.

U projektů technologických center jsou hlavními podmínkami získání investiční pobídky mimo jiné:

 • investice do majetku nejméně ve výši 10 mil. Kč (přičemž alespoň částka 5 mil. Kč musí být vynaložena na strojní zařízení), a dále
 • investicí musí vzniknout minimálně 40 nových pracovních míst (v původním vládním návrhu bylo 50 pracovních míst).

V případě center strategických služeb zůstal zachován původní vládní návrh. Mezi hlavní podmínky získání investiční pobídky mimo jiné patří vytvoření nejméně 100 nových pracovních míst (40 u center vytvořených pro tvorbu softwaru).

Základem pro výpočet stropu veřejné podpory může být na základě volby žadatele o investiční pobídku (i) hodnota investice do dlouhodobého majetku (stejně jako u investiční pobídky u výroby ve zpracovatelském průmyslu) nebo (ii) dvouleté mzdové náklady. Pokud se bude projekt ucházet o podporu jak v rámci systému investičních pobídek, tak v rámci strukturálních fondů, bude třeba zabezpečit, že nedojde ke kumulaci veřejné podpory na shodné způsobilé náklady.

Podpora pro strategickou investiční akci

Podpora pro „strategické investiční akce“ podléhá schválení vládou. Je dostupná pouze pro projekty ve zpracovatelském průmyslu a pro technologická centra. Formy podpory jsou stejné jako u zpracovatelského průmyslu (viz shora). Strategické investiční akce však mohou získat navíc investiční pobídku ve formě přímé hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Jde o dotaci, která je určená na úhradu části investičních nákladů projektu (pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci).

Za strategické investiční akce mohou být považovány investiční akce ve výrobě, přičemž:

 • částka způsobilých nákladů je minimálně 500 mil. Kč, z nichž alespoň 250 mil. Kč je vynaložena na pořízení strojního zařízení pro výrobní účely, a dále
 • je vytvořeno alespoň 500 pracovních míst.

V případě strategické investiční akce v oblasti technologických center musí být:

 • částka způsobilých nákladů alespoň 200 mil. Kč, z čehož alespoň 100 mil. Kč je vynaloženo na pořízení strojního vybavení, a
 • je vytvořeno 120 pracovních míst (v původním vládním návrhu bylo 200 pracovních míst).

Při splnění požadovaných podmínek stanovených zákonem by mohl strategický investor získat všechny formy investiční pobídky, včetně této nové přímé hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Výše nové přímé hmotné podpory může činit až 5 % z celkových způsobilých nákladů. Maximálně však může příjemce investiční pobídky dostat: (i) 1.500 mil. Kč, pokud se jedná o strategickou investiční akci ve zpracovatelském průmyslu a (ii) 500 mil. Kč, pokud jde o strategickou investiční akci v oblasti technologických center. V případě, že jedna investiční akce bude mít charakter jak strategické investiční akce ve zpracovatelském průmyslu, tak i strategické investiční akce v oblasti technologických center, může výše přímé hmotné podpory činit až 7 % způsobilých nákladů.

V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici k případným konzultacím.

Ing. Štěpán Osička
stepan.osicka@fucik.cz