GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 31. Srpena 2017

Jak na založení společnosti

Sdílet článek:

Založení společnosti se může jevit zdánlivě jako jednoduchý administrativní proces. K jeho úspěšnému zvládnutí je však zapotřebí předložit příslušným úřadům řadu dokumentů. Jejich příprava, obzvláště v případě založení společnosti zahraniční osobou, je časově náročná a vyžaduje koordinovaný postup skládající se z několika na sebe navazujících kroků. Je žádoucí si kroky předem ujasnit a seznámit se s potřebnou dokumentací ještě před zahájením procesu zakládání společnosti. Cílem našeho článku je přiblížit tento proces u nejčastější formy založení společnosti, u společnosti s ručením omezeným.

Pro založení společnosti je potřeba nejdříve sepsat u notáře společenskou smlouvu (zakladatelskou listinu v případě jediného zakladatele). Obsah společenské smlouvy je zčásti stanoven zákonem, zčásti ponechán na svobodném rozhodnutí společnosti. Je proto vhodné při plánování zvážit, která ustanovení bude společenská smlouva obsahovat i v návaznosti např. na již existující stanovy zakladatelské společnosti. Příkladem může být výše základního kapitálu, kdy zákonem uznaná minimální výše 1 Kč může být vnímána jako nereprezentativní. Proces sepsání společenské smlouvy u notáře vyžaduje přípravu několika dokumentů, jejichž forma a způsob případného úředního ověření (legalizace, apostila, superlegalizace dokumentů,…) závisí na tom, zda je společnost zakládána českými či zahraničními zakladateli a také na sídle zahraničního zakladatele. V této fázi je také vhodné začít s přípravou dokumentů, které budou vyžadovány v následujících krocích, jejichž vyřízení však může být časově zdlouhavé (např. doložení sídla společnosti, obstarání plných mocí, výpisy z rejstříku trestů budoucích jednatelů, apod.).

Po sepsání společenské smlouvy u notáře následuje složení vkladů způsobem stanoveným touto smlouvou. Splacené či vnesené předměty vkladů spravuje před vznikem obchodní korporace správce vkladu, kterého určí zakladatel. Peněžitý vklad se většinou splácí na zvláštní bankovní účet založený pro tento účel správcem vkladů. V případě nepeněžitého vkladu je třeba řešit jeho ocenění a způsob ocenění uvést ve společenské smlouvě.

Dalším úkonem je ohlášení živnosti na příslušném živnostenském úřadě a získání živnostenských listů. I v této fázi je třeba mít připraveny podklady s ohledem na druh živností, které budou ohlašovány.

Po úspěšném absolvování výše uvedených kroků je možné podat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Úspěšné zapsání společnosti do obchodního rejstříku ve velké míře závisí nejen na správně připravených podkladech, které je třeba k návrhu přiložit, ale vzhledem k odlišným požadavkům jednotlivých soudů i na příslušném rejstříkovém soudu.

Zápisem do obchodního rejstříku společnost vzniká a je jí automaticky založena datová schránka.  Od tohoto dne má společnost povinnost vést účetnictví. Zároveň má povinnost registrace u místně příslušného finančního úřadu, případně u dalších úřadů dle typu činnosti společnosti.

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že založení společnosti je proces vzájemně navazujících činností, v jehož průběhu zakladatele čeká jednání s několika úřady. Podklady připravené v souladu s příslušnými zákony jsou přitom klíčem k rychlému a úspěšnému završení celého procesu.

V případě zájmu Vám rádi nabídneme naše praktické zkušenosti, které ušetří Váš čas a usnadní celý proces založení včetně registrací na příslušných úřadech nejen výše uvedené společnosti s ručením omezeným, ale i ostatních forem nově vznikajících společností.