GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Milan Pašek | 16. Ledna 2015

Informační povinnost účetních jednotek

Sdílet článek:

V průběhu existence společnosti nastává řada událostí, o kterých je povinna informovat své vlastníky, banky, odběratele, dodavatele, veřejnost. Přestože je informační povinnost účetním jednotkám uložena různými právními předpisy, mnoho společností ji zanedbává.

Většina společností si pod povinným zveřejňováním dokumentů ve sbírce listin představí pouze účetní závěrku. Spektrum zveřejňovaných dokumentů je ale mnohem širší. Namátkou uveďme zakladatelské dokumenty, účetní závěrku řádnou, mimořádnou i konsolidovanou, zprávu o vztazích, zprávu auditora o ověření účetní závěrky či dokumenty týkající se přeměny společnosti. Pro každý dokument potom platí specifická pravidla z hlediska termínu a rozsahu zveřejnění. Mnoho společností však nezveřejní ani účetní závěrku. Z výzkumu naplněnosti sbírky listin obchodního rejstříku provedeného v roce 2012 vyplynulo, že pouze 28% společností splnilo povinnost zveřejnění účetní závěrky.

Dle zákona o účetnictví činí sankce za nesplnění informační povinnosti až 3% aktiv celkem, dle zákona o veřejných rejstřících až 100 tis. Kč, a dle trestního zákoníku dokonce může být ten, kdo neuloží účetní závěrku do sbírky listin, potrestán odnětím svobody až na dva roky nebo zákazem činnosti. Pokud společnost neuloží dokumenty do sbírky listin ani po výzvě rejstříkového soudu, může být zahájeno řízení o zrušení společnosti s likvidací. Pak se má za to, že členové statutárního orgánu této společnosti nejednali s péčí řádného hospodáře. Dopady nezveřejnění dokumentů jak na společnost, tak na členy statutárního orgánu, tedy mohou být značné.

Ohlídat si správné zveřejnění všech dokumentů není jednoduché. Počátek roku je přitom ideální čas na kontrolu, zda jste zveřejnili všechny dokumenty za předchozí rok. Pokud nechcete kontrolu provádět sami, nechte ji na nás a věnujte se Vašemu podnikání. Prověříme, zda jste v minulých letech zveřejnili všechny potřebné dokumenty a poradíme Vám, jaké dokumenty a do kdy musíte zveřejnit v roce letošním. Můžete se tak vyhnout případným sankcím za nesplnění informační povinnosti.