GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Roman Burnus | Anna Beránková | 18. Dubna 2023

Fyzické osoby mají povinnost oznamovat osvobozené příjmy vyšší než 5 mil. Kč

Sdílet článek:

S termínem pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob se pojí také oznamovací povinnost pro příjmy od daně osvobozené. Povinnost se dle § 38v zákona o daních z příjmů (ZDP) vztahuje na všechny příjmy přijaté od 1. ledna 2015, které dle jednotlivého posouzení výše každého příjmu převyšují stanovený limit 5 000 000 Kč a jsou osvobozené dle § 4, § 4a, § 6 a § 10 ZDP. Mezi osvobozené příjmy, které se vyskytují nejčastěji, patří bezúplatné příjmy (dary), dědictví, přijatá náhrada z majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, výhry v loterii, příjmy z prodeje movitých věcí či cenných papírů.

Oznamovací povinnost se nevztahuje na příjmy, o nichž si může údaje správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Takovým příjmem může být příjem z prodeje nemovitých věcí zapisovaný do katastru nemovitostí České republiky.

Podání oznámení

Oznámení o osvobozených příjmech je nutné podat ve stejné lhůtě, která platí pro podání daňového přiznání, a to i v případě, že poplatník nemá povinnost za dané zdaňovací období přiznání podávat. Fyzické osoby, jichž se oznamovací povinnost o osvobozených příjmech týká, musí podat oznámení na finanční úřad nejpozději do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období, ve kterém k příjmu došlo, za rok 2022 tedy do 3. dubna 2023. Při elektronickém podání daňového přiznání dochází k prodloužení lhůty až do 2. května 2023 a při podání prostřednictvím daňového poradce se termín pro podání posouvá až na 3. července 2023. V případě, že se na daňového poplatníka nevztahuje povinnost podávat daňové přiznání, má povinnost učinit oznámení v termínu do 3. dubna 2023.

Oznámení nemá předepsaný tiskopis. Ministerstvo financí vydalo možný nepovinný vzor, který mohou poplatníci využít. Tiskopis je zveřejněn na webových stránkách finanční správy. Oznámení lze podat písemně v listinné podobě či elektronicky, anebo ústně do protokolu. V případě, že spadá osvobozený příjem do společného jmění manželů, postačí, když oznamovací povinnost splní pouze jeden z manželů.

Oznámení o osvobozených příjmech musí obsahovat údaje o výši příjmu, který fyzická osoba obdržela. Převýšení limitu výše 5 mil. Kč se posuzuje pro každý jednotlivý příjem zvlášť. Uvedeno musí být také zákonné ustanovení, podle kterého byl příjem osvobozen od daně. Dalšími povinnými údaji pak jsou okolnosti nabytí příjmu, tedy způsob jeho nabytí a datum, kdy příjem vznikl. V případě dědictví se uvádí až datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví.

Sankce za nepodání oznámení

V případě pozdního oznámení či neoznámení osvobozeného příjmu vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu, a to ve výši:

  • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní po vyzvání v náhradní lhůtě, nebo
  • 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní oznamovací povinnost ani v náhradní lhůtě.

V případě oznámení nesprávné výše osvobozeného příjmu se výše sankce odvíjí z reálného ocenění tohoto příjmu, který poplatník neuvedl nebo uvedl dodatečně. Pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu může správce daně zcela nebo zčásti prominout, pokud k nesplnění zákonné povinnosti došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem konkrétní situace ospravedlnit v souladu s § 259 odst. 1 a § 259aa odst. 1 daňového řádu na základě žádosti.