GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ondřej Miffek | 9. Listopadu 2023

Jak můžou vypadat projekty společnosti Naviga Advisory & Evaluation? Představujeme projekt výsledkové evaluace Dohody o partnerství 2014-2020

Sdílet článek:

Grant Thornton získal začátkem letošního roku většinový podíl ve společnosti Naviga Advisory & Evaluation (NAE), která poskytuje odborné služby v oblasti dotací a evaluací již 20 let. V rámci evaluační činnosti se NAE podílela na důležitých projektech jako je například Dohoda o partnerství, která byla největší evaluací za poslední roky, která byla zadávána na trhu veřejných zakázek.

Dohoda o partnerství (DoP) má povahu smlouvy mezi členským státem a Evropskou komisí a zahrnuje téměř všechny operační programy běžící v členském státě v daném období. Její evaluaci řídí evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci (NOK).

Evaluaci DoP 2014-2020 zpracoval v období 2021-2023 tým Naviga Advisory and Evaluation s partnerem. Vedoucím projektu za NAE byl Lukáš Maláč a v průběhu více než 2 let se při řešení uplatnily kapacity dalších 5-6 konzultantů/evaluátorů NAE. Významnou částí řešení byly expertní panely, kdy k evaluaci v rámci jednotlivých cílů museli zaujmout stanovisko také akademičtí experti s hlubokou znalostí daného oboru.

Jak ukazuje tabulka struktury evaluace DoP níže, rozdělení odpovědností za evaluaci v týmu bylo provedeno na úrovni tematických cílů, kterých bylo 11. NAE připadlo pět tematických cílů a zbývající připadly kolegům partnera.

Garant
#TC
Tematický cíl

NAE

1

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

partner

2

Zlepšení přístupu k ICT, využití a kvality ICT

partner

3

Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků

partner

4

Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích

NAE

5

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

NAE

6

Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

NAE

7

Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách

partner

8

Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil

partner

9

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci

NAE

10

Investice do vzdělávání odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení

partner

11

Zvyšování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy

Evaluace probíhala ex-post na úrovni výsledků a dopadů. Při řešení byly využity nejen standardní evaluační metody kvalitativního výzkumu, jako je desk research, rozhovory s řídicími orgány, rozhovory s příjemci, fokusní skupiny a případové studie, ale poměrně významnou částí evaluace byl také kvantitativní výzkum. Ten byl proveden na datech předaných evaluační jednotkou NOK, získaných od jednotlivých řídicích orgánů na ministerstvech a taky nákupem dat z komerčních registrů. Zde byly nasazeny metody pokročilé statistiky a ekonometrie.

V průběhu řešení došlo i na diskusi řešení kontrafaktuální analýzy a nasazení metody rozdílů v rozdílech pro lepší vhled, nakolik dotace z operačních programů skutečně přispěly k dosaženému pokroku. Vedoucí projektu NAE byl v této diskuzi naprosto rovnocenným partnerem prof. Daniele Bondonio (Universita del Piemonte Orientale, Department DiGSPES, IT; vyhledávaný expert Evropské komise a dalších institucí v oboru kontrafaktuální analýzy a aplikace metody rozdílu v rozdílech), který v projektu působil v roli poradce zadavatele, což ocenila mimo jiné zástupce NOK na MMR, paní Jana Drlíková, když po skončení projektu napsala: ….“a pane Maláči, vám velké díky za úžasně odvedenou práci. Vždy jsme si velmi cenili, že jste dokázal vy i pan Petráš nejen držet se našeho metodického zadání, ale hledali jste cesty, jak jej ještě obohatit, doplnit tak, abyste si byli výsledky co nejvíce jisti. Což se vždy velice dobře projevilo při diskusích a připomínkách s řídicími orgány – kdy jste mnohdy dokázali obhájit svůj postoj a závěry vůči jejich argumentům…“